Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2021 >
March
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
 • Dhomë këshillimi
  00:00
  2021.03.02

  Ditën e martë, më datë 02.03.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.3/2021 datë 14.01.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Bilbil Mete kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 322, datë 10.12.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2021.03.02

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 02.03.2021, pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr.3/2021, datë 14.01.2021, që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Bilbil Mete kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 322, datë 10.12.2020, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, nenin 4, pika 5 e ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” si dhe në nenin 51, pika 1, germa “b” e ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, vendosi me shumicë votash ta kalojë çështjen për shqyrtim në seancë gjyqësore publike, për t’i dhënë mundësinë subjektit të rivlerësimit të dëgjohet dhe të japë shpjegime lidhur me çështjen e tij.

  Gjykimi në seancë publike u vendos të zhvillohet ditën e martë, në datën 16.03.2021, ora 10:00. Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

3
4
5
 • Njoftim
  00:00
  2021.03.05

  Ditën e mërkurë, më datë 24.03.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.48/2019 datë 09.10.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arben Pasho kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 147, datë 16.05.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftime
  00:00
  2021.03.05

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.8/2021, datë 24.02.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arjan Qafa kundër vendimit nr. 298, datë 17.09.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 05.03.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Ina Rama

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

   

  ****

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, më datë 26.02.2021, është paraqitur nga paditësi, kërkuesi Tom Dedaj çështja JD nr.1/2021 me palë të paditur: Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Prokurorinë e Përgjithshme, Mbledhjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, me objekt “Deklarimin të paligjshëm dhe shfuqizimin e vendimit nr. 22, datë 28.01.2019 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për shkarkimin nga detyra të Prokurorit Tom Dedaj, etj”.

  Në datën 05.03.2021 u hodh shorti për caktimin e relatorit dhe anëtarëve të Kolegjit të shqyrtimit paraprak:

  Sipas shortit, rezultojnë të jenë anëtarë të Kolegjit të shqyrtimit paraprak:

  Gjyqtar: Ardian Hajdari

  Gjyqtare: Ina Rama

  Relatore e çështjes: Rezarta Schuetz

6
7
8
9
 • Njoftim vendimi
  00:00
  2021.03.09

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Rezarta Schuetz relatore, Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.38/2019, datë 04.09.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Idriz Mulkurti, kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 159, datë 14.06.2019.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 159, datë 14.06.2019, që i përket subjektit të rivlerësimit Idriz Mulkurti.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 09.03.2021.

 • Dhomë këshillimi
  18:27
  2021.03.09

  Ditën e martë, më datë 09.03.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.38/2019 datë 04.09.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Idriz Mulkurti kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 159, datë 14.06.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

10
 • Seancë publike
  00:00
  2021.03.10

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 10.03.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 46/2019, datë 25.09.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 161, datë 18.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Kastriot Selita.

  Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e seancës konstatoi mungesën e Komisionerit Publik z. Florian Ballhysa, që ka ushtruar ankimin në çështjen (JR) nr. 46/2019, datë 25.09.2019. Z. Ballhysa kishte njoftuar Kolegjin nëpërmjet postës elektronike që, për arsye shëndetësore, e kishte të pamundur pjesëmarrjen në seancë dhe kërkonte shtyrjen e saj për një kohë të përshtatshme.

  Duke qenë se edhe Komisioneri tjetër Publik z. Darjel Sina, po për arsye shëndetësore, e kishte të pamundur pjesëmarrjen në seancë, trupi gjykues, bazuar në nenin 175, pika 2, e Kodit të Procedurës Civile, vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 17.03.2021, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftime
  00:00
  2021.03.10

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.9/2021, datë 02.03.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 318, datë 03.12.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Kujtim Luli.

  Sot, në datën 10.03.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Natasha Mulaj

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Ina Rama

  ***

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.10/2021, datë 02.03.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Silvana Pani kundër vendimit nr. 303, datë 05.10.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 10.03.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Ina Rama

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

  ***

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.11/2021, datë 03.03.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Brahim Dragjoshi kundër vendimit nr. 315, datë 16.11.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 10.03.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Rezarta Schuetz

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

  ***

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.12/2021, datë 03.03.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 324, datë 11.12.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Sokol Ngresi.

  Sot, në datën 10.03.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Albana Shtylla

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

 • Njoftime
  00:00
  2021.03.10

  Sot, më datë 10.03.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 1/2020, datë 08.01.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Përparim Kulluri kundër vendimit nr. 202, datë 06.11.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pas hedhjes së shortit, gjyqtari Luan Daci është zëvendësuar nga gjyqtarja Albana Shtylla.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 1/2020, datë 08.01.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesues:        Sokol Çomo

  Relator:          Ardian Hajdari

  Anëtarë:          Ina Rama, Albana Shtylla, Rezarta Schuetz

  ***

  Më datë 10.03.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Luan Daci, i caktuar kryesues në çështjen (JR) nr. 53/2019, datë 25.10.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 183, datë 19.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Petrit Çano.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për kryesuesin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 53/2019, datë 25.10.2019, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:      Rezarta Schuetz

  Relatore:         Ina Rama

  Anëtarë:          Ardian Hajdari, Albana Shtylla, Sokol Çomo

11
 • Seancë publike
  00:00
  2021.03.11

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 11.03.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 55/2019, datë 29.10.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 173, datë 01.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Artan Madani.

  Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e seancës konstatoi mungesën e Komisionerit Publik z. Florian Ballhysa, që ka ushtruar ankimin në çështjen (JR) nr. 55/2019, datë 29.10.2019. Z. Ballhysa, më datë 09.03.2021, kishte njoftuar Kolegjin nëpërmjet postës elektronike që, për arsye shëndetësore, e kishte të pamundur pjesëmarrjen në seancë dhe kërkonte shtyrjen e saj për një kohë të përshtatshme.

  Duke qenë se edhe Komisioneri tjetër Publik z. Darjel Sina, po për arsye shëndetësore, e kishte të pamundur pjesëmarrjen në seancë, trupi gjykues, bazuar në nenin 175, pika 2, e Kodit të Procedurës Civile, vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 18.03.2021, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

12
 • Njoftim
  00:00
  2021.03.12

  Ditën e martë, më datë 30.03.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.28/2020 datë 10.07.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 231, datë 29.01.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anton Martini.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë:  Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2021.03.12

  Ditën e mërkurë, më datë 31.03.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.1/2020 datë 08.01.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Përparim Kulluri kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 202, datë 06.11.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

13
14
15
16
 • Seancë publike
  00:00
  2021.03.16

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 16.03.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 3/2021, datë 14.01.2021, që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i i rivlerësimit Bilbil Mete kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 322, datë 10.12.2020.

  Subjekti i rivlerësimit Bilbil Mete u dëgjua nga trupi gjykues teksa paraqiti kundërshtitë e tij ndaj pikës 2 të vendimit nr. 322, datë 10.12.2020, sipas së cilës “subjekti humb të drejtën për t’u emëruar gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë Gjyqësor ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare”.

  Në funksion të shqyrtimit të çështjes, u morën në cilesinë e provës aktet shkresore të sjella nga subjekti i rivlerësimit bashkëlidhur ankimit, bashkëlidhur parashtrimeve dhe disa akte të tjera në seancen e sotme gjyqësore publike me kërkesë të trupit gjykues.

  Kryesuesja e seancës deklaroi mbylljen e shqyrtimit gjyqësor, me shumicë votash. Subjekti i rivlerësimit, si kërkim të tij përfundimtar, deklaroi se i qëndron ankimit. Seanca gjyqësore u shty për shpalljen e vendimit përfundimtar, më datë 23.03.2021, ora 13:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

17
 • Seancë publike
  00:00
  2021.03.17

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 17.03.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 46/2019, datë 25.09.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 161, datë 18.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Kastriot Selita.

  Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e seancës konstatoi prezencën e Komisionerit Publik, z. Florian Ballhysa dhe të subjektit të rivlerësimit, z. Kastriot Selita, të cilët, deklaruan se nuk kishin asnjë pretendim lidhur me përbërjen e trupit gjykues, si dhe konfirmuan marrjen e 12 denoncimeve për subjektin e rivlerësimit që u ishin vënë në dispozicion nga Kolegji. 

  Pasi kryesuesja e seancës deklaroi hapjen e shqyrtimit gjyqësor, Komisioneri Publik paraqiti shkaqet e ankimit lidhur me kriterin e pasurisë, dhe ngriti çështjet ligjore që sipas tij, meritojnë vlerësimin dhe interpretimin e Kolegjit, si dhe nevojën për hetime të metejshme. Sa i përket kriterit profesional, Komisioneri Publik, duke iu referuar denoncimeve, vlerësoi se Komisioni i Pavarur i Kualifikimit nuk ka hetuar në mënyrë shteruese lidhur me to. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit çeljen e hetimit gjyqësor me qëllim hetimin e shkaqeve të ankimit dhe administrimin eventual të provave të reja.

  Subjekti i rivlerësimit kundërshtoi në mënyrë të detajuar shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik, duke i konsideruar si të pabazuara në ligj e në prova, ndërsa duke iu referuar denoncimeve në adresë të tij, deklaroi se në çdo rast, gjatë ushtrimit të detyrës, ka shmangur konfliktin e interesit. Subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit që në funksion të shqyrtimit të çështjes, të pranojë në cilësinë e provës aktet e reja që i depozitoi gjatë seancës së sotme gjyqësore, bashkëlidhur parashtrimit të tij.

  Duke marrë parasysh kërkesën e Komisionerit Publik për kohë të arsyeshme për t’u njohur dhe shprehur lidhur me përmbajtjen e akteve të reja dhe denoncimeve të paraqitura në Kolegj, trupi gjykues, i konsultuar në vend, vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 01.04.2021, ora 10:00. Kryesuesja e seancës deklaroi se gjatë kësaj séance, trupi gjykues do të shprehet edhe lidhur me vendimin mbi çeljen e hetimit dhe marrjen në cilësinë e provës të akteve të depozituara nga subjekti i rivlerësimit.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2021.03.17

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.13/2021, datë 11.03.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Bardhok Lleshi kundër vendimit nr. 336, datë 15.01.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 17.03.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Natasha Mulaj

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Ina Rama

   

18
 • Seancë publike
  00:00
  2021.03.18

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 18.03.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 55/2019, datë 29.10.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 173, datë 01.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Artan Madani.

  Pasi palët në proces deklaruan se nuk kishin kërkesa paraprake, kryesuesja e seancës deklaroi hapjen e shqyrtimit gjyqësor. 

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit lidhur me kriterin e pasurisë, Komisioneri Publik vlerësoi se referuar nenit 61, pikat 3 dhe 5, të ligjit 84/2016, subjekti i rivlerësimit konstatohet në kushtet e deklarimit të pasaktë dhe të pamjaftueshëm të pasurisë, duke cënuar edhe besimin e publikut. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit shqyrtimin e shkaqeve të ankimit, ndryshimin e vendimit nr. 173, datë 01.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Artan Madani. 

  Subjekti i rivlerësimit dhe përfaqësuesi i tij ligjor kundërshtuan shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik dhe i kërkuan Kolegjit të riçelë hetimin gjyqësor dhe të pranojë në cilësinë e provës aktet e reja që i depozituan gjatë seancës së sotme, bashkëlidhur parashtrimeve. 

  Pasi u tërhoq për konsultim, trupi gjykues, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës dhe nenin 45 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë vendosi të lejojë marrjen në cilësinë e provës vetëm një pjesë të akteve të depozituara nga subjekti i rivlerësimit gjatë seancës së sotme gjyqësore, pasi vlerësoi se pjesa tjetër e akteve nuk ishin në formën e kërkuar nga ligji. Këto akte iu kthyen subjektit të rivlerësimit, duke i dhënë mundësinë që t’i riparaqesë në formën e kërkuar nga ligji ne seancën e radhës që do të zhvillohet më datë 13.04.2021, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

19
20
21
22
23
 • Njoftim vendimi
  00:00
  2021.03.23

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo, anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.3/2021 datë 14.01.2021, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Bilbil Mete, kundër vendimit nr. 322, datë 10.12.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 322, datë 10.12.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Bilbil Mete.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 23.03.2021.

24
 • Njoftim vendimi
  00:00
  2021.03.24

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ardian Hajdari kryesues, Natasha Mulaj relatore, Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.48/2019, datë 09.10.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Arben Pasho, kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 147, datë 16.05.2019.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 147, datë 16.05.2019, që i përket subjektit të rivlerësimit Arben Pasho.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 24.03.2021.

25
26
27
28
29
30
 • Seancë publike
  00:00
  2021.03.30

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 30.03.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 28/2020, datë 10.07.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 231, datë 29.01.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anton Martini.

  Pas verifikimit të prezencës së palëve, përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit paraqiti një kërkesë paraprake, nëpërmjet së cilës, i kërkoi trupit gjykues shqyrtimin e mospranimit të ankimit të Komisionerit Publik.

  Pasi u tërhoq për konsultim, trupi gjykues vendosi që kërkesa e subjektit të rivlerësimit në lidhje me objektin e ankimit të tij, do të trajtohet në kuadër të vlerësimit tërësor të ankimit të Komisionerit Publik, bazuar në kërkesat e nenit 450, paragrafi i tretë, i Kodit të Procedurës Civile.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik vlerësoi se subjekti i rivlerësimit nuk arrin nivel të besueshëm për konfirmimin në detyrë lidhur me kriterin e pasurisë dhe atë të aftësive profesionale, dhe se vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit është i cënueshëm në tërësinë e tij. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit marrjen në konsideratë të shkaqeve të ankimit, ndryshimin e vendimit nr. 231, datë 29.01.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Anton Martini.

  Përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit paraqiti fillimisht, parashtrimin e tij lidhur me mospranimin e ankimit të Komisionerit Publik, duke pretenduar se ky ankim është kryer jashtë afatit ligjor prej 15-ditësh.

  Në vijim, përfaqësuesi ligjor dhe subjekti i rivlerësimit paraqitën në mënyrë të detajuar kundërshtitë e tyre në përgjigje të ankimit të Komisionerit Publik, duke depozituar edhe akte të reja në funksion të shqyrtimit të çështjes.

  Pasi dëgjoi parashtrimet e palëve, trupi gjykues vendosi t’u vërë në dispozicion Komisionerit Publik dhe subjektit të rivlerësimit tri denoncime të publikut dhe u kërkoi të shprehen lidhur me to, në aspektin formal, në seancën e radhës që do të zhvillohet më datë 01.04.2021, ora 14:00. Trupi gjykues i kërkoi Komisionerit Publik që po në këtë seancë, të shprehet edhe lidhur me anën formale të akteve të reja të paraqitura në seancën e sotme nga subjekti i rivlerësimit.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

31
 • Njoftim vendimi
  00:00
  2021.03.31

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Ardian Hajdari relator, Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.1/2020, datë 08.01.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Përparim Kulluri, kundër vendimit nr. 202, datë 06.11.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 202, datë 06.11.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Përparim Kulluri.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 31.03.2021.

 • Njoftim
  00:00
  2021.03.31

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, më datë 26.03.2021, është paraqitur nga ankuesi Markelian Kuqo, çështja JD nr.2/2021 me subjekt të interesuar: Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë, me objekt Shfuqizimin e vendimit nr. 633, datë 10.12.2020 “Për caktimin e masës disiplinore ndaj gjyqtarit Markelian Kuqo”, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

  Në datën 31.03.2021 u hodh shorti për caktimin e relatorit dhe anëtarëve të Kolegjit të shqyrtimit paraprak:

  Sipas shortit, rezultojnë të jenë anëtarë të Kolegjit të shqyrtimit paraprak:

  Gjyqtare: Natasha Mulaj

  Gjyqtare: Albana Shtylla

  Relatore e çështjes: Ina Rama

Prill
Prill
Prill
Prill

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

.

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP