Public hearing

Public hearing

2023-05-16 10:00 - 16:00

Today, on 16.05.2023, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 37/2022, dated 01.09.2022, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 535, dated 26.05.2022, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Bledar Bejko.

The Public Commissioner, during the submission of the appeal, which she stated was carried out within the time limits set by law, assessed that there were deficiencies in the asset assessment criteria, issues in the background and proficiency assessment criteria, and that the IQC position, according to which the assessee has reached a reliable level for all three assessment criteria, is not supported on a fair evaluation of facts, evidence and applicable legislation.

The Public Commissioner requested the Chamber to consider the appeal grounds and at the end of the consideration of the case in a public hearing, to decide the amendment of decision no. 535, dated 26.05.2022, of the Independent Qualification Commission and the dismissal from office of the assessee Bledar Bejko.

The assessee requested the AC to dismiss the appeal of the Public Commissioner, claiming that it was lodged beyond the 15-day legal time limit. While contesting the appeal grounds for the three assessment criteria, the assessee stated that they do not stand and are not found on law and evidence. The assessee requested the AC to open the judicial investigation of the case, accepting as evidence the documents attached to his submissions, identified during today’s hearing. Based on the principle of equality before law, constitutionality, principles of proportionality and objectivity, the assessee requested the upholding of decision no. 535, dated 26.05.2022, of the Independent Qualification Commission.

With regard to the public denunciations, the Public Commissioner stated that she considers unnecessary taking a stand, as the circumstances and information therein are included in the appeal grounds, which are sufficient to amend the IQC decision.

The case rapporteur addressed several clarifying questions to the assessee with respect to the denunciations, for one of which, the latter requested sufficient time to respond.

By an interim decision, the panel decided to open the judicial investigation of the case and to administer as evidence the acts filed by the assessee, except two acts already administered in the case file.

The court decided to postpone the hearing to May 17, 2023, at 11:00. During this hearing, the panel shall announce the decision related to the public’s denunciations and shall make a statement regarding the request of the assessee for sufficient time related to the question of the case rapporteur.

The public hearing will take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

Related upcoming events

 • 2024-05-27 All day

  On 15.05.2024, the Appeal Chamber held the hearing in chambers of case no. (JR) 28/2021, dated 25.05.2021, pertaining to the appeal of the assessee Rita Gjati against decision no. 358, dated 19.03.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel, following the examination of the case in chambers, pursuant to Article F, paragraph 3 of the Annex to the Constitution, Article 4, paragraph 5 of Law no. 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, as well as Article 51, paragraph 1 (b) of Law no. 49/2012 “On administrative courts and adjudication of administrative disputes”, as amended, decided to transfer the consideration of the case in a public hearing, due to finding serious procedural violations and ensure the assessee the right to be heard and defended.

  The public hearing shall take place on Monday, 27.05.2024, at 10.00.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Ina Rama

  Rapporteur: Sokol Çomo

  Members: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-05-27 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 15.05.2024, seancën në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 28/2021, datë 25.05.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rita Gjati kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 358, datë 19.03.2021.

  Pasi mori në shqyrtim çështjen në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, nenin 4, pika 5 e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në nenin 51, pika 1, germa “b” të ligjit 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, vendosi shqyrtimin e çështjes në seancë gjyqësore publike, për shkak të konstatimit të shkeljeve të rënda procedurale dhe per t'i siguruar subjektit të rivlerësimit të drejtën për t'u dëgjuar e mbrojtur.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet ditën e hënë, në datën 27.05.2024, ora 10.00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-06-03 All day

  Ditën e hënë, më datë 03.06.2024, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 29/2021, datë 28.05.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 352, datë 01.03.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Iliba Bezati.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në seancë publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-06-03 All day

  On Monday 03.06.2024, at 10:00, the Appeal Chamber will hold the public hearing of the case (JR) no. 29/2021, dated 28.05.2021, pertaining to the appeal of the Public Commissioner filed against the decision of the Independent Qualification Commission no. 352, dated 01.03.2021, corresponding to the assessee Iliba Bezati.

  The trial panel for the adjudication of this case is composed of judges:

  Presiding judge: Rezarta Schuetz

  Case Rapporteur: Sokol Çomo

  Members: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  The public hearing shall be held at the premises of the Special Appeal Chamber at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.