Public hearing

Public hearing

2022-07-26 10:00 - 15:00

The Appeal Chamber held on 08.06.2022, at 10:00, the public hearing of case (JR) 31/2020, dated 30.07.2020, pertaining to the appeal of the assessee Adnand Xhelili against decision no. 237, dated 12.02.2020 of the Independent Qualification Commission of.

During the verification of the presence of the parties, the presiding judge noticed the absence of the assessee, Mr. Adnand Xhelili, who had previously informed the Chamber that, due to health reasons, it was impossible for him to participate in the hearing and requested its adjournement, submitting the relevant medical documentation.

The trial panel, after reviewing the request and the attached documentation submitted by the assessee, decided to postpone the public hearing on July 26, 2022, at 10:00, inviting the assessee that in case of the impossibility to appear in person, to attend the hearing through a legal representative. In case the assessee or his legal representative fail to appear before this court, the trial panel shall revoke the interim decision to hold a public hearing, thus continuing the examination of the case in chambers.

The trial panel informed also that if requested by the assessee, the Appeal Chamber may hold the public hearing in other premises, appropriate to his health conditions.

Related upcoming events

 • 2022-09-13 10:00 - 2022-09-13 16:00

  Ditën e martë, më datë 13.09.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.42/2020, datë 30.09.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 269, datë 01.07.2020, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Valdete Hoxha.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • 2022-09-14 10:00 - 2022-09-14 13:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 20.07.2022, pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr. 34/2020, datë 10.09.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Entela Shedula kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 254, datë 04.06.2020, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, në nenin 4, pika 5 e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në nenin 51, pika 1, shkronja “b”, e ligjit nr.49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, vendosi ta kalojë çështjen për shqyrtim në seancë gjyqësore publike, ditën e mërkurë, në datën 14.09.2022, ora 10:00.

  Gjykimi në seancë publike u vendos me qëllim korrigjimin e shkeljeve procedurale të kryera nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.