Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Prill
Prill
Prill
Prill
Prill
Prill
1
2
3
4
 • Seancë publike
  09:00 -13:00
  2022.05.04

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 04.05.2021, ora 09:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 19/2021, datë 19.04.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 342, datë 02.02.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elbana Lluri.

  Kryesuesja e seancës bëri me dije se më datë 26.04.2022, vëzhguesi ndërkombëtar i Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit kishte paraqitur në Kolegj një opinion (mendim me shkrim), nëpërmjet të cilit, i kërkonte Kolegjit  në mënyrë alternative, gjykim të përbashkët të çështjes së subjektit të rivlerësimit znj. Elbana Lluri dhe të çështjes së ish – bashkëshortit të saj, që po shqyrtohet aktualisht në Kolegj, ose administrimin në secilin proces, të akteve të procesit tjetër.

  Pasi palët konfirmuan se ishin njohur me opinionin, subjekti i rivlerësimit kundërshtoi kërkesën e vëzhguesit ndërkombëtar, duke deklaruar se është në mospërputhje të dispozitave ligjore dhe në pamundësi procedurale për t’u zbatuar.

  Pasi u tërhoq për konsultim, trupi gjykues vendosi marrjen në cilësinë e provës të akteve që janë pjesë e fashikullit të çështjes së ish – bashkëshortit të subjektit të rivlerësimit, si dhe të akteve që do të bëhen pjesë e atij fashikulli gjatë gjykimit në Kolegj.

  Për t’u lënë kohë të arsyeshme palëve të njihen me provat e reja, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 25 maj 2022, ora 9:00. Gjatë kësaj séance, palët do të shprehin qëndrimin e tyre edhe lidhur me analizën financiare të përgatitur nga Kolegji, të mbështetur në shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

5
 • Seancë publike
  10:00 -13:00
  2022.05.05

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 05.05.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 36/2020, datë 11.09.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 241, datë 26.02.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Irena Gjoka.

  Pas verifikimit të prezencës së palëve, Komisioneri Publik z. Florian Ballhysa paraqiti një kërkesë paraprake, nëpërmjet së cilës kërkoi kohë për t’u njohur me aktet e fashikullit të kësaj çështjeje, të cilën, deri në këtë moment, e kishte ndjekur ish – Komisioneri Publik Darjel Sina, i cili, prej ditës se djeshme, nuk e ushtron më këtë detyrë.

  Subjekti i rivlerësimit znj. Irena Gjoka informoi trupin gjykues dhe Komisionerin Publik rreth një situate të mundshme konflikti interesi të Komisionerit Publik lidhur me çështjen e saj dhe deklaroi se mund të paraqesë një akt shkresor mbështetës, të cilin nuk e dispononte në seancën e sotme, pasi vetëm gjatë séancës, erdhi në dijeni të faktit të ndryshimit të Komisionerit Publik.

  Komisioneri Publik deklaroi se nuk kishte dijeni për sa më sipër.

  Trupi gjykues vendosi të pranojë kërkesën e Komisionerit Publik Florian Ballhysa, duke e shtyrë seancën gjyqësore për në datën 26 maj 2022, ora 10:00 dhe ftoi  subjektin e rivlerësimit që në rast se e konsideron të nevojshëm për gjykimin e çështjes aktin që referoi, mund ta depozitojë atë praprakisht në Kolegj, para seancës së radhës dhe ky akt do t’i përcillet edhe Komisionerit Publik.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • Njoftime
  15:00 -16:00
  2022.05.05

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 20/2022, datë 26.04.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Shpëtim Reka kundër vendimit nr. 512, datë 25.02.2022 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 05.05.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator:Sokol Çomo

  Anëtarë:Natasha Mulaj, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

  *********************************************************

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 21/2022, datë 28.04.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ervin Beqiri kundër vendimit nr. 516, datë 03.03.2022 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 05.05.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Albana Shtylla

6
 • Seancën publike
  09:00 -12:00
  2022.05.06

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 06.04.2021, ora 09:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 40/2021, datë 23.07.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 393, datë 03.06.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gerd Hoxha.

   

  Të pyetur nga kryesuesja e seancës, palët konfirmuan se ishin njohur me analizën financiare të kryer nga Kolegji, si dhe me një opinion (mendim me shkrim) të depozituar më 26 prill 2022 nga vëzhguesi ndërkombëtar i Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, i cili i kërkonte Kolegjit, në mënyrë alternative, gjykim të përbashkët të çështjes së subjektit të rivlerësimit z. Gerd Hoxha dhe të çështjes së ish – bashkëshortes së tij, që po shqyrtohet aktualisht në Kolegj, ose administrimin në secilin proces, të akteve të procesit tjetër.

   

  Komisioneri Publik u shpreh se vendimmarrjen lidhur me opinionin e vëzhguesit ndërkombëtar e lë në çmim të gjykatës, ndërkohë që kërkoi kohë të arsyeshme për t’u njohur me çështjen në tërësi, të cilën, deri në këtë moment, e kishte ndjekur ish – Komisioneri Publik Darjel Sina, që nuk e ushtron më këtë detyrë.

   

  Subjekti i rivlerësimit kundërshtoi kërkesën e vëzhguesit ndërkombëtar, duke deklaruar se është e pabazuar, në mospërputhje me ligjin procedural dhe material, si dhe zvarrit procesin e rivlerësimit.

   

  Pasi u tërhoq për konsultim, trupi gjykues, me shumicë votash, vendosi marrjen në cilësinë e provës të akteve që janë pjesë e fashikullit të çështjes së ish – bashkëshortes së subjektit të rivlerësimit, si dhe të akteve që do të bëhen pjesë e atij fashikulli gjatë gjykimit në Kolegj.

  Lidhur me tri denoncimet e publikut, trupi gjykues vendosi të mos çelë hetimin gjyqësor, pasi nuk plotësojnë kriteret e nenit 53, të ligjit 84/2016.

  Për t’u lënë kohë të arsyeshme palëve të njihen me provat dhe të përgatisin qëndrimet e tyre lidhur me çështjen, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 25 maj 2022, ora 12:30.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

7
8
9
 • Seance publike
  09:00 -14:00
  2022.05.09

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 09.05.2022, ora 09:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 3/2021, datë 30.04.2021, me ankues Bujar Memia, kundër vendimit nr.81, datë 31.03.2021 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë “Për caktimin e masës disiplinore ndaj prokurorit Bujar Memia” dhe me palëve të interesuar, Inspektorin e Lartë të Drejtësisë (ILD) dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë (KLP).

  Pas verifikimit të pranisë së palëve, kryesuesja e seancës njoftoi palët se ankuesi dhe avokati i tij kishin depozituar disa akte shkresore, duke kërkuar administrimin e tyre në cilësinë e provës.

  Pasi përfaqësuesit e palëve të interesuara u njohën me këto akte, ato kërkuan mospranimin e akteve për shkak se ato nuk kanë lidhje me objektin e procedimit disiplinor, ndërkohë që avokati i ankuesit kërkoi në seancë edhe pranimin e një dokumenti të marrë nga Shërbimi Informativ Shtetëror, në funksion të gjykimit.

  Pasi u konsultua, gjykata vendosi të administrojë aktet e depozituara, duke përfshirë edhe dokumentin e paraqitur në seancë.

  Në vijim të seancës, pasi palët u shprehën se ato nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, Gjykata vendosi të mbyllë shqyrtimin gjyqësor dhe ftoi palët të paraqisnin konkluzionet përfundimtare.

  Avokati i ankuesit kërkoi që në këtë fazë të procesit t’u drejtojë pyetje palëve të interesuara, në bazë të nenit 43 të ligjit për Gjykatën Kushtetuese. Gjykata, pasi u konsultua në dhomë këshillimi, vendosi rrëzimin e kërkesës, pasi e drejta e palëve për t’i drejtuar pyetje njëra tjetrës ishte ezauruar në kuadër të këtij gjykimi si dhe pyetjet nuk u konsideruan të dobishme lidhur me çështjen, duke ftuar palët për paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare.

  Në vijim të gjykimit, ankuesi paraqiti në mënyrë të njëpasnjëshme disa kërkesa proceduriale si, pezullimin e gjykimit deri në përfundim të procesit të tij të rivlerësimit, përjashtimin nga gjykimi të gjyqtares kryesuese të seancës, (shkaqet dhe arsyet e së cilës do t’i paraqesë në vijim me shkrim), kërkoi shtimin e objektit të ankimit (të cilin gjithashtu do ta paraqiste me shkrim më vonë), si dhe kërkoi të mbrohej me avokat mbrojtës, pasi avokati i tij u largua nga seanca që po zhvillohej në Kolegj.

  Gjykata, pas marrjes së qëndrimit të palëve të interesuara, përfaqësuesve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, të cilët kërkuan rrëzimin e këtyre kërkesave, pas konsultimeve për çdo kërkim, vendoi rrëzimin e tyre, duke i konsideruar ato haptazi të pabazuara në ligj, dhe si të tilla abuzive, si dhe për qëllim zvarritjen e procesit. Lidhur me kërkesën e ankuesit për përjashtimin e gjyqtares kryesuese, gjykata vendosi vijimin e seancës në bazë të nenit 75, paragrafi 5 i Kodit të Procedurës Civile, duke e ftuar ankuesin të paraqesë këtë kërkesë me shkrim brenda tre ditëve pranë Kolegjit, si dhe i bëri me dije që Mbledhja e Gjyqtarëve do të shqyrtojë këtë kërkesë në përputhje  me nenin 37 të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, të ndryshuar.

  Pas vendimmarrjeve të mësipërme, kryesuesja ftoi edhe njëherë ankuesin për paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare. Ankuesi vijoi me paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare verbalisht.

  Gjykata, për shkak të kohëzgjatjes së konsiderueshme të seancës gjyqësore, me qëllim që të gjitha subjektet procedurale në këtë gjykim të paraqisnin me qartësi konkluzionet e tyre përfundimtare, si dhe për të garantuar vëmendjen e ndjekjes së tyre nga çdo subjekt, vendosi të ndërpresë seancën, për ta vijuar atë më datë 10 maj 2022, ora 13:00, gjatë së cilës ankuesi vijoi paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare, duke i qëndruar përfundimisht përcaktimeve në ankim si dhe konstatimin absolutisht të pavlefshëm të vendimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë KLP.

  Gjatë parashtrimit të konkluzioneve përfundimtare përfaqësuesi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë u shpreh se vendimi i KLP është i drejtë dhe kërkoi lënien e tij në fuqi, ndërkohë që përfaqësuesja e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë u shpreh ndër të tjera gjatë parashtrimeve të konkluzioneve përfundimtare se veprimet dhe mosveprimet e magjistratit kanë çuar në shkelje që diskreditojnë jo vetëm pozitën e tij, por kanë cënuar edhe besimin e publikut te drejtësia, duke kërkuar përfundimisht rrëzimin e ankimit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 81, datë 31.03.2021 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

  Kolegji, pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të subjekteve procedurale në këtë gjykim, vendosi të mblidhet në seancë në dhomë këshillimi për të vijuar me diskutimet për vendimmarrje lidhur me çështjen si dhe u bëri me dije palëve pjesëmarrëse në këtë gjykim se do të njoftohen nga sekretaria gjyqësore për datën e shpalljes së vendimit.

10
 • Seance publike
  09:00 -18:00
  2022.05.10

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 10.05.2022, ora 09:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 4/2021, datë 21.05.2021, me ankues Enkeleida Hoxha, kundër vendimit nr.92, datë 17.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, me subjekte të interesuar, Këshillin e Lartë Gjyqësor (KLGj) dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë (ILD).

  Gjatë verifikimit të pranisë së palëve, gjyqtarja kryesuese e seancës njoftoi palët se I.E.V.P. Ali Demi ka njoftuar me anë të një shkrese të dërguar ditën e sotme përpara fillimit të seancës publike se ankuesja nuk mund të jetë e pranishme në seancë për shkaqe shëndetësore dhe psikologjike. Kolegji kreu verifikimet përkatëse në lidhje me shkakun e paraqitur nga ankuesja për të mos qenë e pranishme në këtë seancë, dhe nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve mori njoftim në rrugë elektronike se mjeku i I.E.V.P. ka konkluduar se ankuesja është në gjendje të mirë shëndetësore.

  Duke patur parasysh sa më sipër, si dhe faktin se asnjë nga avokatët e përzgjedhur nga ankuesja sipas prokurës përkatëse nuk kanë paraqitur asnjë shkak për pamundësinë e tyre objektive për të marrë pjesë në seancë, pasi mori dhe mendimin e palëve të interesuara, përfaqësuesve të KLGJ dhe ILD, për vazhdimin e seancës, gjykata, pasi u konsultua, bazuar në nenin 38, pika 5 të ligjit nr.8577/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar) vendosi vijimin e gjykimit në mungesë, duke i ftuar palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare.

  Në parashtrimin e konkluzioneve të tij përfundimtare, përfaqësuesi i Këshillit të Lartë Gjyqësor vlerësoi si të pambështetura pretendimet e magjistrates të paraqitura në ankim dhe përgjatë seancave gjyqësore, duke kërkuar lënien në fuqi të vendimmarrjes së KLGJ.

  Përfaqësuesja e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë u shpreh gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare se procedura e ndjekur në procesin disiplinor ka qenë në përputhje me procesin e rregullt ligjor, dhe se veprimet dhe mosveprimet e magjistrates janë konsideruar shkelje shumë të rënda disiplinore që kanë sjellë dhe shkarkimin e saj nga detyra, duke kërkuar në përfundim rrëzimin e ankimit dhe lënien në fuqi të vendimit të KLGJ.

  Gjykata, pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të subjekteve procedurale në këtë gjykim, vendosi të mblidhet në seancë në dhomë këshillimi për të vijuar me diskutimet për vendimmarrje lidhur me çështjen si dhe u bëri me dije palëve pjesëmarrëse në këtë gjykim se do të njoftohen nga sekretaria gjyqësore për datën e shpalljes së vendimit.

 • Seance publike
  13:00 -16:00
  2022.05.10

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 09.05.2022, ora 09:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 3/2021, datë 30.04.2021, me ankues Bujar Memia, kundër vendimit nr.81, datë 31.03.2021 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë “Për caktimin e masës disiplinore ndaj prokurorit Bujar Memia” dhe me palëve të interesuar, Inspektorin e Lartë të Drejtësisë (ILD) dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë (KLP).

  Pas verifikimit të pranisë së palëve, kryesuesja e seancës njoftoi palët se ankuesi dhe avokati i tij kishin depozituar disa akte shkresore, duke kërkuar administrimin e tyre në cilësinë e provës.

  Pasi përfaqësuesit e palëve të interesuara u njohën me këto akte, ato kërkuan mospranimin e akteve për shkak se ato nuk kanë lidhje me objektin e procedimit disiplinor, ndërkohë që avokati i ankuesit kërkoi në seancë edhe pranimin e një dokumenti të marrë nga Shërbimi Informativ Shtetëror, në funksion të gjykimit.

  Pasi u konsultua, gjykata vendosi të administrojë aktet e depozituara, duke përfshirë edhe dokumentin e paraqitur në seancë.

  Në vijim të seancës, pasi palët u shprehën se ato nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, Gjykata vendosi të mbyllë shqyrtimin gjyqësor dhe ftoi palët të paraqisnin konkluzionet përfundimtare.

  Avokati i ankuesit kërkoi që në këtë fazë të procesit t’u drejtojë pyetje palëve të interesuara, në bazë të nenit 43 të ligjit për Gjykatën Kushtetuese. Gjykata, pasi u konsultua në dhomë këshillimi, vendosi rrëzimin e kërkesës, pasi e drejta e palëve për t’i drejtuar pyetje njëra tjetrës ishte ezauruar në kuadër të këtij gjykimi si dhe pyetjet nuk u konsideruan të dobishme lidhur me çështjen, duke ftuar palët për paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare.

  Në vijim të gjykimit, ankuesi paraqiti në mënyrë të njëpasnjëshme disa kërkesa proceduriale si, pezullimin e gjykimit deri në përfundim të procesit të tij të rivlerësimit, përjashtimin nga gjykimi të gjyqtares kryesuese të seancës, (shkaqet dhe arsyet e së cilës do t’i paraqesë në vijim me shkrim), kërkoi shtimin e objektit të ankimit (të cilin gjithashtu do ta paraqiste me shkrim më vonë), si dhe kërkoi të mbrohej me avokat mbrojtës, pasi avokati i tij u largua nga seanca që po zhvillohej në Kolegj.

  Gjykata, pas marrjes së qëndrimit të palëve të interesuara, përfaqësuesve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, të cilët kërkuan rrëzimin e këtyre kërkesave, pas konsultimeve për çdo kërkim, vendoi rrëzimin e tyre, duke i konsideruar ato haptazi të pabazuara në ligj, dhe si të tilla abuzive, si dhe për qëllim zvarritjen e procesit. Lidhur me kërkesën e ankuesit për përjashtimin e gjyqtares kryesuese, gjykata vendosi vijimin e seancës në bazë të nenit 75, paragrafi 5 i Kodit të Procedurës Civile, duke e ftuar ankuesin të paraqesë këtë kërkesë me shkrim brenda tre ditëve pranë Kolegjit, si dhe i bëri me dije që Mbledhja e Gjyqtarëve do të shqyrtojë këtë kërkesë në përputhje  me nenin 37 të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, të ndryshuar.

  Pas vendimmarrjeve të mësipërme, kryesuesja ftoi edhe njëherë ankuesin për paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare. Ankuesi vijoi me paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare verbalisht.

  Gjykata, për shkak të kohëzgjatjes së konsiderueshme të seancës gjyqësore, me qëllim që të gjitha subjektet procedurale në këtë gjykim të paraqisnin me qartësi konkluzionet e tyre përfundimtare, si dhe për të garantuar vëmendjen e ndjekjes së tyre nga çdo subjekt, vendosi të ndërpresë seancën, për ta vijuar atë më datë 10 maj 2022, ora 13:00, gjatë së cilës ankuesi vijoi paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare, duke i qëndruar përfundimisht përcaktimeve në ankim si dhe konstatimin absolutisht të pavlefshëm të vendimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë KLP.

  Gjatë parashtrimit të konkluzioneve përfundimtare përfaqësuesi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë u shpreh se vendimi i KLP është i drejtë dhe kërkoi lënien e tij në fuqi, ndërkohë që përfaqësuesja e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë u shpreh ndër të tjera gjatë parashtrimeve të konkluzioneve përfundimtare se veprimet dhe mosveprimet e magjistratit kanë çuar në shkelje që diskreditojnë jo vetëm pozitën e tij, por kanë cënuar edhe besimin e publikut te drejtësia, duke kërkuar përfundimisht rrëzimin e ankimit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 81, datë 31.03.2021 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

  Kolegji, pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të subjekteve procedurale në këtë gjykim, vendosi të mblidhet në seancë në dhomë këshillimi për të vijuar me diskutimet për vendimmarrje lidhur me çështjen si dhe u bëri me dije palëve pjesëmarrëse në këtë gjykim se do të njoftohen nga sekretaria gjyqësore për datën e shpalljes së vendimit.

11
 • Seancë publike
  09:00 -13:00
  2022.05.11

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 11.05.2022, ora 09:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 26/2021, datë 17.05.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 344, datë 11.02.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Marinela Osmani.

  Gjatë verifikimit të pranisë së palëve në gjykim, kryesuesja e seancës informoi palët se Komisioneri Publik, me anë të një komunikimi elektronik datë 09.05.2022, ka bërë me dije se për arsye shëndetësore e ka të pamundur pjesëmarrjen në seancën e sotme.

  Gjykata, pas marrjes së mendimit të subjektit të rivlerësimit, pasi u njoh me arsyet objektive të Komisionerit Publik, vendosi ta shtyjë atë për më datë 24 maj 2022, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • Dhome Keshillimi
  10:00 -12:00
  2022.05.11

  Ditën e mërkurë, më datë 11.05.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 14/2020, datë 01.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Anila Guri kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 184, datë 19.07.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Mimoza Tasi

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  10:00 -15:00
  2022.05.11

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 11.05.2022, seancën në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 14/2020, datë 01.06.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Anila Guri kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 184, datë 19.07.2019.

  Pasi mori në shqyrtim çështjen në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 51, pika 1, germa “b” të ligjit 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, me qëllim konstatimin e drejtë dhe në mënyrë të plotë të gjendjes faktike të çështjes në shqyrtim, vendosi shqyrtimin e çështjes në seancë gjyqësore publike.

  Debati gjyqësor është i nevojshëm me qëllim që subjekti i rivlerësimit Anila Guri të japë shpjegime lidhur me pasurinë banesë e ndodhur në Tiranë, pasurinë autoveturë tip Mercedez Benz, blerë në vitin 2016, si dhe për çështje të tjera të vlerësimit të kriterit të pasurisë.

  Seanca gjyqësore publike u caktua në datën 01.06.2022, ora 10.00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:     Mimoza Tasi

  Relator:          Sokol Çomo          

  Anëtarë:         Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

12
 • Seancë publike
  10:00 -16:00
  2022.05.12

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 12.05.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 13/2022, datë 24.02.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Petrit Bica kundër vendimit nr. 506, datë 31.01.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
  Subjekti i rivlerësimit dhe përfaqësuesi i tij ligjor u dëgjuan nga trupi gjykues teksa paraqitën kundërshtimet ndaj vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 506, datë 31.01.2022, sipas të cilit “është deklaruar ndërprerja e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit Petrit Bica dhe ndalimi i emërimit të tij, si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare”.

  Përfaqësuesi ligjor deklaroi se çështja e z. Bica, duhet të ishte trajtuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit në referencë të dispozitave ligjore të përcaktuara në nenin 27 të ligjit 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për pensionin e parakohshëm dhe jo si përfundim i procesit të rivlerësimit për shkak të dorëheqjes. Subjekti i rivlerësimit deklaroi se vendimi i KPK-së është i papranueshëm, i pabazur në prova dhe në ligj.

  Subjekti i rivlerësimit iu përgjigj disa pyetjeve të vëzhguesit ndërkombëtar të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit dhe një pyetjeje të njërës prej anëtareve të trupit gjykues rreth çështjes nën shqyrtim.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të marrë në administrim në cilësinë e provës aktet e përcjella bashkëlidhur ankimit nga subjekti i rivlerësimit, që nuk janë pjesë e fashikullit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, një akt të depozituar gjatë seancës së sotme, si dhe aktet e përcjella nga KPK-ja në Kolegj.

  Pasi subjekti i rivlerësimit deklaroi se nuk kishte kërkesa të tjera, trupi gjykues vendosi mbylljen e hetimit gjyqësor të çështjes dhe ftoi subjektin e rivlerësimit të paraqesë konkluzionet përfundimtare.

  Si kërkim përfundimtar, subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 506, datë 31.01.2022, në pjesën arsyetuese, përshkruese dhe të dispozitivit, duke vendosur: “Të deklarojë të përfunduar procesin e rivlerësimit kalimtar për z. Petrit Bica, pa një vendim përfundimtar të çështjes, për shkak se objekti për të cilin ka nisur procedura, është bërë i pamundur”.

  Pasi dëgjoi kërkimin përfundimtar të subjektit të rivlerësimit, trupi gjykues vendosi të tërhiqet për të marrë vendimin përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 16 maj 2022, ora 13:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

13
 • Seancën publike
  09:00 -14:00
  2022.05.13

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 13.05.2021, ora 09:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 58/2021, datë 11.10.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 410, datë 30.06.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Atalanta Zeqiraj.

  Kryesuesi i seancës konstatoi prezencën e znj. Irena Nino në cilësinë e Komisioneres Publike për çështjen (JR) 58/2021, datë 11.10.2021, duke zëvendësuar ish – Komisionerin Publik Darjel Sina, që nuk e ushtron më këtë detyrë.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, nga aktet e administruara dhe provat e shqyrtuara për qëllim të këtij gjykimi, duke marrë në konsideratë faktin që kërkimi i Komisionerit Publik mund të jetë alternativ, Komisionerja Publike i kërkoi Kolegjit lënien në fuqi të vendimit nr. 410, datë 30.06.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke ndryshuar arsyetimin dhe argumentimin ligjor të tij.

  Subjekti i rivlerësimit paraqiti në mënyrë të përmbledhur konkluzionet përfundimtare lidhur me shkaqet e ankimit, duke deklaruar se ishte dakord me kërkimin përfundimtar të Komisioneres Publike dhe se nëpërmjet provave të depozituara, me shpjegime të plota, të sakta dhe asnjë referim kontradiktor, kishte arritur të provonte të kundërtën e ankimit. Subjekti i rivlerësimit, znj. Atalanta Zeqiraj, i kërkoi përfundimisht Kolegjit, lënien në fuqi të vendimit nr. 410, datë 30.06.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 16.05.2022, ora 14:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

14
15
16
 • Njoftim
  12:00 -12:30
  2022.05.16

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 22/2022, datë 09.05.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Violeta Shkurta kundër vendimit nr. 514, datë 28.02.2022 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 16.05.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Natasha Mulaj, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

 • Njoftim vendimi
  13:00 -15:00
  2022.05.16

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Mimoza Tasi kryesuese, Albana Shtylla relatore, Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.13/2022, datë 24.02.2022, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Petrit Bica kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 506, datë 31.01.2022.

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 506, datë 31.04.2022, që i përket subjektit të rivlerësimit Petrit Bica.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 16.05.2022.

 • Njoftim vendimi
  14:00 -15:00
  2022.05.16

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Rezarta Schuetz relatore, Albana Shtylla, Ina Rama, Mimoza Tasi anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.58/2021, datë 11.10.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 410, datë 30.06.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Atalanta Zeqiraj.

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 410, datë 30.06.2021, që i përket subjektit të rivlerësimit Atalanta Zeqiraj.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 16.05.2022.

17
 • Njoftim
  11:00 -12:00
  2022.05.17

  Ditën e martë, më datë 07.06.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.35/2020, datë 11.09.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 255, datë 08.06.2020, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Ludovik Dodaj.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

18
 • Dhomë këshillimi
  10:00 -15:00
  2022.05.18

  Ditën e mërkurë, më datë 18.05.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 24/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Nevrie Duka kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 253, datë 12.03.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  19:00
  2022.05.18

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.24/2020, datë 26.06.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Nevrie Duka kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 253, datë 12.03.2020.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 253, datë 12.03.2020, që i përket subjektit të rivlerësimit Nevrie Duka.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 18.05.2022.

19
 • Dhome keshillimi
  10:00 -13:00
  2022.05.19

  Ditën e enjte, më datë 19.05.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 31/2020, datë 30.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Adnand Xhelili kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 237, datë 12.02.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  11:00 -12:00
  2022.05.19

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 19.05.2022, seancën në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 31/2020, datë 30.07.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Adnand Xhelili kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 237, datë 12.02.2020.

  Pasi mori në shqyrtim çështjen në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, në nenin 4, pika 5 e ligjit 84/ 2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republiken e Shqipërisë” si dhe në nenin 51, pika 1, germa “b” të ligjit 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, trupi gjykues vendosi me shumicë votash, shqyrtimin e çështjes në seancë gjyqësore publike, ditën e mërkurë, në datën 08.06.2022, ora 10:00.

  Gjykimi në seancë publike u vendos me qëllim korrigjimin e shkeljeve të rënda procedurale, mbi të cilat është bazuar vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr.237, datë 12.02.2020.

   

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:     Ina Rama

  Relator:          Sokol Çomo

  Anëtarë:         Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Seance publike
  12:00 -16:00
  2022.05.19

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 19.05.2022, ora 12:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 14/2021, datë 30.03.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 325, datë 14.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Rilinda Selimi.

  Komisionerja Publike iu përgjigj pyetjeve sqaruese lidhur me ankimin, që relatorja e çështjes drejtoi gjatë seancës së mëparshme, të datës 28.04.2022.

  Subjekti i rivlerësimit kundërshtoi shkaqet e ankimit për të trija kriteret e vlerësimit, duke pretenduar se janë të pabazuara dhe të pambështetura në ligj e në prova. Subjekti i rivlerësimit, znj. Rilinda Selimi, mbështeti këto pretendime në disa akte të paraqitura, për një pjesë të të cilave, deklaroi se do të kërkonte ose jo marrjen si provë nga trupi gjykues, në varësi të qëndrimit pasues që Komisionerja Publike do të mbante pas njohjes me to.

  Pasi Komisionerja Publike u shpreh se nuk kishte një qëndrim lidhur me aktet, me kërkesë të kryesuesit të seancës për qartësimin e momentit procedural, subjekti i rivlerësimit listoi aktet që kërkoi të merren në cilësinë e provës nga trupi gjykues. Për pjesën tjetër të akteve, subjekti i rivlerësimit deklaroi se do të shprehet, pasi Kolegji të mbajë qëndrim lidhur me çeljen ose jo të hetimit mbi çështjen.

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 6 qershor 2022, ora 10:00, me qëllim që të vendosë lidhur me mënyrën e vazhdimit të gjykimit të kësaj çështjeje.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

20
 • Seance publike
  10:00 -15:00
  2022.05.20
  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 20.05.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 22/2020, datë 26.06.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 229, datë 28.01.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Dritan Banushi.
  Subjekti i rivlerësimit dhe avokati i tij depozituan prapësime shtesë lidhur me analizën financiare të përgatitur nga Komisioneri Publik, duke pretenduar se kjo analizë, ishte e paplotë, e gabuar, dhe në të, nuk përfshihej apo trajtohej asnjë e dhënë e paraqitur në prapësimet e subjektit të rivlerësimit.
  Lidhur me denoncimin e ri të depozituar në Kolegj ditën e seancës së mëparshme gjyqësore, më 26 prill 2022, subjekti i rivlerësimit deklaroi se bëhej fjalë për një denoncim të përsëritur, lidhur me të cilin, Kolegji ishte shprehur me vendim të ndërmjetëm, se “lidhur me denoncimet nuk u gjendën fakte dhe rrethana të vlefshme për hetime të mëtejshme”.
  Në vijim, Komisionerja Publike dhe subjekti i rivlerësimit iu përgjigjën disa pyetjeve sqaruese rreth çështjes, të drejtuara nga gjyqtarja relatore.
  Bashkëlidhur përgjigjes lidhur me pyetjen e relatores rreth metodologjisë që ishte përdorur për përgatitjen e analizës financiare, Komisionerja Publike depozitoi pranë trupit gjykues një shkresë të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (ILDKPKI) mbi metodologjinë e llogaritjes së shpenzimeve të jetesës, të cilën, trupi gjykues vendosi ta pranojë në cilësinë e provës.
  Pasi kjo provë iu vu në dispozicion subjektit të rivlerësimit, avokati kërkoi kohë për të analizuar dokumentin dhe për të përgatitur qëndrimin lidhur me të.
  Për këtë arsye, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 27 maj 2022, ora 9:00. Gjatë kësaj séance, palët duhet të jenë të përgatitura edhe për konkluzionet përfundimtare të çështjes.
  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.
 • Njoftim
  13:00 -14:00
  2022.05.20

  Ditën e hënë, më datë 20.06.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.55/2021, datë 04.10.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 392, datë 28.05.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Natasha Prifti (Shallapi).

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

21
22
23
 • Seance publike
  10:00 -15:00
  2022.05.23

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 23.05.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 11/2020, datë 18.02.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Marjana Velçani kundër vendimit nr. 222, datë 12.12.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

   

  Kryesuesja e seancës bëri me dije se subjektit të rivlerësimit i ishte përcjellë dokumentacioni i sjellë nga një bankë e nivelit të dytë, me kërkesë të Kolegjit, në funksion të shqyrtimit të çështjes.

   

  Subjekti i rivlerësimit konfirmoi se ishte njohur me këtë dokumentacion, por, duke qenë se i rezultonte i paplotë, i kërkoi Kolegjit të përsëriste kërkesën drejtuar bankës, ose të pranonte në cilësinë e provës, aktet që vetë subjekti i rivlerësimit kishte siguruar nëpërmjet një kërkese drejtuar kësaj banke.

   

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të pranojë në cilësinë e provës këto akte të depozituara nga subjekti i rivlerësimit.

   

  Subjekti i rivlerësimit, znj. Marjana Velçani u dëgjua nga trupi gjykues teksa parashtroi në mënyrë të detajuar kundërshtimet e saj ndaj vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për të cilin, pretendoi se është i pabazuar në prova dhe në kundërshtim të plotë me ligjin.

   

  Në mbështetje të pretendimeve të saj, subjekti i rivlerësimit, znj. Marjana Velçani, i kërkoi Kolegjit që në funksion të shqyrtimit të çështjes, të thërrasë dëshmitarë, eskpertë dhe të marrë në cilësinë e provës akte të tjera shtesë.

   

  Subjekti i rivlerësimit iu përgjigj disa pyetjeve sqaruese të gjyqtares relatore të çështjes.

   

  Pasi u konsultua, bazuar në nenin 49, pika 6, germa “a” dhe “c”, të ligjit 84/2016, trupi gjykues vendosi të mos pranojë kërkesën e subjektit të rivlerësimit, marrjen e provave të reja (thirrjen si dëshmitarë, ekspertë dhe akte të reja) duke i konsideruar ato si të panevojshme dhe mjetin e përzgjedhur për provueshmërinë e fakteve të caktuara, si të papërshtatshëm për gjykimin.

   

  Pasi subjekti i rivlerësimit deklaroi se nuk kishte kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes.

   

  Përfundimisht, subjekti i rivlerësimit kërkoi ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 222, datë 12.12.2019 dhe konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Marjana Velçani.

   

  Trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 26 maj 2022, ora 9:30.

   

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

24
 • Seancë publike
  10:00 -13:00
  2022.05.24

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 24.05.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 26/2021, datë 17.05.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 344, datë 11.02.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Marinela Osmani.

  Në këtë séancë, në konkluzionet përfundimtare, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit lënien në fuqi të vendimit nr. 344, datë 11.2.2021, të Komisionit të Pavaruar të Kualifikimit për subjektin e rivlerësimit, znj. Marinela Osmani, por, bazuar në nenin 66, pika 2 e ligjit nr. 84/2016, të orientojë Komisionin nëpërmjet parimeve udhëzuese për çështje të ngjashme, për subjekte rivlerësimi, të cilët janë persona të lidhur me subjekte të tjerë rivlerësimi.

  Subjekti i rivlerësimit, në prapësim të shkaqeve të ankimit, kërkoi përfundimisht lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke argumentuar se është vendim i marrë në zbatim të parimit të objektivitetit dhe proporcionalitetit, si dhe në përputhje me parashikimet e Kushtetutës dhe ligjit.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 27.05.2022, ora 13:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

25
 • Njoftim
  08:00 -12:00
  2022.05.25

  Duke qenë se dita e mërkurë, 25.05.2022, është caktuar ditë pushimi me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 317, datë 18.05.2022, seanca gjyqësore publike për çështjen (JR) 19/2021, datë 19.04.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elbana Lluri, e planifikuar për t’u zhvilluar në këtë ditë, do të shtyhet për t’u zhvilluar në datën 09.06. 2022, ora 09:30.

  Gjithashtu, edhe seanca gjyqësore publike për çështjen (JR) 40/2021, datë 23.07.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gerd Hoxha, e planifikuar për t’u zhvilluar po në këtë ditë, do të shtyhet për t’u zhvilluar në datën 09.06. 2022, ora 13:00.

26
 • Njoftim vendimi
  09:30 -10:00
  2022.05.26

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Albana Shtylla relatore, Ina Rama, Mimoza Tasi, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.11/2020, datë 18.02.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Marjana Velçani kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 222, datë 12.12.2019.

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 222, datë 12.12.2019, që i përket subjektit të rivlerësimit Marjana Velçani.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 26.05.2022.

 • Seancë publike
  10:00 -16:00
  2022.05.26

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 26.05.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 36/2020, datë 11.09.2020, që i përket ankimit të Komisioneres Publike kundër vendimit nr. 241, datë 26.02.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Irena Gjoka.
  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit për kriterin e pasurisë, Komisionerja Publike znj. Irena Nino deklaroi se subjekti i rivlerësimit, znj. Irena Gjoka, ka kryer deklarim të pasaktë, të pamjaftueshëm, ka mungesë të burimeve të ligjshme për krijimin e pasurisë dhe se nuk arrin nivel të besueshëm për konfirmimin e saj në detyrë. Komisionerja Publike i kërkoi Kolegjit të marrë në shqyrtim shkaqet e ankimit dhe në zbatim të nenit 66, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 84/2016, të vendosë ndryshimin e vendimit nr. 241, datë 26.2.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Irena Gjoka.
  Subjekti i rivlerësimit dhe përfaqësuesja ligjore paraqitën prapësimet lidhur me ankimin e Komisioneres Publike, duke deklaruar se shkaqet e ankimit nuk qëndrojnë, pasi janë të pabazuara në ligj dhe në prova. Subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit riçeljen e hetimit gjyqësor të çështjes, duke pranuar në cilësinë e provës aktet e reja që subjekti i rivlerësimit paraqiti gjatë seancës së sotme gjyqësore, në mbështetje të parashtrimeve. Subjekti i rivlerësimit, znj. Irena Gjoka, kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 241, datë 26.02.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe konfirmimin e saj ne detyrë.
  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të pranojë në cilësinë e provës aktet e depozituara nga subjekti i rivlerësimit bashkëlidhur parashtrimeve të sotme.
  E pyetur nga kryesuesi i seancës, Komisionerja Publike deklaroi se qëndrimin e saj lidhur me vlerën provuese të akteve të pranuara si provë, do ta paraqesë gjatë konkluzioneve përfundimtare.
  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët në paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare.
  Duke qenë se Komisionerja Publike kërkoi kohë për përgatitjen e konkluzioneve përfundimtare, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 31 maj 2022, ora 14:00.
  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • Njoftime
  13:00 -14:00
  2022.05.26

  Ditën e hënë, më datë 04.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.9/2022, datë 15.02.2022 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 491, datë 21.12.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gjon Kodra.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

   

  ******************************************************************************************

   

  Sot, më datë 26.05.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 10/2020, datë 17.02.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arjan Balliu kundër vendimit nr. 211, datë 18.11.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Ardian Hajdari është zëvendësuar nga gjyqtar Sokol Çomo

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 10/2020, datë 17.02.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Sokol Çomo, Ina Rama, Albana Shtylla

   

  ***************************************

  Sot, më datë 26.05.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci dhe gjyqtarit Ardian Hajdari, të caktuar anëtarë në çështjen (JR) nr. 18/2020, datë 02.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Hajrie Muçmata kundër vendimit nr. 209, datë 11.11.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të shkarkimit të tij nga detyra me vendimin nr. 1 (JD), datë 09.12.2021 të Komisionit Disiplinor të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit dhe zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 18/2020, datë 02.06.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore:  Rezarta Schuetz

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  ***************************************

  Sot, më datë 26.05.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 34/2020, datë 10.09.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Entela Shedula kundër vendimit nr. 254, datë 04.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Ardian Hajdari është zëvendësuar nga gjyqtare Mimoza Tasi

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 34/2020, datë 10.09.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relator:   Sokol Çomo

  Anëtarë:  Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  ***************************************

  Sot, më datë 26.05.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci i caktuar kryesues në çështjen (JR) nr. 29/2020, datë 16.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ardit Mustafaj kundër vendimit 245, datë 05.03.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të shkarkimit të tij nga detyra me vendimin nr. 1 (JD), datë 09.12.2021 të Komisionit Disiplinor të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për kryesuesin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 29/2020, datë 16.07.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore:  Ina Rama  

  Anëtarë: Sokol Çomo, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

   

27
 • Seancën publike
  09:00 -12:00
  2022.05.27

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 27.05.2021, ora 09:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 22/2020, datë 26.06.2020, që i përket ankimit të Komisioneres Publike kundër vendimit nr. 229, datë 28.01.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Dritan Banushi.

  Në vijim të detyrave të ngarkuara gjatë seancës së mëparshme, subjekti i rivlerësimit deklaroi se qëndrimin e përgatitur lidhur me shkresën e të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (ILDKPKI) mbi metodologjinë e llogaritjes së shpenzimeve të jetesës për vitin 2007, do ta shprehte në vijim të seancës, gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare të çështjes. Subjekti i rivlerësimit kërkoi të administrohet në cilësinë e provës një akt ekspertimi që kishte përgatitur në mbështetje të pretendimeve të tij, si dhe kopjen  e shkresave të marra nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit për këtë qëllim, kërkesë kjo, që u pranua nga trupi gjykues.

  Duke qenë se palët nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllte hetimin gjyqësor të çështjes dhe i ftoi palët të paraqesnin konkluzionet përfundmitare.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, Komisionerja Publike deklaroi se i qëndronte të gjitha shkaqeve të ankimit, pasi subjekti i rivlerësimit, edhe pas provave të reja, nuk kishte arritur të provonte të kundërtën e ankimit. Komisionerja Publike kërkoi përfundimisht ndryshimin e vendimit nr. 229, datë 28.01.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundmitare, subjekti i rivlerësimit kundërshtoi shkaqet e ankimit, duke deklaruar se analiza financiare e Komisionerit Publik është një analizë vetëm përshkruese, e paargumentuar dhe e paplotë. Subjekti i rivlerësimit kërkoi përfundimsht nga Kolegji lënien në fuqi të vendimit nr. 229, datë 28.01.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe konfirmimin e tij në detyrë.

  Pasi trupi gjykues dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, u tërhoq në dhomë këshillimi për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 08.06.2022, ora 15:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • Njoftime
  12:00 -13:00
  2022.05.27

  Ditën e premte, më datë 17.06.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 8/2022, datë 15.02.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Selami Zalli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 494, datë 23.12.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

  *******************************************

   

   

  Ditën e martë, më datë 28.06.2022, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 16/2020, datë 02.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Astrit Shema kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 239, datë 21.02.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  13:00 -14:00
  2022.05.27

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Sokol Çomo relator, Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.26/2021, datë 17.05.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 344, datë 11.02.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Marinela Osmani.

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 344, datë 11.02.2021, që i përket subjektit të rivlerësimit Marinela Osmani.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 27.05.2022.

28
29
30
31
 • Seancë publike
  14:00 -16:00
  2022.05.31

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 31.05.2021, ora 14:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 36/2020, datë 11.09.2020, që i përket ankimit të Komisioneres Publike kundër vendimit nr. 241, datë 26.02.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Irena Gjoka.

   

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, bazuar në provat e reja të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit, Komisionerja Publike vlerësoi se subjekti i rivlerësimit arrin në nivel të besueshëm lidhur me kriterin e pasurisë dhe në përfundim, bazuar në nenin F pika 7 e Aneksit të Kushtetutës dhe nenit 59 pika 1 e ligjit 84/2016, i kërkoi Kolegjit lënien në fuqi të vendimit nr. 241, datë 26.02.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

   

  Në përmbyllje të konkluzioneve përfundimtare, subjekti i rivlerësimit znj. Irena Gjoka dhe përfaqësuesja e saj ligjore, znj. Romina Zano, i kërkuan Kolegjit lënien në fuqi të vendimit nr. 241, datë 26.02.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Irena Gjoka.

   

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 14 qershor 2022, ora 9:00.

   

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • Njoftim
  18:00 -19:06
  2022.05.31

  Ditën e martë, më datë 05.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 29/2020, datë 16.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ardit Mustafaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 245, datë 05.03.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë:  Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Qershor
Qershor
Qershor
Qershor
Qershor

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP