Public hearing

Public hearing

2022-01-20 10:00 - 13:00

Today, on 20.01.2022, at 10:00, the Appeal Chamber held the public plenary hearing of case (JD) no. 4/2021, dated 21.05.2021, pertaining to the appeal of the appellant Enkeleida Hoxha against decision no. 92, dated 17.03. 2021 of the High Judicial Council, with interested parties, the High Judicial Council (HJC) and the High Inspector of Justice (HIJ).

The appellant Enkeleida Hoxha, when questioned by the presiding judge, stated her consent that her lawyer, Mr. Ardian Visha represents her in her presence and absence.

The presiding judge, in view of the tasks assigned by the Chamber in the previous hearing, held on December 15, 2021, informed the court that the High Judicial Council had forwarded to the Chamber the complete file containing all the acts administered and created for the purposes of the disciplinary proceedings, on the basis of which HJC issued decision no. 92, dated 17.03.2021. Upon the arrival of the file, the AC had requested the appellant to appear at the Chamber to be acquainted with the acts, but Ms. Hoxha had officially replied that due to health reasons it was impossible to her. The presiding judge made also known that neither the lawyer had responded to the Chamber’s repeated requests to be acquainted with the file.

Subsequently, when requested by the presiding judge whether there was any preliminary request, the appellant requested to be acquainted with the acts in their entirety and a copy of them be made available to her.

The High Judicial Council representative, stating his position on this request, held that it is the right of the appellant to be acquainted with the acts, while the High Inspector of Justice representatives stated that they leave the decision on the request to the court discretion.

After withdrawing for consultation, the panel decided to accept the appellant’s request to make available a copy of the acts, in compliance with the procedural provisions, taking however into account the identification that the petitioner herself would make of the acts assessed by her as necessary to guarantee the right of defense during this trial.

To the purpose of making possible the conduct of such actions, the Chamber decided to adjourn the hearing until February 21, 2022, at 10:00.

The public plenary hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

Related upcoming events

 • 2022-05-31 14:00 - 2022-05-31 16:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 26.05.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 36/2020, datë 11.09.2020, që i përket ankimit të Komisioneres Publike kundër vendimit nr. 241, datë 26.02.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Irena Gjoka.
  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit për kriterin e pasurisë, Komisionerja Publike znj. Irena Nino deklaroi se subjekti i rivlerësimit, znj. Irena Gjoka, ka kryer deklarim të pasaktë, të pamjaftueshëm, ka mungesë të burimeve të ligjshme për krijimin e pasurisë dhe se nuk arrin nivel të besueshëm për konfirmimin e saj në detyrë. Komisionerja Publike i kërkoi Kolegjit të marrë në shqyrtim shkaqet e ankimit dhe në zbatim të nenit 66, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 84/2016, të vendosë ndryshimin e vendimit nr. 241, datë 26.2.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Irena Gjoka.
  Subjekti i rivlerësimit dhe përfaqësuesja ligjore paraqitën prapësimet lidhur me ankimin e Komisioneres Publike, duke deklaruar se shkaqet e ankimit nuk qëndrojnë, pasi janë të pabazuara në ligj dhe në prova. Subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit riçeljen e hetimit gjyqësor të çështjes, duke pranuar në cilësinë e provës aktet e reja që subjekti i rivlerësimit paraqiti gjatë seancës së sotme gjyqësore, në mbështetje të parashtrimeve. Subjekti i rivlerësimit, znj. Irena Gjoka, kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 241, datë 26.02.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe konfirmimin e saj ne detyrë.
  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të pranojë në cilësinë e provës aktet e depozituara nga subjekti i rivlerësimit bashkëlidhur parashtrimeve të sotme.
  E pyetur nga kryesuesi i seancës, Komisionerja Publike deklaroi se qëndrimin e saj lidhur me vlerën provuese të akteve të pranuara si provë, do ta paraqesë gjatë konkluzioneve përfundimtare.
  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët në paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare.
  Duke qenë se Komisionerja Publike kërkoi kohë për përgatitjen e konkluzioneve përfundimtare, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 31 maj 2022, ora 14:00.
  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • 2022-05-31 14:00 - 2022-05-31 16:00

  Today, on 26.05.2021, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 36/2020, dated 11.09.2020, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 241, dated 26.02.2020, of the Independent Qualification Commission related to the assessee Irena Gjoka.

   

  The Public Commissioner, Mrs. Irena Nino, during the submissions of the appeal grounds related to the asset assessment, stated that the assessee, Mrs. Irena Gjoka has made an inaccurate, insufficient declaration, lacks legitimate sources for the creation of the assets and failed to reach a reliable level for her confirmation in office. The Public Commissioner requested the Chamber to consider the appeal grounds and pursuant to Article 66, paragraph 1, letter ‘b’ of Law no. 84/2016, to decide the amendment of decision no. 241, dated 26.2.2020 of the Independent Qualification Commission, and the dismissal from office of the assessee Irena Gjoka.

   

  The assessee and her legal representative submitted the objections against the Public Commissioner’s appeal, holding that the appeal grounds do not stand, as they are unfounded in law and evidence. The assessee requested the Chamber to reopen the judicial investigation of the case, collecting as evidence the new acts that the assessee filed during today’s hearing, in support of the submissions. The assessee, Mrs. Irena Gjoka, requested the upholding of decision no. 241, dated 26.02.2020, of the Independent Qualification Commission and her confirmation in office.

   

  After being consulted, the trial panel decided to accept as evidence the acts filed by assessee attached to today’s submissions.

   

  When requested by the presiding judge regarding the probative value of the acts accepted as evidence, the Public Commissioner stated that her position shall be presented during the final conclusions.

   

  Once the parties stated that they had no further procedural requirements, the trial panel decided to close the judicial investigation of the case and invited the parties to present their final conclusions.

   

  As the Public Commissioner requested time for the preparation of the final conclusions, the trial panel decided to postpone the court hearing until May 31, 2022, at 14:00.

   

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-06-01 10:00 - 2022-06-01 13:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 11.05.2022, seancën në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 14/2020, datë 01.06.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Anila Guri kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 184, datë 19.07.2019.

  Pasi mori në shqyrtim çështjen në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 51, pika 1, germa “b” të ligjit 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, me qëllim konstatimin e drejtë dhe në mënyrë të plotë të gjendjes faktike të çështjes në shqyrtim, vendosi shqyrtimin e çështjes në seancë gjyqësore publike.

  Debati gjyqësor është i nevojshëm me qëllim që subjekti i rivlerësimit Anila Guri të japë shpjegime lidhur me pasurinë banesë e ndodhur në Tiranë, pasurinë autoveturë tip Mercedez Benz, blerë në vitin 2016, si dhe për çështje të tjera të vlerësimit të kriterit të pasurisë.

  Seanca gjyqësore publike u caktua në datën 01.06.2022, ora 10.00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:     Mimoza Tasi

  Relator:          Sokol Çomo          

  Anëtarë:         Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-06-01 10:00 - 2022-06-01 13:00

  The Appeal Chamber held on 11.05.2022, the hearing in chambers of case (JR) 14/2020, dated 01.06.2020, pertaining to the appeal of the assessee Anila Guri against decision no. 184, dated 19.07.2019 of the Independent Qualification Commission.

  After considering the case in camera, the trial panel, pursuant to Article 51, paragraph 1 (b) of Law no. 49/2012 “On administrative courts and adjudication of administrative disputes”, in order to ascertain correctly and fully of the factual situation of the case under consideration, decided to consider the case in a public hearing.

  The court debate is necessary in order for the assessee Anila Guri provides explanations regarding the property, apartment located in Tirana, the Mercedes Benz vehicle, purchased in 2016, as well as other issues related to the asset assessment criterion.

  The public hearing shall take place on 01.06.2022, at 10.00.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Mimoza Tasi

  Rapporteur: Sokol Çomo

  Members: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  The public hearing shall take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-06-06 10:00 - 2022-06-06 14:00

  Today, on 19.05.2022, at 12:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 14/2021, dated 30.03.2021, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 325, dated 14.12.2020, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Rilinda Selimi.

   

  Clarifying the appeal, the Public Commissioner responded to the questions addressed by the case rapporteur during the previous hearing dated 28.04.2022.

   

  The assessee objected the appeal grounds for all three re-evaluation criteria, claiming that they are unfounded and unsupported by law and evidence. The assessee, Mrs. Rilinda Selimi, supported these claims in several submitted acts, for a part of which, she stated that she would request their collection as evidence by the trial panel, depending on the subsequent position that the Public Commissioner would hold after being acquainted with them.

   

  Once the Public Commissioner stated that she had no position regarding the acts, at the request of the presiding judge to clarify the procedural moment, the assessee listed the acts that she requested to be collected as evidence by the trial panel. As regards the remainder of the acts, the assessee stated that she will make a statement once the Chamber takes a position whether to open the investigation of the case.

   

  In order to decide on the continuation of the trial of this case, the trial panel decided to adjourn the hearing on June 6, 2022, at 10:00.

   

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-06-06 10:00 - 2022-06-06 15:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 19.05.2022, ora 12:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 14/2021, datë 30.03.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 325, datë 14.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Rilinda Selimi.

  Komisionerja Publike iu përgjigj pyetjeve sqaruese lidhur me ankimin, që relatorja e çështjes drejtoi gjatë seancës së mëparshme, të datës 28.04.2022.

  Subjekti i rivlerësimit kundërshtoi shkaqet e ankimit për të trija kriteret e vlerësimit, duke pretenduar se janë të pabazuara dhe të pambështetura në ligj e në prova. Subjekti i rivlerësimit, znj. Rilinda Selimi, mbështeti këto pretendime në disa akte të paraqitura, për një pjesë të të cilave, deklaroi se do të kërkonte ose jo marrjen si provë nga trupi gjykues, në varësi të qëndrimit pasues që Komisionerja Publike do të mbante pas njohjes me to.

  Pasi Komisionerja Publike u shpreh se nuk kishte një qëndrim lidhur me aktet, me kërkesë të kryesuesit të seancës për qartësimin e momentit procedural, subjekti i rivlerësimit listoi aktet që kërkoi të merren në cilësinë e provës nga trupi gjykues. Për pjesën tjetër të akteve, subjekti i rivlerësimit deklaroi se do të shprehet, pasi Kolegji të mbajë qëndrim lidhur me çeljen ose jo të hetimit mbi çështjen.

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 6 qershor 2022, ora 10:00, me qëllim që të vendosë lidhur me mënyrën e vazhdimit të gjykimit të kësaj çështjeje.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • 2022-06-07 10:00 - 2022-06-07 14:00

  On Tuesday, 07.06.2022, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in a public hearing the case (JR) no. 35/2020, dated 11.09.2020, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 255, dated 08.06.2020 of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Ludovik Dodaj.

   

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding:         Natasha Mulaj

  Rapporteur:      Albana Shtylla

  Members:         Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

   

  The public hearing will take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-06-07 10:00 - 2022-06-07 13:00

  Ditën e martë, më datë 07.06.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.35/2020, datë 11.09.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 255, datë 08.06.2020, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Ludovik Dodaj.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • 2022-06-08 10:00 - 2022-06-08 14:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 19.05.2022, seancën në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 31/2020, datë 30.07.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Adnand Xhelili kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 237, datë 12.02.2020.

  Pasi mori në shqyrtim çështjen në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, në nenin 4, pika 5 e ligjit 84/ 2016 "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republiken e Shqipërisë" si dhe në nenin 51, pika 1, germa “b” të ligjit 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, trupi gjykues vendosi me shumicë votash, shqyrtimin e çështjes në seancë gjyqësore publike, ditën e mërkurë, në datën 08.06.2022, ora 10:00.

  Gjykimi në seancë publike u vendos me qëllim korrigjimin e shkeljeve të rënda procedurale, mbi të cilat është bazuar vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr.237, datë 12.02.2020.

   

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:     Ina Rama

  Relator:          Sokol Çomo

  Anëtarë:         Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-06-08 10:00 - 2022-06-08 14:00

  The Appeal Chamber held on 19.05.2022 the review in chambers of case (JR) no. 31/2020, dated 30.07.2020, pertaining to the appeal of the assessee Adnand Xhelili against the decision no. 237, dated 12.02.2020 of the Independent Commission of Qualification.

  After considering the case chambers, the trial panel, pursuant to Article F, paragraph 3 of the Annex to the Constitution, Article 4, paragraph 5 of Law no. 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania” and Article 51, pragraph  1 (b) of Law no. 49/2012 “On administrative courts and adjudication of administrative disputes”, as amended, upon a majority vote, decided to review the case in a public hearing, on Wednesday, 08.06.2022, at 10:00.

  The trial in a public hearing was decided to the purpose of remedying the serious procedural violations, upon which decision no. 237, dated 12.02.2020 of the Independent Qualification Commission is based.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding:       Ina Rama

  Rapporteur:   Sokol Çomo

  Members:       Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

   

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-06-09 09:30 - 2022-06-09 13:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 04.05.2021, ora 09:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 19/2021, datë 19.04.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 342, datë 02.02.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elbana Lluri.

  Kryesuesja e seancës bëri me dije se më datë 26.04.2022, vëzhguesi ndërkombëtar i Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit kishte paraqitur në Kolegj një opinion (mendim me shkrim), nëpërmjet të cilit, i kërkonte Kolegjit  në mënyrë alternative, gjykim të përbashkët të çështjes së subjektit të rivlerësimit znj. Elbana Lluri dhe të çështjes së ish – bashkëshortit të saj, që po shqyrtohet aktualisht në Kolegj, ose administrimin në secilin proces, të akteve të procesit tjetër.

  Pasi palët konfirmuan se ishin njohur me opinionin, subjekti i rivlerësimit kundërshtoi kërkesën e vëzhguesit ndërkombëtar, duke deklaruar se është në mospërputhje të dispozitave ligjore dhe në pamundësi procedurale për t’u zbatuar.

  Pasi u tërhoq për konsultim, trupi gjykues vendosi marrjen në cilësinë e provës të akteve që janë pjesë e fashikullit të çështjes së ish - bashkëshortit të subjektit të rivlerësimit, si dhe të akteve që do të bëhen pjesë e atij fashikulli gjatë gjykimit në Kolegj.

  Për t’u lënë kohë të arsyeshme palëve të njihen me provat e reja, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 25 maj 2022, ora 9:00. Gjatë kësaj séance, palët do të shprehin qëndrimin e tyre edhe lidhur me analizën financiare të përgatitur nga Kolegji, të mbështetur në shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-06-09 13:00 - 2022-06-09 16:00

  Today, on 06.05.2021, at 09:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 40/2021, dated 23.07.2021, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 393, dated 03.06.2021, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Gerd Hoxha.

   

  The parties at trial, when questioned by the presiding judge, confirmed that they were acquainted with the AC financial analysis, as well as with an opinion (a written opinion) filed on April 26, 2022 by the International Observer of the International Monitoring Operation, requesting the AC, alternatively, the joint trial of the case of the assessee Gerd Hoxha and the case of his ex-spouse, which is currently being considered by the Chamber, or the administration in each proceeding, of the acts of the other proceeding.

   

  The Public Commissioner stated that as regards the decision-making related to the opinion of the International Observer, he leaves it at the discretion of the court, whereas he requested a reasonable time period to get acquainted with the case in its entirety, which, until now, had been followed by the former Public Commissioner Darjel Sina, who no longer exercises holds this position.

   

  The assessee objected the request of the International Observer, holding that it is unfounded, inconsistent with the procedural and substantive law, and protracts the re-evaluation process.

   

  After being consulted, the trial panel, by a majority vote, decided to collect as evidence the acts part of the file of the case of the ex-spouse of the assessee, as well as the acts that shall become part of that file during the trial at the Chamber.

   

  As regards the three public denunciations, the trial panel decided to not open the judicial investigation, as they do not meet the criteria of Article 53 of Law 84/2016.

   

  In order to provide the parties reasonable time to be acquainted with the evidence and prepare their positions on the case, the trial panel decided to adjourn the public hearing to May 25, 2022, at 12:30.

   

  The next hearing will take in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-06-09 13:00 - 2022-06-09 17:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 06.04.2021, ora 09:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 40/2021, datë 23.07.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 393, datë 03.06.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gerd Hoxha.

   

  Të pyetur nga kryesuesja e seancës, palët konfirmuan se ishin njohur me analizën financiare të kryer nga Kolegji, si dhe me një opinion (mendim me shkrim) të depozituar më 26 prill 2022 nga vëzhguesi ndërkombëtar i Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, i cili i kërkonte Kolegjit, në mënyrë alternative, gjykim të përbashkët të çështjes së subjektit të rivlerësimit z. Gerd Hoxha dhe të çështjes së ish – bashkëshortes së tij, që po shqyrtohet aktualisht në Kolegj, ose administrimin në secilin proces, të akteve të procesit tjetër.

   

  Komisioneri Publik u shpreh se vendimmarrjen lidhur me opinionin e vëzhguesit ndërkombëtar e lë në çmim të gjykatës, ndërkohë që kërkoi kohë të arsyeshme për t’u njohur me çështjen në tërësi, të cilën, deri në këtë moment, e kishte ndjekur ish – Komisioneri Publik Darjel Sina, që nuk e ushtron më këtë detyrë.

   

  Subjekti i rivlerësimit kundërshtoi kërkesën e vëzhguesit ndërkombëtar, duke deklaruar se është e pabazuar, në mospërputhje me ligjin procedural dhe material, si dhe zvarrit procesin e rivlerësimit.

   

  Pasi u tërhoq për konsultim, trupi gjykues, me shumicë votash, vendosi marrjen në cilësinë e provës të akteve që janë pjesë e fashikullit të çështjes së ish – bashkëshortes së subjektit të rivlerësimit, si dhe të akteve që do të bëhen pjesë e atij fashikulli gjatë gjykimit në Kolegj.

  Lidhur me tri denoncimet e publikut, trupi gjykues vendosi të mos çelë hetimin gjyqësor, pasi nuk plotësojnë kriteret e nenit 53, të ligjit 84/2016.

  Për t’u lënë kohë të arsyeshme palëve të njihen me provat dhe të përgatisin qëndrimet e tyre lidhur me çështjen, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 25 maj 2022, ora 12:30.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-06-09 09:30 - 2022-06-09 13:00

  Today, on 04.05.2021, at 09:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) no. 19/2021, dated 19.04.2021, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 342, dated 02.02.2021, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Elbana Lluri.

   

  The presiding judge informed the parties that on 26.04.2022, the International Observer of the International Monitoring Operation had submitted to the Chamber an opinion (a written opinion), through which requested the Chamber alternatively, a joint trial of the case of the assessee Elbana Lluri and the case of her ex-spouse which is currently being considered in the Chamber, or the administration in each process of the acts of the other process.

   

  Once the parties confirmed that they were acquainted with the opinion, the assessee objected the request of the International Observer, holding it inconsistent with the legal provisions and procedurally impossible to be implemented.

   

  Following the consultations, the trial panel decided to collect as evidence the acts part of the case file of the case of the ex-spouse of the assessee, as well as the acts that shall become part of that case file during the trial at the Chamber.

   

  In order to provide the parties reasonable time to get acquainted with the new evidence, the trial panel decided to postpone the public hearing until May 25, 2022, at 09:00. During this hearing, the parties will also state their position as regards the AC financial analysis, carried out on the basis of the appeal grounds of the Public Commissioner.

   

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-06-20 10:00 - 2022-06-20 13:00

  Ditën e hënë, më datë 20.06.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.55/2021, datë 04.10.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 392, datë 28.05.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Natasha Prifti (Shallapi).

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • 2022-06-20 10:00 - 2022-06-20 15:00

  On Monday, 20.06.2022, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JR) no. 55/2021, dated 04.10.2021, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 392, dated 28.05.2021, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Natasha Prifti (Shallapi).

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding:        Rezarta Schuetz

  Rapporteur:     Mimoza Tasi

  Members:        Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  The public hearing shall take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana

 • 2022-07-04 10:00 - 2022-07-04 15:00

  On Monday, 04.07.2022, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in a public hearing the case (JR) no. 9/2022, dated 15.02.2022, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 491, dated 21.12.2021, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Gjon Kodra.

   

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding:        Albana Shtylla

  Rapporteur:     Natasha Mulaj

  Members:        Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

   

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-07-04 10:00 - 2022-07-04 16:00

  Ditën e hënë, më datë 04.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.9/2022, datë 15.02.2022 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 491, datë 21.12.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gjon Kodra.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.