Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2018 >
December
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Nëntor
Nëntor
Nëntor
Nëntor
Nëntor
1
2
3
 • Njoftim
  All day
  2018.12.03

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.35/2018, datë 23.11.2018 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr.65, datë 13.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Valbona Bala (Pajo).

  Sot, në datën 03.12.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Luan Daci, Natasha Mulaj

4
5
6
7
 • Njoftim
  All day
  2018.12.07

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.36/2018, datë 04.12.2018 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr.61, datë 02.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Gentjan Osmani.

  Sot, në datën 07.12.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz

 • Njoftime
  All day
  2018.12.07

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.37/2018, datë 04.12.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dritan Rreshka kundër vendimit nr.55, datë 31.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Dritan Rreshka.

  Sot, në datën 07.12.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

   

  ****

   

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.38/2018, datë 05.12.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ahmet Jangulli kundër vendimit nr.67, datë 05.10.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Ahmet Jangulli.

  Sot, në datën 07.12.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Luan Daci

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

8
9
10
11
 • Ditë Seance
  All day
  2018.12.11

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 11 dhjetor 2018, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.9/2018, datë 19.07.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

  Në këtë seancë, subjektet pjesëmarrëse në gjykim u njohën me informacionet dhe aktet bashkëlidhur që disa institucione shtetërore i kanë vënë në dispozicion Kolegjit të Posaçëm të Apelimit në zbatim të vendimit të datës 16.11.2018 për hetimin e disa fakteve juridike.

  Për t’i dhënë subjekteve pjesëmarrëse kohën e nevojshme për vlerësimin e fakteve, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore më datë 17.12.2018, ora 12.00.

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

12
 • Ditë seance
  All day
  2018.12.12

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 12 dhjetor 2018, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.10/2018, datë 31.07.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 24, datë 13.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Bashkim Dedja.

  Gjatë seancës së sotme, Komisioneri Publik parashtroi shkaqet e ankimit, ndërsa subjekti i rivlerësimit, parashtroi kundërshtitë e tij ndaj ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, si dhe kërkoi marrjen në shqyrtim nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit, me cilësinë e provës, të disa dokumenteve që i depozitoi pranë trupit gjykues.

  Trupi gjykues, pasi u konsultua, i vlerësoi provat të panevojshme dhe si të tilla ia ktheu subjektit të rivlerësimit. Kryesuesi i seancës ftoi respektivisht Komisionerin Publik dhe subjektin e rivlerësimit, për kërkimet përfundimtare. Komisioneri Publik kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 24, datë 13.06.2018 të KPK-së dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Bashkim Dedja. Subjekti i rivlerësimit kërkoi rrëzimin e kërkesës së Komisionerit Publik dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 24, datë 13.06.2018 të KPK-së.

  Trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit, i cili do të shpallet nesër, më datë 13.12.2018, ora 15.00.

 • Njoftim
  All day
  2018.12.12

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.39/2018, datë 07.12.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Sotiraq Lubonja kundër vendimit nr.68, datë 08.10.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Sotiraq Lubonja.

  Sot, në datën 12.12.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator: Luan Daci

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

13
 • Ditë seance
  All day
  2018.12.13

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 13 dhjetor 2018, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Alma Brati.

  Gjatë seancës së sotme, Komisioneri Publik parashtroi shkaqet e ankimit, ndërsa subjekti i rivlerësimit, parashtroi prapësimet e tij ndaj ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, si dhe depozitoi disa akte shkresorë që kërkoi të merren në konsideratë.

  Për t’i dhënë Komisionierit Publik kohën e nevojshme për të specifikuar kërkesën e tij, pas njohjes me aktet shkresore të paraqitura nga subjekti, trupi gjykues, vendosi të shtyjë seancën gjyqësore më datë 18.12.2018, ora 14.00.

 • Njoftim
  All day
  2018.12.13

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit kishte caktuar datën e sotme, 13 dhjetor 2018, si datën e publikimit të vendimit për çështjen (JR) nr.10/2018, datë 31.07.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.24, datë 13.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Bashkim Dedja.

  Bazuar në nenin 55 të ligjit nr.49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, trupi gjykues, duke e konsideruar këtë rast, si përjashtimor dhe kompleks, vendosi shtyrjen e shpalljes së vendimit, ditën e hënë, më datë 17.12.2018, ora 10.00.

14
15
16
17
 • Ditë Seance
  All day
  2018.12.17

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 17 dhjetor 2018, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.9/2018, datë 19.07.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

  Në seancën e sotme, Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit analizuan vlerën provuese të provave, të cilat, trupi gjykues vendosi të merren në gjykimin e kësaj çështjeje, me vendimin e ndërmjetëm të datës 17.12.2018.

  Komisioneri Publik kërkoi hetimin edhe të disa fakteve dhe marrjen e disa provave të tjera, kërkesë e cila, nuk u pranua nga trupi gjykues, bazuar në nenin 49, pika 6, germa a dhe b e ligjit 84/2016.

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore ditën e enjte, më datë 20.12.2018, ora 09.30, për t’i dhënë kohën e nevojshme subjektit të rivlerësimit, të shpjegojë dhe provojë mënyrën e përfitimit të çmimit të shitjes së autoveturës “Range Rover”, me targë AA … .

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  All day
  2018.12.17

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ardian Hajdari, kryesues, Luan Daci, relator, Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, anëtarë, në bazë të nenit 59, pika 1, germa a dhe nenit 61, pika 3 të ligjit 84/2016 vlerëson se subjekti i rivlerësimit Bashkim Dedja, nuk ka arritur nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë.

  Për këtë arsye, trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit bazuar në nenin d, pika 1, 3 dhe 5 të aneksit të Kushtetutës, nenin 61, pika 3, të ligjit 84/2016 dhe nenin 66, pika 1 germa b, po të ligjit 84/2016, mbështetur në faktet e provuara në gjykim dhe ligjin e zbatueshëm për çështjen, vendosi:

  1.Ndryshimin e  vendimit nr.24, datë 13.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  2.Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Bashkim Dedja, gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese.

  3.Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall në Tiranë, sot, më datë 17.12.2018.

18
 • Ditë seance
  All day
  2018.12.18

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 18 dhjetor 2018, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Alma Brati.

  Pas njohjes me aktet shkresore të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit, Komisionierit Publik specifikoi kërkesën e tij: çeljen e hetimit gjyqësor dhe riadministrimin e dokumentacionit provues nga institucionet shtetërore në funksion të hetimit.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi hapjen e hetimit gjyqësor, sipas nenit F, pika 3 të aneksit të Kushtetutës dhe nenit 45 të ligjit 84/2016, si dhe administrimin e disa dokumenteve nga institucione shtetërore me qëllim saktësimin e informacionit. Gjithashtu, trupi gjykues vendosi të lejojë marrjen si prova të dokumenteve të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit.

  Seanca e radhës do të zhvillohet më datë 31 janar 2019, ora 10.00.

19
20
 • Ditë seance
  All day
  2018.12.20

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 20 dhjetor 2018, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.9/2018, datë 19.07.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

  Në seancën e sotme, subjekti i rivlerësimit shpjegoi mënyrën e përfitimit të çmimit të shitjes së autoveturës “Range Rover”, me targë AA …, duke paraqitur edhe një deklaratë noteriale të blerësit, e cila u pranua si provë nga trupi gjykues.

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore ditën e martë, më datë 15.01.2019, ora 12.00, për t’i dhënë kohën e nevojshme Njësisë së Shërbimit Ligjor, pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, të vlerësojë efektin e provave të reja të marra deri në këtë fazë të gjykimit, në analizën financiare të subjektit të rivlerësimit.

  Seanca do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  All day
  2018.12.20

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.40/2018, datë 18.12.2018 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr.63, datë 06.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Arben Dollapaj.

  Sot, në datën 20.12.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relator: Luan Daci

  Anëtarë: Albana Shtylla Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Janar
Janar
Janar
Janar
Janar
Janar

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP