Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur. Ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe ka juridiksion disiplinor ndaj anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2018 >
October
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
 • Njoftim
  All day
  2018.10.04

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) Nr. 18/2018, datë 02.10.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Adriatik Cama kundër vendimit nr. 35 datë 12.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Adriatik Cama.

  Sot, në datën 04.10.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore:  Albana Shtylla 

  Anëtarë: Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

5
6
7
8
9
10
11
12
 • Njoftim
  All day
  2018.10.12

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 19/2018, datë 11.10.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Shkëlzen Selimi kundër vendimit nr. 52 datë 30.07.2018, i korrigjuar me vendimin nr. 5, datë 17.09.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Shkëlzen Selimi.

  Sot, në datën 12.10.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relator:    Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

13
14
15
16
17
18
19
 • Njoftim
  All day
  2018.10.19

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 20/2018, datë 17.10.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi kundër vendimit nr. 48 datë 25.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi.

  Sot, në datën 19.10.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relator:    Luan Daci

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

20
21
22
 • Njoftim
  All day
  2018.10.22

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 21/2018, datë 18.10.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Artan Zeneli kundër vendimit nr. 41 datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Artan Zeneli.

  Sot, në datën 22.10.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Rezarta Schuetz

  Relator:   Ardian Hajdari

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

23
 • Njoftim vendimi
  All day
  2018.10.23

  Trupa gjykuese e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, kryesuar nga Rezarta Schuetz, relatore Natasha Mulaj dhe anëtarë Ardian Hajdari, Ina Rama dhe Luan Daci, sot, më datë 23.10.2018, shqyrtoi në dhomë këshillimi, çështjen nr.11/2018 (JR) që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Luan Kaloçi kundër vendimit nr. 33, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

   

  Në përfundim të gjykimit, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, trupa gjykuese e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit vendosi unanimisht:

   

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 33, datë 05.07.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që i përket subjektit të rivlerësimit Luan Kaloçi.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.
  3. U shpall sot në Tiranë, më datë 23.10.2018.

   

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit do të publikojë vendimin e plotë të arsyetuar brenda 30 ditëve nga shpallja e tij.

 • Njoftim
  All day
  2018.10.23

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 22/2018, datë 19.10.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Admir Thanza kundër vendimit nr. 40 datë 17.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Admir Thanza.

  Sot, në datën 23.10.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Rezarta Schuetz

  Relator:   Ardian Hajdari

  Anëtarë: Sokol Çomo, Ina Rama, Natasha Mulaj

 • Njoftim
  All day
  2018.10.23

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 23/2018, datë 19.10.2018 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 46 datë 24.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Xhezair Zaganjori.

  Sot, në datën 23.10.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Albana Shtylla

  Relator:   Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Sokol Çomo, Luan Daci, Natasha Mulaj

24
 • Njoftim vendimi
  All day
  2018.10.24

  Trupa gjykuese e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, kryesuar nga Ina Rama, relator Ardian Hajdari dhe anëtarë Albana Shtylla, Luan Daci, Natasha Mulaj, sot, më datë 24.10.2018, shqyrtoi në dhomë këshillimi, çështjen nr.8/2018 (JR) që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Altina Xhoxhaj kundër vendimit nr. 17, datë 03.05.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit, bazuar në pikat 3 dhe 5 të nenit D të Aneksit të Kushtetutës, në pikat 3 dhe 5 të nenit 61 të  ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenin 66 pika 1, germa “a” të​ ligjit nr.84/2016, trupa gjykuese e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit vendosi unanimisht:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 17, datë 03.05.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që i përket subjektit të rivlerësimit Altina Xhoxhaj.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.
  3. U shpall sot në Tiranë, më datë 24.10.2018.

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit do të publikojë vendimin e plotë të arsyetuar brenda 30 ditëve nga shpallja e tij​

25
26
27
28
29
30
 • Njoftim
  All day
  2018.10.30

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 24/2018, datë 25.10.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Gani Dizdari kundër vendimit nr. 37 datë 16.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Gani Dizdari.

  Sot, në datën 30.10.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Ina Rama

  Relatore:   Natasha Mulaj

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz

 • Njoftim
  All day
  2018.10.30

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 25/2018, datë 25.10.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Bledar Abdullai kundër vendimit nr. 51 datë 30.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Bledar Abdullai.

  Sot, në datën 30.10.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Luan Daci

  Relatore:  Albana Shtylla

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

 • Njoftim
  All day
  2018.10.30

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 26/2018, datë 25.10.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Elsion Sadiku kundër vendimit nr. 50 datë 27.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Elsion Sadiku.

  Sot, në datën 30.10.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relator:   Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Como

31
Nëntor
Nëntor
Nëntor
Nëntor

Info për kalendarin


    Ditë njoftimi

    Ditë seance

    Ditë vendimi

    Dhomë këshillimi

Loading...
Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP