Ditën e hënë më datë 16.07.2018, ora 09:00, do të gjykohet në seancë publike çështja Nr.2/2018 JR, datë 17.04.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit Nr.5, datë 23.03.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit znj. Mirela Fana.

Trupi gjykues ​për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues: Natasha Mulaj

Relator:    Rezarta Schuetz

Anëtarë:    Albana Shtylla

Ardian Hajdari

Sokol Çomo

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.