Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2021 >
January
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Dhjetor
Dhjetor
Dhjetor
Dhjetor
1
2
3
4
5
6
7
 • Njoftime
  00:00
  2021.01.07

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.62/2020, datë 22.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Artur Gaxha kundër vendimit nr. 293, datë 10.09.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 07.01.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Albana Shtylla

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

  ***

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.63/2020, datë 22.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Neritan Cena kundër vendimit nr. 304, datë 06.10.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 07.01.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

 • Njoftim
  00:00
  2021.01.07

  Ditën e martë, më datë 26.01.2021, ora 11:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.45/2019 datë 23.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Enkeledi Hajro, kundër vendimit nr. 154, datë 10.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

8
9
10
11
 • Seancë publike
  00:00
  2021.01.11

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 11.01.2021, ora 12:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 51/2020, datë 23.11.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Alaudin Malaj kundër vendimit nr. 294, datë 15.09.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi u njoh dhe u konsultua lidhur me kërkesën paraprake të subjektit të rivlerësimit Alaudin Malaj për të mos lejuar praninë e mediave në seancën e tij, si dhe ndalimin e publikimit të saj, trupi gjykues vendosi rrëzimin e kërkesës, duke vlerësuar se nuk gjendemi në asnjë nga kushtet e nenit 20 të ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar. Objekti i ankimit të subjektit të rivlerësimit është vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që nuk ka asnjë shkak që lidhet me jetën private, mbrojtjen e moralit publik, rendin publik, sigurinë kombëtare apo sekretin tregtar.     

  Subjekti i rivlerësimit u dëgjua nga trupi gjykues teksa parashtroi kundërshtitë e tij lidhur me procesin e zhvilluar në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Subjekti i rivlerësimit, z. Malaj paraqiti edhe dy akte të reja shtesë në funksion të shqyrtimit të çështjes, njëri prej të cilëve, padia e ngritur prej tij në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, me dëftesë postare të datës 17 qershor 2020, u pranua në cilësinë e provës nga trupi gjykues. Ndërsa për aktin tjetër, trupi gjykues i kërkoi subjektit të rivlerësimit ta risjellë në formën e kërkuar nga ligji, pasi ishte fotokopje e pavërtetuar.

  Trupi gjykues vendosi gjithashtu, t’i japë mundësinë subjektit të rivlerësimit të njihet me aktet procedurale të fashikullit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhen me trajtimin e kërkesave të subjektit të rivlerësimit me objekt përjashtimin e anëtarëve të trupit gjykues. Për këtë qëllim, seanca u shty për në datën 27 janar 2021, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

12
 • Dhomë këshillimi
  00:00
  2021.01.12

  Ditën e martë, më datë 12.01.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.34/2019 datë 18.07.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Albina Spaha, kundër vendimit nr. 139, datë 15.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2021.01.12

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Rezarta Schuetz relatore, Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.34/2019, datë 18.07.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Albina Spaha, kundër vendimit nr. 139, datë 15.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 139, datë 15.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Albina Spaha.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 12.01.2021.

13
 • Seancë publike
  00:00
  2021.01.13

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se seanca gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.21/2020, datë 26.06.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 249, datë 06.03.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Piro Samara, e caktuar për t’u zhvilluar më datë 09.12.2020, ora 10:00, për shkak të mungesës së gjyqtares relatore për arsye objektive për motive shëndetësore, do të zhvillohet ditën e mërkurë, datë 13.01.2021, ora 10:00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore:  Ina Rama

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  16:16
  2021.01.13

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Ina Rama relatore, Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.21/2020 datë 26.06.2020, që lidhet me ankimin e Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 249, datë 06.03.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “b” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  Ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr.249, datë 06.03.2020, si më poshtë:

  1. Ndërprerjen e procesit të rivlerësimit për subjektin e rivlerësimit Piro Samara, me detyrë inspektor pranë ish – Këshillit të Lartë të Drejtësisë.
  2. Të deklarojë humbjen e së drejtës së subjektit të rivlerësimit për t’u emëruar si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15 – vjeçare.
  3. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall në Tiranë, më datë 13.01.2021.

14
15
 • Njoftim
  00:00
  2021.01.15

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.1/2021, datë 08.01.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Fjoralba Prifti kundër vendimit nr. 299 datë 17.09.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 15.01.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Albana Shtylla

  Relatore: Ina Rama 

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

16
17
18
 • Njoftime
  00:00
  2021.01.18

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.2/2021, datë 14.01.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Gentian Lile kundër vendimit nr. 320 datë 09.12.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 18.01.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues:  Ardian Hajdari

  Relatore: Albana Shtylla 

  Anëtarë:  Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  ****

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.3/2021, datë 14.01.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Bilbil Mete kundër vendimit nr. 322 datë 10.12.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 18.01.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Rezarta Schuetz

  Relatore: Natasha Mulaj 

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

19
 • Dhomë këshillimi
  00:00
  2021.01.19

  Ditën e martë, më datë 19.01.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.41/2019 datë 06.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Eugen Beçi, kundër vendimit nr. 171, datë 26.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2021.01.19

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 19.01.2021, pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr.41/2019, datë 06.09.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Eugen Beçi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 171, datë 26.06.2019, bazuar në nenin 51/1, të ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, vendosi ta kalojë çështjen për shqyrtim në seancë gjyqësore publike, ditën e hënë, në datën 02.02.2021, ora 10:00.

  Gjykimi në seancë publike u vendos pasi trupi gjykues çmon se debati gjyqësor është i nevojshëm për zgjidhjen e çështjes.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore:Albana Shtylla

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

20
21
 • Seancë publike
  13:13 -13:14
  2021.01.21

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 21.01.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 39/2019, datë 04.09.2019, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Evelina Qirjako kundër vendimit nr. 178, datë 08.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Nga kryesuesi i seancës u bë me dije se Gjykata Administrative e Apelit i ka konfirmuar nëpërmjet një shkrese zyrtare Kolegjit, se është duke shqyrtuar çështjen që i përket subjektit të rivlerësimit znj. Evelina Qirjako.

  Subjekti i rivlerësimit, znj. Qirjako, paraqiti një vërtetim të Gjykatës Administrative të Apelit, nëpërmjet të cilit konfirmohet se seanca e radhës në atë gjykatë është caktuar më datë 26 janar 2021. Duke i kërkuar trupit gjykues marrjen në cilësinë e provës së këtij akti, subjekti i rivlerësimit kërkoi shtyrjen e seancës gjyqësore në Kolegj për në një datë tjetër, pas shpalljes së vendimit nga Gjykata Administrative e Apelit, me arsyetimin se gjykimet lidhen me njëri – tjetrin.

  Pasi u tërhoq për konsultim, trupi gjykues vendosi të marrë në cilësinë e provës shkresën e Gjykatës Administrative të Apelit dhe vërtetimin e kësaj gjykate mbi statusin e gjykimit të çështjes, lëshuar subjektit të rivlerësimit.

  Me shumicë votash, trupi gjykues vendosi të pranojë kërkesën e subjektit të rivlerësimit për të shtyrë seancën gjyqësore pas datës 26 janar 2021, duke vendosur që ta zhvillojë atë në datën 03.02.2021, ora 10: 00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

22
23
24
25
 • Njoftim
  14:07
  2021.01.25

  Sot, më datë 25.01.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 55/2019, datë 29.10.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 173, datë 01.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Artan Madani.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Luan Daci është zëvendësuar nga gjyqtarja Rezarta Schuetz.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 55/2019, datë 29.10.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:  Albana Shtylla

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

26
 • Dhomë këshillimi
  00:00
  2021.01.26

  Ditën e martë, më datë 26.01.2021, ora 11:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.45/2019 datë 23.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Enkeledi Hajro, kundër vendimit nr. 154, datë 10.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2021.01.26

  Ditën e enjte, më datë 11.02.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë  publike çështja (JR) nr.55/2019 datë 29.10.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 173, datë 01.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Artan Madani.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Ardian Hajdari

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2021.01.26

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.45/2019, datë 23.09.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Enkeledi Hajro, kundër vendimit nr. 154, datë 10.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 154, datë 10.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Enkeledi Hajro.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 26.01.2021.

27
 • Seancë publike
  00:00
  2021.01.27

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 27.01.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 51/2020, datë 23.11.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Alaudin Malaj kundër vendimit nr. 294, datë 15.09.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në zbatim të vendimit të ndërmjetëm të seancës paraardhëse, subjekti i rivlerësimit konfirmoi njohjen me aktet procedurale të fashikullit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit të mundësuar nga Kolegji dhe parashtroi shpjegimet e tij të mëtejshme lidhur me ankimin e paraqitur për gjykim.

  Në këtë seancë gjyqësore, trupi gjykues mori në shqyrtim disa kërkesa të subjektit të rivlerësimit, për të cilat mori vendimet e ndërmjetme përkatëse që u shpallën në seancën gjyqësore publike.

  Në kushtet kur trupi gjykues rrëzoi disa prej kërkesave të subjektit të rivlerësimit Alaudin Malaj, ky i fundit, kërkoi përjashtimin e të gjithë anëtarëve të trupit gjykues nga gjykimi i cështjes. Për arsye se kërkesa për përjashtimin e të gjithë anëtarëve të trupit gjykues nga gjykimi i kësaj çështjeje duhet të shqyrtohet nga një tjetër trup gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i zgjedhur nëpërmjet shortit, trupi gjykues vendosi të ndërpresë gjykimin e çështjes, duke caktuar seancën e radhës në datën 09.02.2021, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

28
 • Njoftime
  00:00
  2021.01.28

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.4/2021, datë 21.01.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Alket Mersini kundër vendimit nr. 296 datë 16.09.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 28.01.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Albana Shtylla

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

   

  ***

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.5/2021, datë 21.01.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Albano Çepele kundër vendimit nr. 317 datë 20.11.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 28.01.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Ina Rama

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

29
 • Njoftim
  00:00
  2021.01.29

  Ditën e martë, më datë 16.02.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.58/2020 datë 16.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rabiana Halili kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 313, datë 10.11.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

30
31

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP