Seancë publike

Seancë publike

2024-05-10 All day

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 10.05.2024, ora 09:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 1/2024, datë 09.01.2024, që i përket ankimit të Komisionerit Publik dhe ankimit të ankuesit Besnik Maho kundër vendimit nr. 714, datë 15.11.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e seancës konstatoi sërish mungesën e ankuesit, z. Besnik Maho. Lidhur me këtë fakt, Komisioneri Publik përsëriti qëndrimin e tij për vijimin e gjykimit, në mungesë të ankuesit.

Gjatë paraqitjes së parashtrimeve, Komisioneri Publik deklaroi se ndryshe nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, vlerëson se ankuesi z. Besnik Maho plotëson kushtet për të qenë subjekt rivlerësimi dhe për t’iu nënshtruar procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit prishjen e vendimit nr. 714, datë 15.11.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe urdhërimin e Komisionit për nisjen e procedurave administrative të rivlerësimit për z. Besnik Maho.

Në mungesë të ankuesit Besnik Maho, kryesuesja e seancës citoi kërkimin e tij sipas parashtrimeve të dërguara elektronikisht në Kolegj, nëpërmjet e-mail-it të datës 06.05.2024: shfuqizimin e vendimit nr. 714, datë 15.11.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe dhënien e së drejtës kushtetuese dhe ligjore për t’iu nënshtruar procesit të rivlerësimit si gjyqtar që ka ushtruar këtë funksion për 3 vjet, bazuar në parashikimet e pikës 4 të nenit 179/b të Kushtetutës. Për efekt të procesverbalit, kryesuesja citoi aktet bashkëlidhur ankimit dhe parashtrimeve të ankuesit, të cilat, z. Maho, kërkonte të pranoheshin në cilësinë e provës nga Kolegji.

Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi mospranimin e akteve të paraqitura nga ankuesi, Besnik Maho, pasi një pjese e tyre ishin pjesë e fashikullit të Komisinit dhe pjesa tjetër nuk ishte paraqitur në formën e duhur ligjore.

Pas këtij vendimi të ndërmjetëm, Komisioneri Publik deklaroi se i qëndronte kërkimit përfundimtar të shprehur në përmbyllje të parashtrimeve të tij gjatë seancës së sotme.

Trupi gjykues vendosi mbylljen e shqyrtimit gjyqësor të çështjes dhe u tërhoq në dhome keshillimi për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 13.05.2024, ora 15:00.

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2024-05-27 All day

  On 15.05.2024, the Appeal Chamber held the hearing in chambers of case no. (JR) 28/2021, dated 25.05.2021, pertaining to the appeal of the assessee Rita Gjati against decision no. 358, dated 19.03.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel, following the examination of the case in chambers, pursuant to Article F, paragraph 3 of the Annex to the Constitution, Article 4, paragraph 5 of Law no. 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, as well as Article 51, paragraph 1 (b) of Law no. 49/2012 “On administrative courts and adjudication of administrative disputes”, as amended, decided to transfer the consideration of the case in a public hearing, due to finding serious procedural violations and ensure the assessee the right to be heard and defended.

  The public hearing shall take place on Monday, 27.05.2024, at 10.00.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Ina Rama

  Rapporteur: Sokol Çomo

  Members: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-05-27 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 15.05.2024, seancën në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 28/2021, datë 25.05.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rita Gjati kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 358, datë 19.03.2021.

  Pasi mori në shqyrtim çështjen në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, nenin 4, pika 5 e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në nenin 51, pika 1, germa “b” të ligjit 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, vendosi shqyrtimin e çështjes në seancë gjyqësore publike, për shkak të konstatimit të shkeljeve të rënda procedurale dhe per t'i siguruar subjektit të rivlerësimit të drejtën për t'u dëgjuar e mbrojtur.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet ditën e hënë, në datën 27.05.2024, ora 10.00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-06-03 All day

  Ditën e hënë, më datë 03.06.2024, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 29/2021, datë 28.05.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 352, datë 01.03.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Iliba Bezati.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në seancë publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-06-03 All day

  On Monday 03.06.2024, at 10:00, the Appeal Chamber will hold the public hearing of the case (JR) no. 29/2021, dated 28.05.2021, pertaining to the appeal of the Public Commissioner filed against the decision of the Independent Qualification Commission no. 352, dated 01.03.2021, corresponding to the assessee Iliba Bezati.

  The trial panel for the adjudication of this case is composed of judges:

  Presiding judge: Rezarta Schuetz

  Case Rapporteur: Sokol Çomo

  Members: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  The public hearing shall be held at the premises of the Special Appeal Chamber at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.