Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2023 >
October
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Shtator
Shtator
Shtator
Shtator
Shtator
Shtator
1
2
3
4
5
 • Dhomë Këshillimi
  All day
  2023.10.05

  Ditën e enjte, më datë 05.10.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 53/2021, datë 09.09.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Kreshnik Omari kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 412, datë 06.07.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

6
 • Njoftim vendimi
  All day
  2023.10.06

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 26.09.2023, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 9/2021, datë 02.03.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 318, datë 03.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Kujtim Luli.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, Komisioneri Publik deklaroi se megjithë provat e paraqitura gjatë procesit gjyqësor në Kolegj, subjekti i rivlerësimit nuk arriti të provojë të kundërtën e ankimit për kriterin e vlerësimit të pasurisë. Përfundimisht, Komisioneri Publik kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 318, datë 03.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Subjekti i rivlerësimit kundërshtoi konkluzionet e Komisionerit Publik, duke deklaruar se nuk ndodhet në kushtet e deklarimit të pasaktë e të pamjaftueshëm të pasurisë dhe se të ardhurat e ligjshme janë burimi i krijimit të pasurisë dhe shpenzimeve për shkollimin e fëmijëve. Përfundimisht, subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit që, bazuar në parimin e objektivitetit dhe të proporcionalitetit, të vendosë lënien në fuqi të vendimit nr. 318, datë 03.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues vendosi të tërhiqet për marrjen e vendimit përfundimtar të çështjes, të cilin do ta shpallë më datë 06.10.2023, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

7
8
9
10
11
12
 • Dhomë Këshillimi
  All day
  2023.10.12

  Ditën e enjte, më datë 12.10.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 48/2021, datë 30.08.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Alma Hicka kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 364, datë 02.04.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 • Dhomë Këshillimi
  All day
  2023.10.24

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se ditën e martë, më datë 24.10.2023, ora 10:00, do të zhvillohet seanca plenare mbi bazë dokumentesh për çështjen (JD) 2/2022, datë 20.06.2022, me ankuese Belina Kryemadhi, kundër vendimit nr. 20, datë 31.01.2022 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, me subjekte të interesuar Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë.

  Kjo çështje do të shqyrtohet nga gjyqtarët:

  Sokol Çomo                          Kryetar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Albana Shtylla                       Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Ina Rama                                 Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Mimoza Tasi                            Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Natasha Mulaj                         Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Rezarta Schuetz                      Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Seanca plenare mbi bazë dokumentesh do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

25
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2023.10.25

  Ditën e mërkurë, më datë 25.10.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 44/2021, datë 09.08.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Tomorr Kullolli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 396, datë 09.06.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

26
27
28
29
30
31
Nëntor
Nëntor
Nëntor
Nëntor
Nëntor

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP