Njoftim vendimi

Njoftim vendimi

2018-07-17 All day

Trupa gjykuese e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, kryesuar nga Luan Daci, relatore Natasha Mulaj dhe anëtarë Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo, sot, më datë 17.07.2018, ora 10:00, në dhomë këshillimi, bazuar në nenin 66/1 – a, të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, vendosi unanimisht:

Lënien në fuqi të vendimit nr.12, datë 23.03.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që i përket subjektit të rivlerësimit Fatos Lulo.

Ky vendim është përfundimtar, i formës së prerë.

Related upcoming events

 • 2022-06-08 15:00 - 2022-06-08 16:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 27.05.2021, ora 09:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 22/2020, datë 26.06.2020, që i përket ankimit të Komisioneres Publike kundër vendimit nr. 229, datë 28.01.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Dritan Banushi.

  Në vijim të detyrave të ngarkuara gjatë seancës së mëparshme, subjekti i rivlerësimit deklaroi se qëndrimin e përgatitur lidhur me shkresën e të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (ILDKPKI) mbi metodologjinë e llogaritjes së shpenzimeve të jetesës për vitin 2007, do ta shprehte në vijim të seancës, gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare të çështjes. Subjekti i rivlerësimit kërkoi të administrohet në cilësinë e provës një akt ekspertimi që kishte përgatitur në mbështetje të pretendimeve të tij, si dhe kopjen  e shkresave të marra nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit për këtë qëllim, kërkesë kjo, që u pranua nga trupi gjykues.

  Duke qenë se palët nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllte hetimin gjyqësor të çështjes dhe i ftoi palët të paraqesnin konkluzionet përfundmitare.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, Komisionerja Publike deklaroi se i qëndronte të gjitha shkaqeve të ankimit, pasi subjekti i rivlerësimit, edhe pas provave të reja, nuk kishte arritur të provonte të kundërtën e ankimit. Komisionerja Publike kërkoi përfundimisht ndryshimin e vendimit nr. 229, datë 28.01.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundmitare, subjekti i rivlerësimit kundërshtoi shkaqet e ankimit, duke deklaruar se analiza financiare e Komisionerit Publik është një analizë vetëm përshkruese, e paargumentuar dhe e paplotë. Subjekti i rivlerësimit kërkoi përfundimsht nga Kolegji lënien në fuqi të vendimit nr. 229, datë 28.01.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe konfirmimin e tij në detyrë.

  Pasi trupi gjykues dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, u tërhoq në dhomë këshillimi për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 08.06.2022, ora 15:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • 2022-06-08 15:00 - 2022-06-08 16:00

  Today, on 27.05.2021, at 09:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 22/2020, dated 26.06.2020, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 229, dated 28.01.2020, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Dritan Banushi.

  Following the tasks assigned during the previous hearing, the assessee stated that following the hearing he would state the position regarding the letter of the High Inspectorate of Declaration and Control of Assets and Conflict of Interest (HIDAACI) on the methodology of calculating living cost for the year 2007, during the submission of the final conclusions of the case. The assessee requested to be administered as evidence an expert report that he had prepared in support of his claims, as well as a copy of the documents received from the Independent Qualification Commission to this purpose, such a request accepted by the trial panel.

  As the parties had no further procedural requests, the trial panel decided to close the judicial investigation of the case and invited the parties to present their final conclusions.

  During the presentation of the final conclusions, the Public Commissioner stated that she stood by all the appeal grounds, as the assessee, even after the submission of the new evidence, had not managed to prove the contrary of the appeal grounds. The Public Commissioner requested finally the amendment of decision no. 229, dated 28.01.2020, of the Independent Qualification Commission and dismissal from office of the assessee.

  In presenting his final conclusions, the assessee objected the appeal grounds, maintaining that the financial analysis of the Public Commissioner is only a descriptive, unsubstantiated and incomplete analysis. The assessee requested finally the Chamber the upholding of decision no. 229, dated 28.01.2020, of the Independent Qualification Commission and his confirmation in office.

  Once the trial panel heard the final conclusions of the parties, it withdrew in chambers to make the final decision, to be announced on 08.06.2022, at 15:00.

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.