Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2023 >
February
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Janar
Janar
1
2
 • Njoftim vendimi
  All day
  2023.02.02

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Ina Rama relatore, Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr. 47/2020, datë 22.10.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 264, datë 17.06.2020, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elona Toro.

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 264, datë 17.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Elona Toro.

  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 02.02.2023.

 • Njoftim
  All day
  2023.02.02

  Sot, më datë 02.02.2023, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtares Natasha Mulaj, e caktuar relatore në çështjen (JR) nr. 18/2021, datë 14.04.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Mariana Shegani (Dedi) kundër vendimit nr. 350, datë 23.02.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtares Natasha Mulaj është bërë pas kërkesës së subjektit të rivlerësimit Mariana Shegani (Dedi) për përjashtimin e gjyqtares Natasha Mulaj nga trupi gjykues, kërkesë e cila u pranua unanimisht me vendimin nr. 7, datë 02.02.2023, nga trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët: Sokol Çomo (kryesues), Ina Rama, Rezarta Schuetz, Albana Shtylla dhe Mimoza Tasi (anëtarë).

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për relatorin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 18/2021, datë 14.04.2021, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Sokol Çomo, Ina Rama, Albana Shtylla

 • Njoftim
  All day
  2023.02.02

  Sot, më datë 02.02.2023, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtares Natasha Mulaj, e caktuar anëtare e trupit gjykues në çështjen (JR) nr. 24/2022, datë 03.06.2022, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 519, datë 25.03.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Kastriot Gramshi.

  Zëvendësimi i gjyqtares Natasha Mulaj është bërë pas kërkesës së subjektit të rivlerësimit Kastriot Gramshi për përjashtimin e gjyqtares Natasha Mulaj nga trupi gjykues, kërkesë e cila u pranua unanimisht me vendimin nr. 8, datë 02.02.2023, nga trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët: Sokol Çomo (kryesues), Ina Rama, Rezarta Schuetz, Albana Shtylla dhe Mimoza Tasi (anëtarë).

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 24/2022, datë 03.06.2022, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Sokol Çomo, Ina Rama, Mimoza Tasi

3
 • Seancë Publike
  All day
  2023.02.03

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 02.02.2023, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 49/2020, datë 16.11.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 275, datë 20.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Enkeleda Osmani (Xhengo).

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, Komisioneri Publik deklaroi se, pas vlerësimit të parashtrimeve të subjektit të rivlerësimit dhe provave të reja bashkëlidhur tyre, subjekti i rivlerësimit, znj. Enkeleda Osmani (Xhengo), gjendet në kushtet e pamjaftueshmërisë financiare për të justifikuar me burime të ligjshme pasurinë e saj.

  Në përmbyllje të konkluzioneve përfundimtare, Komisioneri publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 275, datë 20.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit deklaroi se pretendimet e Komisionerit Publik nuk qëndrojnë dhe nuk janë në koherencë me provat e depozituara.

  Në përmbyllje të konkluzioneve përfundimtare, përfaqësuesi ligjor i kërkoi Kolegjit lënien në fuqi të vendimit nr. 275, datë 20.07.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, pasi vlerësuar nën dritën e parimeve të objektivitetit dhe proporcionalitetit, subjekti i rivlerësimit, znj. Enkeleda Osmani (Xhengo) arrin nivel të besueshëm edhe për kriterin e pasurisë, sikurse për dy kriteret e tjera, të figurës dhe kriterit të vlerësimit profesional, që nuk kanë qenë pjesë e ankimit të Komisionerit Publik.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 16 shkurt 2023, ora 16:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • Njoftim
  All day
  2023.02.03

  Ditën e mërkurë, datë 15.03.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 46/2020, datë 19.10.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Nure Dreni kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 263, datë 17.06.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

4
5
6
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2023.02.06
  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, çeli sot në dhomë këshillimi seancën gjyqësore për çështjen (JR) nr. 61/2020, datë 18.12.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Tritan Hamitaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 297, datë 17.09.2020.
  Pas verifikimit të kërkesave të subjektit të rivlerësimit për përjashtimin e anëtarëve të trupit gjykues, bazuar në nenin 75 të Kodit të Procedurës Civile, trupi gjykues, në mënyrë unanime, vendosi shqyrtimin e këtyre kërkesave dhe shtyrjen e seancës gjyqësore në dhomë këshillimi për në datën 6 shkurt 2023, ora 10:00.
  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.
 • Njoftim vendimi
  All day
  2023.02.06

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr. 61/2020, datë 18.12.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Tritan Hamitaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 297, datë 17.09.2020.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 297, datë 17.09.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Tritan Hamitaj.

  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 06.02.2023

7
 • Seancë Publike
  All day
  2023.02.07

  Ditën e martë, më datë 07.02.2023, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr. 24/2022, datë 03.06.2022 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 519, datë 25.03.2022, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Kastriot Gramshi.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

8
9
10
11
12
13
 • Seancë Publike
  All day
  2023.02.13

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 31.01.2023, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 7/2021, datë 28.01.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 287, datë 04.08.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anita Mici.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, për kriterin e pasurisë, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit, znj. Anita Mici, është në kushtet e deklarimit të pasaktë dhe të pamjaftueshëm, ndërsa lidhur me kriterin e vlerësimit profesional, i kërkoi Kolegjit të bëjë një vlerësim tërësor, duke marrë në konsideratë gjetjet e raporteve mbi vlerësimin profesional të subjektit të rivlerësimit, të kryera nga organet gjyqësore dhe ato ndihmëse të procesit të rivlerësimit.

  Në përmbyllje të parashtrimeve, Komisioneri Publik kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 287, datë 04.08.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Anita Mici.

  Subjekti i rivlerësimit paraqiti prapësimet lidhur me shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik, duke i kërkuar Kolegjit riçeljen e hetimit gjyqësor dhe marrjen në cilësinë e provës të akteve që paraqiti bashkëlidhur prapësimeve. Subjekti i rivlerësimit deklaroi se arrin nivel të besueshëm në kriterin e figurës dhe atë të pasurisë, si dhe nivel të mirë kualifikues në vlerësimin e kriterit profesional.

  Në përmbyllje të parashtrimeve, subjekti i rivlerësimit deklaroi se vendimi nr. 287, datë 04.08.2020 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit është një vendim i marrë në vlerësim të drejtë të fakteve dhe legjislacionit të zbatueshëm dhe kërkoi lënien në fuqi të tij.

  Lidhur me disa denoncime të publikut, Komisioneri Publik u shpreh se nuk përmbajnë fakte dhe rrethana për hetime të mëtejshme. Lidhur me to, subjekti i rivlerësimit deklaroi se njëri prej denoncimeve, duke qenë anonim, nuk përmbush kërkesat e ligjit, pasi nuk jep të dhëna për identifikimin e denoncuesit dhe aq më pak, të fakteve apo rrethana konkrete. Lidhur me denoncimet e tjera, deklaroi se kanë të bëjnë me vendime gjyqësore të marra pas periudhës së vlerësimit dhe nuk duhet të merren në konsideratë.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të pranojë kërkesën e subjektit të rivlerësimit për riçeljen e hetimit gjyqësor, duke pranuar në cilësinë e provës aktet e depozituara nga subjketi i rivlerësimit bashkëlidhur parashtrimeve.

  Lidhur me denoncimet, trupi gjykues vendosi të mos çelë hetim lidhur me to, pasi nuk plotësojnë kërkesat e nenit 53 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare.

  Duke marrë parasysh kërkesën e palëve për kohë të mjaftueshme për përgatitjen e konkluzioneve përfundimtare, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 13 shkurt 2023, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

14
15
16
 • Njoftim vendimi
  All day
  2023.02.16

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 02.02.2023, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 49/2020, datë 16.11.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 275, datë 20.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Enkeleda Osmani (Xhengo).

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, Komisioneri Publik deklaroi se, pas vlerësimit të parashtrimeve të subjektit të rivlerësimit dhe provave të reja bashkëlidhur tyre, subjekti i rivlerësimit, znj. Enkeleda Osmani (Xhengo), gjendet në kushtet e pamjaftueshmërisë financiare për të justifikuar me burime të ligjshme pasurinë e saj.

  Në përmbyllje të konkluzioneve përfundimtare, Komisioneri publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 275, datë 20.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit deklaroi se pretendimet e Komisionerit Publik nuk qëndrojnë dhe nuk janë në koherencë me provat e depozituara.

  Në përmbyllje të konkluzioneve përfundimtare, përfaqësuesi ligjor i kërkoi Kolegjit lënien në fuqi të vendimit nr. 275, datë 20.07.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, pasi vlerësuar nën dritën e parimeve të objektivitetit dhe proporcionalitetit, subjekti i rivlerësimit, znj. Enkeleda Osmani (Xhengo) arrin nivel të besueshëm edhe për kriterin e pasurisë, sikurse për dy kriteret e tjera, të figurës dhe kriterit të vlerësimit profesional, që nuk kanë qenë pjesë e ankimit të Komisionerit Publik.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 16 shkurt 2023, ora 16:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

17
18
19
20
 • Seancë publike
  All day
  2023.02.20

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se ditën e hënë, më datë 20.02.2023, ora 10:00, do të zhvillohet seanca plenare mbi bazë dokumentesh për çështjen (JD) 1/2022, datë 16.02.2022, me kërkues Shkëlqim Kokona, kundër vendimit nr. 411, datë 17.12.2021 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, me subjekte të interesuar Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë.

  Kjo çështje do të shqyrtohet nga gjyqtarët:

  Albana Shtylla                        Kryetare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Ina Rama                                 Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Mimoza Tasi                            Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Natasha Mulaj                         Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Rezarta Schuetz                      Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Sokol Çomo                            Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Seanca plenare mbi bazë dokumentesh do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

21
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2023.02.21

  Ditën e martë, më datë 21.02.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 1/2021, datë 08.01.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Fjoralba Prifti kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 299, datë 17.09.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Natasha Mulaj, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

22
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2023.02.22

  Ditën e mërkurë, më datë 22.02.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 57/2020, datë 07.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Lindita Hoxha kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 289, datë 06.08.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

23
24
25
26
27
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2023.02.27

  Ditën e hënë, më datë 27.02.2023, ora 13:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 7/2022, datë 03.02.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rexhep Karaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 478, datë 25.11.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

28
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP