Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Prill
Prill
Prill
Prill
Prill
1
2
3
4
5
 • Njoftim
  00:00
  2021.05.05

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, më datë 30.04.2021, është paraqitur nga ankuesi Bujar Memia, çështja JD nr.3/2021 me subjekt të interesuar: Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë, me objekt Shfuqizimi i vendimit nr. 81, datë 31 mars 2021 “Për caktimin e masës disiplinore ndaj prokurorit Bujar Memia”, të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.

  Në datën 05.05.2021 u hodh shorti për caktimin e relatorit dhe anëtarëve të Kolegjit të shqyrtimit paraprak:

  Sipas shortit, rezultojnë të jenë anëtarë të Kolegjit të shqyrtimit paraprak:

  Gjyqtar: Ardian Hajdari

  Gjyqtare: Rezarta Schuetz

  Relatore e çështjes: Natasha Mulaj

 • Njoftim
  00:00
  2021.05.05

  Ditën e hënë, më datë 21.06.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.3/2020 datë 14.01.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 200, datë 16.10.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Besim Hajdarmataj.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

6
 • Njoftim
  00:00
  2021.05.06

  Ditën e mërkurë, më datë 02.06.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.50/2019 datë 14.10.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 190, datë 26.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Ramiz Lala.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

7
8
9
10
 • Njoftime
  00:00
  2021.05.10

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 21/2021, datë 29.04.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 332, datë 12.01.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Lindita (Ziguri) Male.

  Sot, në datën 10.05.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:     Ina Rama

  Relatore:        Rezarta Schuetz

  Anëtarë:         Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj

  ***

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 22/2021, datë 30.04.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Pelivan Malaj kundër vendimit nr. 330, datë 11.01.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 10.05.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:    Rezarta Schuetz

  Relator:        Sokol Çomo

  Anëtarë:       Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj

11
 • Seancë publike
  00:00
  2021.05.11

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 11.05.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 28/2020, datë 10.07.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 231, datë 29.01.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anton Martini.

  Në vijim të seancës së mëparshme, kryesuesi i trupit gjykues u bëri me dije palëve përgjigjet e  ardhura nga Prokuroria e Përgjithshme, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier,  dhe Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, me kërkesë të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Palët konfirmuan njohjen me dokumentacionin pas përcjelljes së tij nga Kolegji dhe vlerësuan se nga ana formale, aktet ishin në formën e kërkuar nga ligji.

  Sa i përket përmbajtjes, Komisioneri Publik deklaroi se informacioni i ardhur nuk ishte shterues në kuadër të hetimit gjyqësor të çelur nga Kolegji për denoncimet e ardhura në adresë të subjektit të rivlerësimit.

  Referuar dokumentacionit të ri, subjekti i rivlerësimit hodhi poshtë pretendimet e ngritura në denoncimet e publikut, duke i cilësuar ato trillime të qëllimshme dhe tendencioze. Bashkëlidhur parashtrimit të tij, subjekti i rivlerësimit paraqiti vendimin nr. 467, datë 19.11.2018  të Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, për të cilin kërkoi të merret si provë nga trupi gjykues.

  Pasi u konsultua, me vendim të ndërmjetëm, trupi gjykues vendosi:

  – Të lejojë marrjen në cilësinë e provës të vendimit të paraqitur sot, që mban numrin 467 të datës 19.11.2018 të Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, bazuar në nenin 45 të ligjit 84/2016.

  – T’i kërkojë Prokurorisë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar aktet dhe kopje të faqes së regjistrit, në të cilin është dokumentuar përcjellja e fashikullit hetimor për çështjen me nr.286 të vitit 2013, në ngarkim të të pandehurit D.Z.

  – T’i rikërkojë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë  Fier, aktet dhe kopje të faqes së regjistrit, në të cilin është dokumentuar përcjellja e fashikullit hetimor që mban numrin 286 të vitit 2013, në ngarkim të të pandehurit D. Z.

  – T’i kërkojë Gjykatës së Apelit Vlorë, kopje të procesverbaleve të seancave gjyqësore të zhvilluara në periudhën kohore prej datës 09.03.2015 deri më datë 16.06.2015, të çështjes që ka përfunduar me vendimin gjyqësor nr.467, datë 19.11.2018, të Gjykatës së Shkallës së Parë Fier.

  Trupi gjykues vlerëson se nëse do të lindë nevoja për zbatimin e këtij vendimi, do të ngarkohet Njësia e Shërbimit Ligjor, sipas kërkesaver të nenit Ç, paragrafi i katërt, i Aneksit të Kushtetutës për kryerjen e verifikimeve të nevojshme.

  Në kuadër të bashkëpunimit, trupi gjykues ftoi subjektin e rivlerësimit të japë kontributin e tij për sqarimin e këtyre fakteve dhe rrethanave, për të cilat u vendos sot.

  Në pritje të administrimit të dokumentacionit të mësipërm, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 27 maj 2021, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

12
 • Njoftim Vendimi
  All day
  2021.05.12

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Ardian Hajdari relator, Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.55/2019 datë 29.10.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 173, datë 01.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Artan Madani.

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “b” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Ndryshimin e vendimit nr. 173, datë 01.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Artan Madani.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 12.05.2021.

 • Njoftim
  19:52
  2021.05.12

  Ditën e mërkurë, më datë 23.06.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.49/2019 datë 09.10.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Alekta Nushi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 172, datë 27.06.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

13
14
 • Seancë publike
  00:00
  2021.05.14

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 14.05.2021, ora 10:30, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 53/2019, datë 25.10.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 183, datë 19.07.2019, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Petrit Çano.

  Në vijim të seancës paraardhëse, gjatë së cilës Komisioneri Publik paraqiti shkaqet e ankimit dhe kërkoi çeljen e hetimit gjyqësor, ndërsa subjekti i rivlerësimit paraqiti prapësimet e tij dhë kërkoi marrjen e provave të reja, trupi gjykues, pasi u këshillua, me vendim të ndërmjetëm, vendosi:

  • Të deklarojë të hapur hetimin gjyqësor të çështjes në bazë të nenit F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, neneve 41, pika 4, 43, pika 4 dhe 45 e ligjit nr.84.2016.
  • Të lejojë marrjen e provave të reja të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit në seancën gjyqësore të datës 27.04.2021, në bazë të nenit 49, pika 1 e ligjit nr.84.2016.
  • Në funksion të hetimit gjyqësor, të kërkojë dokumentacion dhe informacione shtesë nga këto institucione: Drejtoria e Përgjithshme e Tatim Taksave, Drejtoria Qëndrore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë dhe Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar.
  • Të hetojë e verifikojë në zbatim të nenit 53 të ligjit nr.84/2016, denoncimin e paraqitur në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga shtetasi R.Sh, duke kërkuar të dhëna nga: Agjencia Shtetërore e Kadastrës Gjirokastër, Drejtoria e Ujësjellës – Kanalizimeve Gjirokastër, Vlorë e Lushnjë.

  Në pritje të administrimit të këtij dokumentacioni, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 3.06.2021, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

15
16
17
 • Dhomë këshillimi
  00:00
  2021.05.17

  Ditën e hënë, më datë 17.05.2021, ora 10:00, u zhvillua seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr.31/2019 datë 13.06.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Irma Balli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 109, datë 19.02.2019.

  Trupi gjykues, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Sokol Çomo relator, Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj anëtarë, vendosi të shtyjë seancën gjyqësore në dhomë këshillimi për ditën e martë, më datë 25 maj 2021, në orën 10:00, në pritje të rezultateve të hetimit administrativ nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftime
  00:00
  2021.05.17

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 23/2021, datë 10.05.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Aleks Nikolli kundër vendimit nr. 290, datë 10.08.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 17.05.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:    Albana Shtylla

  Relatore:      Natasha Mulaj

  Anëtarë:       Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  ***

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 24/2021, datë 10.05.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Enrik Haxhiraj kundër vendimit nr. 339, datë 19.01.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 17.05.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:   Natasha Mulaj

  Relator:        Ardian Hajdari

   Anëtarë:       Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  ***

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 25/2021, datë 11.05.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Gramoz Levanaj kundër vendimit nr. 365, datë 14.04.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 17.05.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:   Rezarta Schuetz

  Relator:        Ina Rama

  Anëtarë:       Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

18
19
 • Seancë publike
  00:00
  2021.05.19

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 19.05.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 46/2019, datë 25.09.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 161, datë 18.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Kastriot Selita.

  Kryesuesja e seancës bëri me dije mbërritjen në Kolegj të dokumentacionit shtesë nga Drejtoria e Apelimit Tatimor dhe përcjelljen e tij, palëve në proces. Pasi palët konfirmuan njohjen me dokumentin, në përmbushje të detyrave të lëna nga trupi gjykues seancën e mëparshme, subjekti i rivlerësimit paraqiti qëndrimin e tij lidhur me shpenzimet e jetesës për vitet 1997-1999.

  Pasi palët, të pyetur nga kryesuesja, deklaruan se nuk kanë kërkesa të tjera lidhur me procesin e gjykimit, trupi gjykues deklaroi mbylljen e hetimit gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, i njohur edhe me qëndrimin e subjektit të rivlerësimit mbi shpenzimet e jetesës për vitet 1997-1999, Komisioneri Publik deklaroi se as me provat e reja, subjekti i rivlerësimit nuk arriti të provojë pretendimet e tij dhe as të ndryshojë situatën faktike të çështjes, sa i përket pasurisë dhe denoncimeve të publikut. Ai vlerësoi se subjekti i rivlerësimit ka mungesë të burimeve financiare, nuk arrin të justifikojë me burime të ligjshme të ardhurat e tij dhe të personit të lidhur me të, si dhe ka bërë deklarim të pasaktë e të pamjaftueshëm të pasurisë.

  Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit të shprehet lidhur me aftësitë profesionale të subjektit të rivlerësimit dhe vlerësimin tërësor të çështjes, si dhe kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 161, datë 18.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Kastriot Selita.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, subjekti i rivlerësimit kundërshtoi parashtrimin e Komisionerit Publik, duke deklaruar se ky i fundit është refuzues ndaj fakteve dhe provave të sjella në këtë gjykim në Kolegj. Sa i përket denoncimeve, subjekti i rivlerësimit deklaroi se janë të pavërteta, të pajustifikuara dhe të pabazuara në ligj.

  Subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit lënien në fuqi të vendimit nr. 161, datë 18.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për pikën 1 të tij, dhe ndryshimin e vendimit për pikën 2 të tij, duke vendosur konfirmimin në detyrë edhe për këtë pikë.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtarëve të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 31.05.2021, ora 13.00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

20
 • Njoftim
  00:00
  2021.05.20

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 26/2021, datë 17.05.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 344, datë 11.02.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Marinela Osmani (Nuni).

  Sot, në datën 20.05.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:     Albana Shtylla

  Relator:        Ardian Hajdari

  Anëtarë:       Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

21
22
23
24
25
 • Dhomë këshillimi
  00:00
  2021.05.25

   

  Ditën e hënë, më datë 17.05.2021, ora 10:00, u zhvillua seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr.31/2019 datë 13.06.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Irma Balli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 109, datë 19.02.2019.

  Trupi gjykues, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Sokol Çomo relator, Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj anëtarë, vendosi të shtyjë seancën gjyqësore në dhomë këshillimi për ditën e martë, më datë 25 maj 2021, në orën 10:00, në pritje të rezultateve të hetimit administrativ nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2021.05.25

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, më datë 21.05.2021, është paraqitur nga ankuesja Enkeleida Hoxha, çështja JD nr.4/2021, datë 21.05.2021, me objekt Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 92, datë 17.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.

  Në datën 25.05.2021 u hodh shorti për caktimin e relatorit dhe anëtarëve të Kolegjit të shqyrtimit paraprak:

  Sipas shortit, rezultojnë të jenë anëtarë të Kolegjit të shqyrtimit paraprak:

  Gjyqtare: Ina Rama

  Gjyqtare: Natasha Mulaj

  Relatore e çështjes: Albana Shtylla

 • Njoftim
  00:00
  2021.05.25

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 25.05.2021, seancën në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 31/2019, datë 13.06.2019, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Irma Balli kundër vendimit nr. 109, datë 19.02.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi mori në shqyrtim çështjen, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, në nenin 4, pika 5 e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në nenin 51, pika 1, e ligjit nr.49/2012 për “Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative”, i ndryshuar, trupi gjykues vendosi shqyrtimin e çështjes në seancë gjyqësore publike, ditën e enjte, në datën 10.06.2021, ora 09:00.

  Gjykimi në seancë publike u vendos për t’i dhënë mundësinë subjektit të rivlerësimit Irma Balli, të dëgjohet dhe të mbrohet lidhur me çështjen e saj.

   Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

   Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

26
27
 • Seancë publike
  00:00
  2021.05.27

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 27.05.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 28/2020, datë 10.07.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 231, datë 29.01.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anton Martini.

  Në vijim të seancës së mëparshme, kryesuesi i trupit gjykues u bëri me dije palëve përgjigjet e ardhura nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier dhe Gjykata e Apelit Vlorë, me kërkesë të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Pasi kryesuesi i seancës bëri me dije edhe mbërritjen në Kolegj të një denoncimi të ri në adresë të subjektit të rivlerësimit, i cili, po ashtu u ishte përcjellë palëve, Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit konfirmuan njohjen me dokumentacionin në tërësi.

  I konsultuar në vend, trupi gjykues vendosi të lejojë marrjen në cilësinë e provës të dokumentacionit të ardhur në Kolegj nga institucionet dhe ftoi palët të mbajnë qëndrimin e tyre lidhur me provat e reja.

  Bazuar në nenin F, pikat 3 dhe 7 të Aneksit të Kushtetutës dhe në nenin 66 të ligjit 84/2016, Komisioneri Publik deklaroi se edhe pas provave të reja, vazhdon t’i qëndrojë kërkimit të tij, shkaqeve të ankimit, si dhe parashtrimeve të tij në seancat e mëparshme të zhvilluara në Kolegj.

  Subjekti i rivlerësimit paraqiti kundërshtitë e tij lidhur me parashtrimin e Komisionerit Publik, duke i cilësuar përcaktimet dhe konkluzionet e tij të gabuara, të pavërteta dhe jo korrekte.

  Pasi palët, të pyetura nga kryesuesi i seancës, deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera shtesë dhe prova të tjera në interes të gjykimit, trupi gjykues vendosi mbylljen e hetimit gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare në seancën e ardhshme që do të zhvillohet më datë 01.06.2021, ora 10:00.

  Bazuar në procedurat e deritanishme të zhvillimit të seancave gjyqësore, sipas të cilave, palët paraqesin në të njëjtën seancë konkluzionet përfundmitare, trupi gjykues nuk pranoi kërkesën e subjektit të rivlerësimit për paraqitjen e tyre, dy ditë pas paraqitjes së konkluzioneve nga ana e Komisionerit Publik.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2021.05.27

  Ditën e mërkurë, më datë 07.07.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.12/2021 datë 03.03.2021 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 324, datë 11.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Sokol Ngresi.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relator: Ina Rama

  Anëtarë: Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

28
29
30
31
 • Njoftim vendimi
  00:00
  2021.05.31

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 31.05.2021, ora 13:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 46/2019, datë 25.09.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 161, datë 18.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Kastriot Selita.

  Kryesuesja e seancës bëri me dije se, pasi mbylli shqyrtimin gjyqësor në seancën e datës 19.05.2021 dhe u tërhoq për vendimmarrje lidhur me çështjen, gjatë bisedimeve, bazuar në nenin 315 të Kodit të Procedurës Civile dhe në nenin 50 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, trupi gjykues vendosi të revokojë vendimin e ndërmjetëm të datës 19.05.2021, për mbylljen e hetimit gjyqësor dhe ta riçelë atë, për t’i kërkuar Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatim – Taksave:

  – informacion nëse në Republikën e Shqipërisë, në zbatim të legjislacionit në fuqi ndër vite, janë tatuar dhe a tatohen shumat monetare të përfituara nga individët nëpërmjet dhurimit.

  Sapo trupi gjykues të ketë marrë këtë informacion nga institucionet e mësipërme, do t’ua përcjellë palëve në gjykim sipas rregullave procedurale.

  Në pritje të këtij dokumentacioni shtesë, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 17.06.2021, ora 9:00. Në këtë seancë, palët do të paraqesin qëndrimet e tyre lidhur me dokumentacion e ri, nëse do t’u jetë vënë në dispozicion paraprakisht nga Kolegji.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftime
  14:16
  2021.05.31

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 27/2021, datë 21.05.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Klodiana Gjyzari kundër vendimit nr. 340, datë 01.02.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 31.05.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues:   Sokol Çomo

  Relatore:    Albana Shtylla

  Anëtarë:     Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  ***

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 28/2021, datë 25.05.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rita Gjati kundër vendimit nr. 358, datë 19.03.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 31.05.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:   Ina Rama

  Relator:    Sokol Çomo

  Anëtarë:    Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

Qershor
Qershor
Qershor
Qershor
Qershor
Qershor

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP