Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2024.07.01

  Ditën e hënë, më datë 01.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 17/2022, datë 28.03.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Fahrije Gjana (Vata) kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 504, datë 28.01.2022.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Mimoza Tasi

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  All day
  2024.07.01

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Mimoza Tasi kryesuese, Albana Shtylla relatore, Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen nr. 17/2022, datë 28.03.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Fahrije Gjana (Vata) kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 504, datë 28.01.2022.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 4, pika 6 e ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në nenin 64, pika 1, shkronja “c” e ligjit nr. 96/ 2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në nenin 95 të Kodit të Procedurave Administrative, me shumicë votash, vendosi:

  Përfundimin e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit Fahrije Gjana (Vata) pa një vendim përfundimtar për çështjen, për shkak se objekti dhe qëllimi i këtij procesi është bërë i pamundur.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 01.07.2024.

2
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2024.07.02

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 18.06.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 2/2022, datë 10.01.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ariola Kristo kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 438, datë 10.09.2021.

  Për shkak të mosformimit me përbërje të plotë të trupit gjykues për arsye objektive, u vendos shtyrja e seancës gjyqësore për në datën 02.07.2024, në orën 10:00.

  Seanca gjyqësore në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  All day
  2024.07.02

  Ditën e premte, më datë 19.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 42/2023, datë 14.09.2023, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Përparim Vukaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 683, datë 14.09.2023.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Ina Rama, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  All day
  2024.07.02

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen nr. 2/2022, datë 10.01.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ariola Kristo kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 438, datë 10.09.2021.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  – Lënien në fuqi të vendimit nr. 438, datë 10.09.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Ariola Kristo.

  – Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 02.07.2024.

3
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2024.07.03

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 13.06.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 69/2021, datë 11.11.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Kaçe Agolli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 437, datë 10.09.2021.

  Për shkak të mosformimit me përbërje të plotë të trupit gjykues për arsye objektive, u vendos shtyrja e seancës gjyqësore për në datën 03.07.2024, në orën 10:00.

  Seanca gjyqësore në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  All day
  2024.07.03
  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Albana Shtylla relatore, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen nr. 69/2021, datë 11.11.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Kaçe Agolli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 437, datë 10.09.2021.
  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” e ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:
  – Lënien në fuqi të vendimit nr. 437, datë 10.09.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Kaçe Agolli.
  – Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.
  U shpall në Tiranë, më datë 03.07.2024.
4
 • Seancë publike
  All day
  2024.07.04

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 04.07.2024, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 71/2021, datë 17.11.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Sali Hasa kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 433, datë 03.09.2021.

  Kryesuesja e seancës bëri me dije se më datë 02.07.2024, subjekti i rivlerësimit kishte depozituar në Kolegj, në formën e kërkuar nga ligji, aktet që iu refuzuan të pranoheshin në cilësinë e provës nga trupi gjykues për shkak të mosplotësimit të kritereve formale, gjatë seancës së mëparshme, të datës 24.06.2024.

  Trupi gjykues vendosi të pranonte në cilësinë e provës këto akte, si dhe disa akte të tjera që subjekti i rivlerësimit depozitoi gjatë seancës së sotme gjyqësore në funksion të shqyrtimit të çështjes.

  Me arsyetimin se në këtë proces, është subjekti i rivlerësimit ai që ka barrën e provës për të provuar ligjshmërinë e burimeve të të ardhurave të personave të tjerë të lidhur, trupi gjykues rrëzoi një kërkesë të subjektit të rivlerësimit, nëpërmjet së cilës i kërkonte Kolegjit të provonte rrethanat financiare të pretenduara të një personi tjetër të lidhur me të.

  Pasi përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit deklaroi se nuk kishte kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi mbylljen e hetimit gjyqësor të çështjes dhe e ftoi atë në paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare të çështjes.

  Përfundimisht, subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit ndryshimin ose prishjen e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 433, datë 03.09.2021, për shkak se e konsideronte të padrejtë këtë vendim dhe në shkelje të parimeve kushtetuese e ligjore.

  Trupi gjykues vendosi mbylljen e shqyrtimit gjyqësor dhe u tërhoq në dhomë këshillimi për të marrë vendimin përfundimtar të çështjes, të cilin do ta shpallë më datë 08.07.2024, ora 15:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  All day
  2024.07.04

  Ditën e mërkurë, më datë 11.09.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 16/2022, datë 17.03.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Elina Kombi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 507, datë 03.02.2022.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

5
6
7
8
 • Njoftim vendimi
  All day
  2024.07.08
  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen nr. 71/2021, datë 17.11.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Sali Hasa kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 433, datë 03.09.2021.
  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:
  – Lënien në fuqi të vendimit nr. 433, datë 03.09.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Sali Hasa.
  – Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.
  U shpall sot, në Tiranë, më datë 08.07.2024.
 • Njoftim
  All day
  2024.07.08

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 24/2024, datë 01.07.2024, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 744, datë 19.03.2024, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Artan Hajredinaj.

  Në datën 08.07.2024, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:Rezarta Schuetz

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Sokol Çomo, Natasha Mulaj, Albana Shtylla

 • Njoftim
  All day
  2024.07.08

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 25/2024, datë 03.07.2024, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 760, datë 26.04.2024, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Ardiana Bera.

  Në datën 08.07.2024, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:    Rezarta Schuetz

  Relatore:      Mimoza Tasi

  Anëtarë:       Sokol Çomo, Natasha Mulaj, Albana Shtylla

9
 • Seancë publike
  All day
  2024.07.09

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 09.07.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 19/2023, datë 18.05.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 632, datë 08.03.2023, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Laurent Fuçia.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve në ankimit, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit ka mangësi sa i përket kriterit të vlerësimit të aftësive profesionale, pasi ka interpretuar në mënyrë të gabuar normën procedurale penale e civile, si dhe ka dhënë vendime të pabazuara në ligj e në prova që ngrenë dyshime për integritetin e tij. Duke konstatuar se këto mangësi të evidentuara nuk mund të plotësohen nga programet trajnuese, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 632, datë 08.03.2023 dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Laurent Fuçia.

  Subjekti i rivlerësimit kundërshtoi shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik si të pabazuara në ligj e në prova, si dhe paraqiti një tablo orientuese për vlerësimin tërësor të aftësive të tij profesionale, në mbështetje të së cilës paraqiti disa akte të reja, të cilat kërkoi të pranohen në cilësinë e provës nga trupi gjykues. Subjekti i rivlerësimit deklaroi se arrin nivel kualifikues në vlerësimin e aftësive profesionale dhe i kërkoi Kolegjit lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 632, datë 08.03.2023.

  Trupi gjykues vendosi të çelë hetimin gjyqësor dhe të administrojë në cilësinë e provës disa nga aktet e depozituara nga subjekti i rivlerësimit, duke vlerësuar se aktet e tjera mund t’i aksesonte nga burime të hapura të informacionit.

  I pyetur nga kryesuesja nëse kishte nevojë për kohë shtesë për të mbajtur një qëndrim lidhur me provat e reja, Komisioneri Publik deklaroi se nuk kishte nevojë për kohë shtesë, për sa kohë nuk lidheshin me shkaqet e ankimit.

  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi mbylljen e hetimit gjyqësor të çështjes dhe i ftoi ato në paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare.

  Komisioneri Publik kërkoi që parashtrimet e paraqitura në seancë të konsideroheshin edhe si bisedime përfundimtare duke i qëndruar edhe kërkimit përfundimtar. Edhe subjekti i rivlerësimit u qëndroi prapësimeve dhe kërkimit të tij për lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 632, datë 08.03.2023.

  Trupi gjykues, pasi dëgjoi kërkimet përfundimtare të palëve, u tërhoq në dhomë këshillimi për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë, më datë  25.07.2024, në ora 15:00.

  Seanca në seancë publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

10
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2024.07.10

  Ditën e mërkurë, më datë 10.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 46/2023, datë 18.10.2023, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Sami Ujkashi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 629, datë 28.07.2023.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  All day
  2024.07.10

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 10.07.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 46/2023, datë 18.10.2023 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Sami Ujkashi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 629, datë 28.07.2023.

  Për shkak të mosformimit me përbërje të plotë të trupit gjykues për arsye objektive, u vendos shtyrja e seancës gjyqësore për në datën 29.07.2024, në orën 10:00.

  Seanca gjyqësore në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  All day
  2024.07.10

  Ditën e hënë, më datë 16.09.2024, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 52/2023, datë 07.11.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 693, datë 10.08.2023, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Saimir Hysa.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca në seancë publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

11
 • Seancë publike
  All day
  2024.07.11

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 11.07.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 29/2021, datë 28.05.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 352, datë 01.03.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Iliba Bezati.

  Për shkak të pamundësisë objektive për arsye shëndetësore, për të qenë i pranishëm në seancën e sotme gjyqësore të njërit prej anëtarëve të trupit gjykues, dhe rrjedhimisht, për shkak të mosformimit me përbërje të plotë të trupit gjykues, u vendos shtyrja e seancës për në datën 19.07.2024, në orën 09:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

12
13
14
15
16
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2024.07.16

  Ditën e martë, më datë 16.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 19/2022, datë 20.04.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Flutura Hoxha kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 513, datë 25.02.2022.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

17
 • Seancë publike
  All day
  2024.07.17

  Ditën e mërkurë, më datë 17.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 39/2023, datë 04.09.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 661, datë 18.05.2023, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Besnik Hoxha.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Ina Rama, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj

  Seanca në seancë publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  All day
  2024.07.17

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 28.06.2024, ora 09:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 23/2023, datë 26.05.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 657, datë 28.04.2023, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Periand Teta.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, Komisionerja Publike deklaroi se i qëndron të gjitha shkaqeve të ankimit të paraqitura në seancën e datës 25.06.2024 dhe i kërkoi përfundimisht Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 657, datë 28.04.2023 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar dhe sipas nenit G të aneksit të Kushtetutës, ndalimin e subjektit të rivlerësimit për t’u emëruar gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshme për një periudhë 15-vjeçare.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, subjekti i rivlerësimit deklaroi se konstaton që Komisionerja Publike ka elaboruar shkaqe të reja në ankim, si në seancën e mëparshme, ashtu dhe në seancën e sotme, çka i vendos palët në pozita të pabarabarta. Subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit ta vlerësojë ankimin e Komisioneres Publike, duke marrë në konsideratë edhe këtë konstatim të tij.

  Përfundimisht, subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit që në mënyrë alternative, të vendosë lënien në fuqi të vendimit të KPK-së, ose prishjen e këtij vendimi dhe urdhërimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit të vijojë procesin e rivlerësimit për subjektin e rivlerësimit, Periand Teta, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “c”, e ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 17.07.2024, ora 14:00.

  Seanca në seancë publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

18
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2024.07.18

  Ditën e enjte, më datë 18.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 7/2024, datë 16.02.2024, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dorjan Tafilaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 728, datë 28.12.2023.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

19
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2024.07.19

  Ditën e premte, më datë 19.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 42/2023, datë 14.09.2023, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Përparim Vukaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 683, datë 14.09.2023.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Ina Rama, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Seancë publike
  All day
  2024.07.19

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 11.07.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 29/2021, datë 28.05.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 352, datë 01.03.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Iliba Bezati.

  Për shkak të pamundësisë objektive për arsye shëndetësore, për të qenë i pranishëm në seancën e sotme gjyqësore të njërit prej anëtarëve të trupit gjykues, dhe rrjedhimisht, për shkak të mosformimit me përbërje të plotë të trupit gjykues, u vendos shtyrja e seancës për në datën 19.07.2024, në orën 09:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

20
21
22
23
24
25
 • Njoftim vendimi
  All day
  2024.07.25

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 09.07.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 19/2023, datë 18.05.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 632, datë 08.03.2023, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Laurent Fuçia.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve në ankimit, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit ka mangësi sa i përket kriterit të vlerësimit të aftësive profesionale, pasi ka interpretuar në mënyrë të gabuar normën procedurale penale e civile, si dhe ka dhënë vendime të pabazuara në ligj e në prova që ngrenë dyshime për integritetin e tij. Duke konstatuar se këto mangësi të evidentuara nuk mund të plotësohen nga programet trajnuese, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 632, datë 08.03.2023 dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Laurent Fuçia.

  Subjekti i rivlerësimit kundërshtoi shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik si të pabazuara në ligj e në prova, si dhe paraqiti një tablo orientuese për vlerësimin tërësor të aftësive të tij profesionale, në mbështetje të së cilës paraqiti disa akte të reja, të cilat kërkoi të pranohen në cilësinë e provës nga trupi gjykues. Subjekti i rivlerësimit deklaroi se arrin nivel kualifikues në vlerësimin e aftësive profesionale dhe i kërkoi Kolegjit lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 632, datë 08.03.2023.

  Trupi gjykues vendosi të çelë hetimin gjyqësor dhe të administrojë në cilësinë e provës disa nga aktet e depozituara nga subjekti i rivlerësimit, duke vlerësuar se aktet e tjera mund t’i aksesonte nga burime të hapura të informacionit.

  I pyetur nga kryesuesja nëse kishte nevojë për kohë shtesë për të mbajtur një qëndrim lidhur me provat e reja, Komisioneri Publik deklaroi se nuk kishte nevojë për kohë shtesë, për sa kohë nuk lidheshin me shkaqet e ankimit.

  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi mbylljen e hetimit gjyqësor të çështjes dhe i ftoi ato në paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare.

  Komisioneri Publik kërkoi që parashtrimet e paraqitura në seancë të konsideroheshin edhe si bisedime përfundimtare duke i qëndruar edhe kërkimit përfundimtar. Edhe subjekti i rivlerësimit u qëndroi prapësimeve dhe kërkimit të tij për lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 632, datë 08.03.2023.

  Trupi gjykues, pasi dëgjoi kërkimet përfundimtare të palëve, u tërhoq në dhomë këshillimi për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë, më datë  25.07.2024, në ora 15:00.

  Seanca në seancë publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

26
27
28
29
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2024.07.29

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 10.07.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 46/2023, datë 18.10.2023 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Sami Ujkashi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 629, datë 28.07.2023.

  Për shkak të mosformimit me përbërje të plotë të trupit gjykues për arsye objektive, u vendos shtyrja e seancës gjyqësore për në datën 29.07.2024, në orën 10:00.

  Seanca gjyqësore në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

30
31
Gusht
Gusht
Gusht
Gusht

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2023, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e Kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, që do të ushtrojë këtë funksion për një mandat 3-vjeçar, duke filluar nga data 27.07.2023. 

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi i zgjedhur në mënyrë unanime kandidati Sokol Çomo. 

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 60, datë 30.06.2023. 

Z. Sokol Çomo do të fillojë ushtrimin e detyrës së Kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 27.07.2023, kur mbaron mandatin Kryetarja në detyrë, znj. Albana Shtylla.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP