Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2023 >
March
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Shkurt
Shkurt
1
 • Njoftim
  All day
  2023.03.01

  Ditën e enjte, datë 30.03.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 59/2020, datë 16.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Hysen Saliko kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 284, datë 03.08.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  09:00 -10:00
  2023.03.01

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 8/2023, datë 24.02.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 600, datë 19.12.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Robert Kote.

  Sot, në datën 01.03.2023, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Sokol Çomo, Ina Rama, Mimoza Tasi

2
 • Njoftim vendimi
  All day
  2023.03.02

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Rezarta Schuetz relatore, Ina Rama, Mimoza Tasi, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr. 24/2022, datë 03.06.2022, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 519, datë 25.03.2022, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Kastriot Gramshi.

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “b” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

  1. Ndryshimin e vendimit nr. 519, datë 25.03.2022 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Kastriot Gramshi.

  2 Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 02.03.2023.

 • Njoftim
  15:00 -16:00
  2023.03.02

  Ditën e hënë, datë 27.03.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 44/2020, datë 02.10.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Blerim Tominaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 261, datë 16.06.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Mimoza Tasi

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

3
4
5
6
7
8
9
10
 • Njoftim
  All day
  2023.03.10

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 9/2023, datë 27.02.2023, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Andri Ymeri kundër vendimit nr. 604, datë 21.12.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 10.03.2023, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Mimoza Tasi

 • Njoftim
  10:00 -12:00
  2023.03.10

  Sot, më datë 10.03.2023, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar kryesues në çështjen (JR) nr. 16/2021, datë 08.04.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Shkëlqim Mustafa kundër vendimit nr. 333, datë 13.01.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për kryesuesin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 16/2021, datë 08.04.2021, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Sokol Çomo, Ina Rama, Rezarta Schuetz

  *****************************************************

  Sot, më datë 10.03.2023, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 56/2020, datë 07.12.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Flutura Skënderi kundër vendimit nr. 279, datë 23.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Ardian Hajdari është zëvendësuar nga gjyqtare Mimoza Tasi.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 56/2020, datë 07.12.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Natasha Mulaj, Ina Rama, Mimoza Tasi

 • Njoftim
  13:00 -15:00
  2023.03.10

  Ditën e martë, datë 04.04.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 16/2021, datë 08.04.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Shkëlqim Mustafa kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 333, datë 13.01.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

11
12
13
 • Njoftim
  10:01 -11:00
  2023.03.13

  Ditën e hënë, datë 03.04.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 63/2020, datë 22.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Neritan Cena kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 304, datë 06.10.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Ina Rama, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

14
15
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2023.03.15

  Ditën e mërkurë, datë 15.03.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 46/2020, datë 19.10.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Nure Dreni kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 263, datë 17.06.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  10:00 -11:00
  2023.03.15

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 10/2023, datë 07.03.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 595, datë 07.12.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Arbër Çela.

  Sot, në datën 15.03.2023, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Sokol Çomo, Natasha Mulaj, Mimoza Tasi

 • Njoftim Vendimi
  12:00 -19:00
  2023.03.15
  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Rezarta Schuetz relatore, Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr. 46/2020, datë 19.10.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Nure Dreni kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 263, datë 17.06.2020.
  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:
  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 263, datë 17.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Nure Dreni.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.
  U shpall sot, në Tiranë, më datë 15.03.2023.
16
17
 • Njoftim
  All day
  2023.03.17

  Ditën e martë, datë 25.04.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 56/2020, datë 07.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Flutura Skënderi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 279, datë 23.07.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Ina Rama, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  12:00 -14:00
  2023.03.17

  Ditën e enjte, datë 20.04.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 52/2020, datë 23.11.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rozeta Qirjaqi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 272, datë 08.07.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

18
19
20
 • Njoftim
  All day
  2023.03.20

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 11/2023, datë 10.03.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 607, datë 22.12.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Kledian Llaho.

  Sot, në datën 20.03.2023, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Ina Rama, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

21
 • Njoftim
  11:00 -15:00
  2023.03.21

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 12/2023, datë 15.03.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 606, datë 21.12.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Mariola Mërtiri.

  Sot, në datën 21.03.2023, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Sokol Çomo, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

22
23
24
25
26
27
 • Dhomë këshillimi
  10:00 -17:00
  2023.03.27

  Ditën e hënë, datë 27.03.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 44/2020, datë 02.10.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Blerim Tominaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 261, datë 16.06.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Mimoza Tasi

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  10:00 -15:00
  2023.03.27

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 13/2023, datë 17.03.2023, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Kudusi Shahu kundër vendimit nr. 597, datë 12.12.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 27.03.2023, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Rezarta Schuetz, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

  *****************************************************

  Sot, më datë 27.03.2023, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 8/2021, datë 24.02.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arjan Qafa kundër vendimit nr. 298, datë 17.09.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtar Ardian Hajdari është zëvendësuar nga gjyqtar Sokol Çomo.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 8/2021, datë 24.02.2021, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Sokol Çomo, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

 • Njoftim vendimi
  14:00 -19:00
  2023.03.27

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Sokol Çomo relator, Albana Shtylla, Ina Rama, Mimoza Tasi anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr. 44/2020, datë 02.10.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Blerim Tominaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 261, datë 16.06.2020.Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:1. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 261, datë 16.06.2020, që i përket subjektit të rivlerësimit Blerim Tominaj, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.U shpall sot, në Tiranë, më datë 27.03.2023.

28
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2023.03.28

  Ditën e martë, datë 28.03.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 21/2022, datë 28.04.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ervin Beqiri kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 516, datë 03.03.2022.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  12:00 -14:00
  2023.03.28

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit, bazuar në nenin 179, pika 7, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenin 5, pika 3 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenet 1, pika 2, 32, 38, pika 2, 39, pika 1, shkronjat “a” dhe “c” të ligjit 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetutese të Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, nenin 312, paragrafi i parë, i Kodit të Procedurës Civile njofton se ditën e martë, më datë 28.03.2023, ora 16:00, do të gjykohet në seancë plenare në dhomë këshillimi çështja për ndreqjen e gabimeve në shkrim në pjesën arsyetuese të vendimit nr.1 (JD), datë 20.02.2023, të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, që i përket ankuesit Shkëlqim Kokona.

  Kjo çështje do të shqyrtohet nga gjyqtarët:

  Albana Shtylla Kryetare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Ina Rama Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Mimoza Tasi Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Natasha Mulaj Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Rezarta Schuetz Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Sokol Çomo Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Seanca plenare në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

29
 • Seance Publike
  All day
  2023.03.29

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 27.02.2023, seancën në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 7/2022, datë 03.02.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rexhep Karaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 478, datë 25.11.2021.

  Pasi mori në shqyrtim çështjen në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, nenin 4, pika 5 e ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe në nenin 51, pika 1, shkronja “b” të ligjit 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, vendosi shqyrtimin e çështjes në seancë gjyqësore publike, pasi vendimi nr. 478, datë 25.11.2021 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit është bazuar në shkelje të rënda procedurale.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet ditën e mërkurë, në datën 29.03.2023, ora 10.00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

30
 • Dhomë këshillimi
  10:00 -17:00
  2023.03.30

  Ditën e enjte, datë 30.03.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 59/2020, datë 16.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Hysen Saliko kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 284, datë 03.08.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

31
Prill
Prill

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP