Seancë publike

Seancë publike

2022-10-05 10:00 - 13:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 05.10.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 2/2021, datë 26.03.2021, me ankues Markelian Kuqo, kundër vendimit nr.633, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për caktimin e masës disiplinore ndaj gjyqtarit Markelian Kuqo” dhe me subjekte të interesuar, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë.

 

Gjatë konkluzioneve përfundimtare, ankuesi analizoi përmbajtjen e vendimit të Gjykatës së Lartë në referencë të procedimit disiplinor, duke përsëritur qëndrimin e tij se ky vendim nuk i përgjigjet ankimit të tij, e devijon atë dhe rrjedhimisht, nuk çon në një zgjidhje ligjore të çështjes. Ankuesi Markelian Kuqo i kërkoi përfundimisht Kolegjit shfuqizimin e vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, nr. 633, datë 10.12.2020 “Për caktimin e masës disiplinore të shkarkimit ndaj tij”.

 

Përfaqësuesit e subjekteve të interesuara, Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë paraqitën qëndrimet e tyre rreth shkeljeve disiplinore të ankuesit nën dritën e vendimit të Gjykatës së Lartë, duke deklaruar se, ndryshe nga sa pretendon ankuesi, procesi disiplinor ndaj tij është kryer në respektim të plotë të ligjit, si dhe të parimeve të procesit të rregullt. Përfaqësuesit e KLGj-së dhe ILD-së deklaruan se nëpërmjet shkeljeve disiplinore shumë të rënda, gjyqtari ka cënuar besimin e publikut tek drejtësia dhe i kërkuan përfundimisht Kolegjit rrëzimin e ankimit të gjyqtarit Markelian Kuqo dhe lënien në fuqi të vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, nr. 633, datë 10.12.2020 “Për caktimin e masës disiplinore të shkarkimit të tij nga detyra”.

 

Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues ​do të zhvillojë diskutimet për vendimmarrje lidhur me çështjen, në seancë në dhomë këshillimi. Data e shpalljes së këtij vendimi do t’u njoftohet palëve nga sekretaria gjyqësore e Kolegjit.

Related upcoming events

 • 2022-12-13 10:49 - 2022-12-13 10:49

  Ditën e martë, më datë 13.12.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr. 50/2020, datë 18.11.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 257, datë 12.06.2020, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Miranda Andoni.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Ina Rama, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.