Seancë publike

Seancë publike

2024-04-23 All day

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 23.04.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes me numër regjistri (JR) 42 – 17/ 2018, datë 11.04.2023, lidhur me kërkesën e ish – subjektit të rivlerësimit, znj. Antoneta Sevdari për rishikimin e vendimit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (JR) nr. 6, datë 28.02.2019.

Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, duke u qëndruar shkaqeve të ankimit të paraqitura gjatë seancës së datës 17.04.2023, Komisionerja Publike, përfundimisht, i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 42, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të kërkueses Antoneta Sevdari.

Përfaqësuesja ligjore e kërkueses Antoneta Sevdari deklaroi se shkaqet e ankimit, bazuar në vlerësimin e GjEDNj-së janë joproporcionale për marrjen e masës disiplinore, referuar qëllimit legjitim të procesit të rivlerësimit. Sipas përfaqësueses ligjore, konkluzioni i GjEDNj-së është i detyrueshëm për zbatim dhe për këtë arsye, Komisionerit Publik i kanë rënë shkaqet e ankimit, sepse ato nuk mund të çojnë në marrjen e ndonjë mase disiplinore ndaj znj. Antoneta Sevdari.

Përfundimisht, znj. Antoneta Sevdari i kërkoi Kolegjit të zbatojë vendimin e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, duke lënë në fuqi vendimin nr. 42, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, pasi vlerësoi se ka arritur nivel të besueshëm në të trija kriteret e rivlerësimit.

Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues vendosi të tërhiqet për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 10.05.2024, ora 13:00.

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2024-05-27 All day

  On 15.05.2024, the Appeal Chamber held the hearing in chambers of case no. (JR) 28/2021, dated 25.05.2021, pertaining to the appeal of the assessee Rita Gjati against decision no. 358, dated 19.03.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel, following the examination of the case in chambers, pursuant to Article F, paragraph 3 of the Annex to the Constitution, Article 4, paragraph 5 of Law no. 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, as well as Article 51, paragraph 1 (b) of Law no. 49/2012 “On administrative courts and adjudication of administrative disputes”, as amended, decided to transfer the consideration of the case in a public hearing, due to finding serious procedural violations and ensure the assessee the right to be heard and defended.

  The public hearing shall take place on Monday, 27.05.2024, at 10.00.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Ina Rama

  Rapporteur: Sokol Çomo

  Members: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-05-27 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 15.05.2024, seancën në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 28/2021, datë 25.05.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rita Gjati kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 358, datë 19.03.2021.

  Pasi mori në shqyrtim çështjen në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, nenin 4, pika 5 e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në nenin 51, pika 1, germa “b” të ligjit 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, vendosi shqyrtimin e çështjes në seancë gjyqësore publike, për shkak të konstatimit të shkeljeve të rënda procedurale dhe per t'i siguruar subjektit të rivlerësimit të drejtën për t'u dëgjuar e mbrojtur.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet ditën e hënë, në datën 27.05.2024, ora 10.00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-06-03 All day

  Ditën e hënë, më datë 03.06.2024, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 29/2021, datë 28.05.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 352, datë 01.03.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Iliba Bezati.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në seancë publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-06-03 All day

  On Monday 03.06.2024, at 10:00, the Appeal Chamber will hold the public hearing of the case (JR) no. 29/2021, dated 28.05.2021, pertaining to the appeal of the Public Commissioner filed against the decision of the Independent Qualification Commission no. 352, dated 01.03.2021, corresponding to the assessee Iliba Bezati.

  The trial panel for the adjudication of this case is composed of judges:

  Presiding judge: Rezarta Schuetz

  Case Rapporteur: Sokol Çomo

  Members: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  The public hearing shall be held at the premises of the Special Appeal Chamber at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.