Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2022 >
April
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mars
Mars
Mars
Mars
1
 • Seancë publike
  11:00 -17:00
  2022.04.01

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 01.04.2021, ora 11:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 42/2021, datë 27.07.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 363, datë 01.04.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elizabeta Imeraj.

  Komisioneri Publik iu përgjigj pyetjeve që subjekti i rivlerësimit dhe avokati i depozituan para përfundimit të seancës së djeshme gjyqësore që lidheshin me gjetjet e vëzhguesve ndërkombëtarë dhe kriterin e vlerësimit të pasurisë.

  Subjekti i rivlerësimit, znj. Elizabeta Imeraj përmbylli prapësimet e saj për të trija kriteret e vlerësimit referuar shkaqeve të ankimit të Komisionerit Publik, duke i kërkuar Kolegjit:

  • Riçeljen e hetimit duke marrë në cilësinë e provës aktet në fashikullin e depozituar në Kolegj, si dhe aktet e reja të referuara prej saj në mbështetje të pretendimeve të ngritura.
  • T’i drejtohet institucioneve përkatëse për marrjen e informacioneve shtesë të nevojshme, si dhe thirrjen e dëshmitarëve, në kuadër të një hetimi të plotë dhe të thelluar.
  • Lënien në fuqi të vendimit nr. 363, datë 01.04.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi dëgjoi parashtrimet e palëve, trupi gjykues u tërhoq për t’u konsultuar lidhur me kërkesat e paraqitura nga subjekti i rivlerësimit, për të cilat do të shprehet në seancën e radhës, që do të zhvillohet më datë 12.04.2022, ora 13:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  13:00 -18:00
  2022.04.01

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 17/2022, datë 28.03.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Fahrije Gjana (Vata) kundër vendimit nr. 504, datë 28.01.2022 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 01.04.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Mimoza Tasi

  Relatore:Albana Shtylla

  Anëtarë:Sokol Çomo, Natasha Mulaj, Ina Rama

2
3
4
5
 • Seancë publike
  10:00 -17:00
  2022.04.05
  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 05.04.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 40/2021, datë 23.07.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 393, datë 03.06.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gerd Hoxha.
  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik deklaroi se vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit përmban shkaqe të mjaftueshme për t’u hetuar nga Kolegji, pasi subjekti i rivlerësimit nuk arrin nivel të besueshëm për konfirmimin në detyrë sa i përket kriterit të vlerësimit të pasurisë dhe atij profesional. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit marrjen në konsideratë të shkaqeve të ankimit, çeljen e hetimit gjyqësor dhe marrjen  e provave të reja, përfshirë edhe gjetjet e depozituara nga vëzhguesi ndërkombëtar i Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, pjesë e ankimit.
  Subjekti i rivlerësimit paraqiti prapësimet e tij kundër shkaqeve të ankimit të Komisionerit Publik duke deklaruar se janë të pabazuara në prova e fakte dhe si të tilla, nuk duhet të merren në konsideratë nga Kolegji. Subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit të pranojë si provë të gjitha aktet e depozituara prej tij në mbështetje të pretendimeve të ngritura gjatë seancës së sotme, përfshirë edhe akte që kundërshtojnë denoncimet e publikut dhe të vendosë lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 393, datë 03.06.2021.
  Komisioneri Publik vlerësoi se denoncimet e publikut nuk përmbajnë asnjë provë apo rrethanë për hetim të mëtejshëm nga ana e Kolegjit.
  Pasi subjekti i rivlerësimit iu përgjigj disa pyetjeve të vëzhguesit ndërkombëtar të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit në funksion të shqyrtimit të çështjes dhe një pyetjeje të relatores lidhur me aktet e depozituara, trupi gjykues u konsultua dhe vendosi:
  – Çeljen e hetimit gjyqësor të çështjes për të pranuar aktet e depozituara nga subjekti i rivlerësimit, si dhe kryerjen nga Kolegji të një analize financiare të bazuar në pretendimet e ngritura nga Komisioneri Publik në ankim.
  Trupi gjykues vendosi gjithashtu të shprehet lidhur me denoncimet e publikut në seancën e ardhshme gjyqësore, që do të zhvillohet më datë 6 maj 2022, ora 9:00.
  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.
 • Njoftim
  16:33
  2022.04.05

  Ditën e premte, më datë 29.04.2022, ora 10:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 25/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Simon Pashuku kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 213, datë 22.11.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

6
7
 • Seance publike
  09:00 -11:00
  2022.04.07

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 07.04.2022, ora 09:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 3/2021, datë 30.04.2021, me ankues Bujar Memia, kundër vendimit nr.81, datë 31.03.2021 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë “Për caktimin e masës disiplinore ndaj prokurorit Bujar Memia” dhe me subjekte të interesuar, Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë (ILD) dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë (KLP).

  Gjatë debatit gjyqësor, ankuesi dhe avokati i tij paraqitën parashtrimet e tyre në mbështetje të qëndrimit, se vendimi nr.81, datë 31.03.2021 i Këshillit të Lartë të Prokurorisë “Për caktimin e masës disiplinore ndaj prokurorit Bujar Memia” është në kundërshtim të plotë me parimet kushtetuese dhe ligjin procedural administrativ. Ankuesi i kërkoi Kolegjit marrjen në cilësinë e provës të akteve që depozitoi në mbështetje të pretendimeve të ngritura gjatë seancës së sotme.

  Përfaqësuesit e subjekteve të interesuara, Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë paraqitën parashtrimet e tyre në mbështetje të qëndrimit, se me veprimet dhe me mosveprimet e tij, ankuesi Bujar Memia është gjetur disiplinarisht përgjegjës gjatë hetimit dhe procesit disiplinor të kryer nga ILD-ja dhe KLP-ja.

  Përfaqësuesit e subjekteve të interesuara depozituan përgjigjet me shkrim rreth disa pyetjeve të ankuesit, të cilat trupi gjykues ia përcolli këtij të fundit.

  Ankuesi paraqiti dy kërkesa procedurale, nëpërmjet të cilave i kërkoi Kolegjit t’i drejtohet Këshillit të Lartë të Prokurorisë, për administrimin e një materiali audio dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për një vendim në funksion të shqyrtimit të çështjes.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të rrëzojë kërkesat e ankuesit, pasi materiali audio mund të aksesohet nga burime të hapura të informacionit, ndërsa, sa i përket vendimit, ankuesi nuk kishte treguar ndonjë përpjekje për ta siguruar personalisht pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

  Trupi gjykues vendosi të pranojë në cilësinë e provës aktet që përmban fashikulli i dosjes së KLP-së i depozituar në Kolegj si dhe aktet e reja të paraqitura nga ankuesi gjatë seancës së sotme gjyqësore. Trupi gjykues bëri me dije se në seancën e radhës që do të zhvillohet më datë 9 maj, ora 9:00, Kolegji do të shprehet lidhur me disa akte të reja që ankuesi pritet të depozitojë në mbështetje të pretendimeve të tij. Gjatë kësaj séance, palët duhet të jenë të përgatitura edhe për paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare.

  Seanca plenare publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  15:00 -16:00
  2022.04.07

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Sokol Çomo relator, Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.26/2020, datë 01.07.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Edmond Hyka kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 223, datë 20.12.2019.

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 223, datë 20.12.2019, që i përket subjektit të rivlerësimit Edmond Hyka.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 07.04.2022.

8
9
10
11
 • Dhomë këshillimi
  10:00 -14:00
  2022.04.11

  Ditën e hënë, më datë 11.04.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 15/2020, datë 02.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Marsela Balili kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 228, datë 17.01.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  18:00 -19:00
  2022.04.11

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Ina Rama relatore, Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.15/2020, datë 02.06.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Marsela Balili kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 228, datë 17.01.2020.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 228, datë 17.01.2020, që i përket subjektit të rivlerësimit Marsela Balili.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 11.04.2022.

12
 • Seance Publike
  09:00 -17:00
  2022.04.12

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 12.04.2022, ora 09:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 20/2020, datë 17.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Fatri Islamaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 220, datë 10.12.2019.

  Subjekti i rivlerësimit Fatri Islamaj paraqiti qëndrimin e tij lidhur me opinionin (mendimin me shkrim) që vëzhguesi ndërkombëtar i Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit kishte depozituar në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, në funksion të shqyrtimit të çështjes.

  Pasi subjekti i rivlerësimit nuk paraqiti kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes dhe të tërhiqet për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 14 prill 2022, ora 9:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Seancë publike
  13:00 -16:00
  2022.04.12

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 12.04.2021, ora 13:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 42/2021, datë 27.07.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 363, datë 01.04.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elizabeta Imeraj.

  Në vijim të seancës së mëparshme, pasi analizoi kërkesat e subjektit të rivlerësimit, trupi gjykues vendosi:

  • Riçeljen e hetimit gjyqësor të çështjes dhe marrjen në cilësinë e provës të akteve të reja të depozituara në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit, sipas përcaktimeve të bëra prej saj në seancën e datës 01.04.2022.
  • Marrjen si provë të pohimeve gjyqësore të subjektit të rivlerësimit gjatë seancave në Kolegj.
  • Aktet e përcjella nga subjekti i rivlerësimit, të cilat gjenden edhe në fashikullin e përcjellë nga Komisioni, nuk do të konsiderohen si prova të reja, por do të analizohen në cilësinë e akteve që gjenden në fashikull e që i janë nënshtruar edhe vlerësimit të Komisionit.

  Sa i përket kërkesës për thirrjen e dëshmitarëve, trupi gjykues vendosi:

  • Të mos pranohet kërkesa e subjektit të rivlerësimit për thirrje dëshmitarësh për të provuar fakte që lidhen me kriterin e figurës dhe të pasurisë, pasi dëshmia e tyre, parë nën dritën e dispozitave të nenit 49, pika 6, germa “a” dhe “c”, është e panevojshme në kushtet kur aktet në fashikull përmbajnë dokumentacion të mjaftueshëm për vendimmarrje, apo lidhur me faktet që kërkohet të provohen.
  • Të mos pranohet kërkesa e subjektit të rivlerësimit për thirrje dëshmitarësh, dëshmia e të cilave, parë nën dritën e dispozitave të nenit 49, pika 6, germa “b”, rezulton e parëndësishme për zgjidhjen e çështjes.

  Trupi gjykues vendosi:

  • Të mos pranojë kërkesën e subjektit të rivlerësimit për thirrjen e një eksperti, pasi është kërkesë e palejueshme nën dritën e dispozitave të nenit 225 dhe vijues të KPC dhe nenit 49, pika 6 e ligjit 84/2016.
  • Të mos kërkojë kopje të fashikujve të hetimit të zhvilluara mbi bazën e kallëzimeve penale të ushtruara nga subjekti i rivlerësimit, pasi parë nën dritën e dispozitave të nenit 49, pika 6, germa “a” dhe “b” e ligjit 84/2016, marrja e këtyre akteve dhe rezultati i këtyre procedimeve është i panevojshëm në funksion të zgjidhjes së çështjes; kur aktet në fashikull përmbajnë dokumentacion të mjaftueshëm për vendimmarrje ose kur janë të parëndësishme për procesin që kryhet në Kolegj.
  • Të mos pranojë kërkesën e subjektit të rivlerësimit për t’i kërkuar informacione shtesë bashkisë Tiranë, pasi, bazuar në nenin 49, pika 6, germa “b”, fakti që kërkohet të provohet, është i parëndësishëm, në kushtet kur del jashtë kufijve të shkaqeve të ankimit.
  • Të mos pranojë kërkesën e subjektit të rivlerësimit për të dëgjuar në seancë publike regjistrimin audio të një seance dëgjimore të zhvilluar në Komision, pasi nën dritën e dispozitave të nenit 49, pika 6 germa “c”, mjeti i provës është tërësisht i papërshtatshëm.

  Trupi gjykues vendosi të mos hetohet më tej lidhur me denoncimet e mbërritura në Kolegj, pasi rrethanat e dëshmuara në to, nuk përmbushin kriteret e nenit 53, pika 3 e ligjit 84/2016 për shkaqe që mund të krijojnë bindje për shkelje ligjore.

  Trupi gjykues vërejti se gjetjet e vëzhguesve ndërkombëtarë, në zbatim të nenit b, pika 3/b e Aneksit të Kushtetutës dhe nenit 49, pika 10, të ligjit 84/2016, përbëjnë provë në vetvete dhe si të tilla, do t’i nënshtrohen shqyrtimit gjyqësor, së bashku me dokumentet e tyre mbështetëse.

  Pasi u njoh me vendimin e ndërmjetëm të trupit gjykues, Komisioneri Publik deklaroi se i qëndron të gjitha shkaqeve të ankimit lidhur me çështjen.

  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare.

  Duke marrë parasysh edhe kërkesën e avokatit të subjektit të rivlerësimit për kohë shtesë në funksion të përgatitjes me shkrim të konkluzioneve përfundimtare, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën për në datën 20 prill 2022, ora 13:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

13
 • Dhomë këshillimi
  10:00 -14:00
  2022.04.13

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 13.04.2022, seancën në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 13/2022, datë 24.02.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Petrit Bica kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 506, datë 31.01.2022.

  Pasi mori në shqyrtim çështjen, bazuar në nenin 51, pika 1, germa “b” e ligjit nr.49/2012 “Për gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative”, i ndryshuar, trupi gjykues vendosi shqyrtimin e çështjes në seancë gjyqësore publike, ditën e enjte, në datën 12.05.2022, ora 10:00.

  Gjykimi në seancë publike u vendos me qëllim korrigjimin e shkeljeve procedurale dhe konstatimin e drejtë e të plotë të situatës faktike të çështjes, në prani të subjektit të rivlerësimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Mimoza Tasi

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Seance publike
  11:00 -14:00
  2022.04.13

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 13.04.2021, ora 11:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 58/2021, datë 11.10.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 410, datë 30.06.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Atalanta Zeqiraj.

  Komisioneri Publik paraqiti shkaqet e ankimit, duke i kërkuar Kolegjit të marrë në konsideratë shkaqet e ankimit dhe pas vlerësimit tërësor të çështjes, të vendosë në mënyrë alternative, ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 410, datë 30.06.2021, ose lënien në fuqi të tij.

  Subjekti i rivlerësimi, znj. Atalanta Zeqiraj, paraqiti prapësimet lidhur me shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik, duke i kërkuar Kolegjit riçeljen e hetimit gjyqësor dhe marrjen në cilësinë e provës të disa akteve të depozituara prej saj në Kolegj, në përgjigje të ankimit të Komisionerit Publik. Subjekti i rivlerësimit kërkoi lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 410, datë 30.06.2021.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të riçelë hetimin gjyqësor dhe të pranojë në cilësinë e provës aktet e depozituara nga subjekti i rivlerësimit.

  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi mbylljen e hetimit gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare në seancën e radhës, që do të zhvillohet më 13 maj 2022, ora 9:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

14
 • Njoftim vendimi
  09:00 -10:00
  2022.04.14

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Natasha Mulaj relatore, Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.20/2020, datë 17.06.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Fatri Islamaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 220, datë 10.12.2019.

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “b” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

  1. Ndryshimin e vendimit nr.220, datë 10.12.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Fatri Islamaj dhe konfirmimin e tij në detyrën e gjyqtarit në Gjykatën e Apelit Tiranë.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 14.04.2022.

 • Seance publike
  10:00 -14:00
  2022.04.14

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 14.04.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 4/2021, datë 21.05.2021, me ankues Enkeleida Hoxha, kundër vendimit nr.92, datë 17.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, me subjekte të interesuar, Këshillin e Lartë Gjyqësor (KLGj) dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë (ILD).

  Gjatë paraqitjes së parashtrimeve të tyre, ankuesja Enkeleida Hoxha dhe avokati i saj i kërkuan Kolegjit pranimin e ankimit dhe rrëzimin e vendimit nr.92, datë 17.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi ngritën pretendime për subjektiviziëm dhe shkelje të ligjit procedural e material. Në mbështetje të pretendimeve të ngritura, ankuesja paraqiti disa akte të reja, të cilat kërkoi të merren si provë nga trupi gjykues.

  Prëfaqësuesit e subjekteve të interesuar, Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë paraqitën parashtrimet e tyre, duke deklaruar se procedimi disiplinor i kryer nga ILD-ja dhe vendimi nr.92, datë 17.03.2021 i Këshillit të Lartë Gjyqësor janë të bazuara në prova dhe në ligj. Përfaqësuesit e subjekteve të interesuara i kërkuan Kolegjit mospranimin e ankimit të znj. Enkeleida Hoxha.

  Gjatë debatit gjyqësor, përfaqësuesit e ILD-së dhe KLGJ-së iu përgjigjën disa pyetjeve të avokatit të ankueses dhe pyetjeve të njërës prej anëtareve të trupit gjykues në funksion të shqyrtimit të çështjes. Gjithashtu, relatorja – njëkohësisht edhe kryesuesja e gjykatës– i kërkoi ankueses, znj. Enkeleida Hoxha, të sqaronte specifikisht se cilat ishin aktet që ankuesja kërkonte të aksesonte nëpërmjet disa shkresave drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor, në zyrën e saj në gjykatën e rrethit gjyqësor Krujë, si dhe vlerën provuese të tyre për gjykimin në Kolegj.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të administrojë fashikujt e procedimit disiplinor të Këshillit të Lartë Gjyqësor të depozituar në Kolegj, si dhe pranojë në cilësinë e provës aktet e reja të depozituara nga ankuesja gjatë seancës së sotme gjyqësore.

  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare. Duke qenë se palët kërkuan kohë për përgatitjen me shkrim të tyre, seanca u shty për në datën 10 maj 2022, ora 9:00.

  Seanca e radhës do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

15
16
17
18
19
20
 • Njoftim
  10:00 -13:00
  2022.04.20

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 20.04.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) 11/2020, datë 18.02.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Marjana Velçani kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 222, datë 12.12.2020.

  Për arsye objektive, për shkak të zhvillimit të një gjykimi tjetër, trupi gjykues vendosi të ndërpresë shqyrtimin gjyqësor të çështjes, për ta vijuar atë më datë 22.04.2022, ora 09:00.

  Seanca gjyqësore në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftime
  11:00 -12:00
  2022.04.20

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 18/2022, datë 12.04.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Erind Reovica kundër vendimit nr. 508, datë 10.02.2022 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 20.04.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore:Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Ina Rama, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

   

  ***************************************************************************************

   

  Sot, më datë 20.04.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar relator në çështjen (JR) nr. 45/2020, datë 15.10.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Selim Kryeziu kundër vendimit 278, datë 22.07.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për relatorin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 45/2020, datë 15.10.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:  Albana Shtylla

  Relator:  Sokol Çomo

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

 • Seancë publike
  13:00 -17:00
  2022.04.20

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 20.04.2021, ora 13:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 42/2021, datë 27.07.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 363, datë 01.04.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elizabeta Imeraj.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, Komisioneri Publik deklaroi se gjatë procesit gjyqësor të zhvilluar në Kolegj, subjekti i rivlerësimit nuk arriti të provojë të kundërtën e shkaqeve të ankimit dhe se ndodhet në situatën e parashikuar nga neni 61, pika 3 dhe 5 e ligjit nr. 84/2016. Bazuar në dispozitën e pikës 3 dhe 7, të nenit F të aneksit të Kushtetutës, shkronjës “b” të pikës 1, të nenit 66, të ligjit nr.84/2016, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr.363, datë 01.04.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj.Elizabeta Imeraj.

  Subjekti i rivlerësimit znj. Elizabeta Imeraj paraqiti në mënyrë të detajuar konkluzionet përfundimtare për të trija kriteret e vlerësimit, në referencë të shkaqeve të ankimit të Komisionerit Publik, duke e vlerësuar ankimin si të pabazuar në ligj e prova, dhe si të tillë, të papranueshëm. Subjekti i rivlerësimit deklaroi se gjatë procesit gjyqësor të zhvilluar në Kolegj kishte arritur të provonte me prova dhe argumente shterues, të kundërtën e ankimit. Në përmbyllje të konkluzioneve përfundimtare, subjekti i rivlerësimit znj. Elizabeta Imeraj dhe avokati i saj, i kërkuan Kolegjit lënien në fuqi të vendimit nr. 363, datë 01.04.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues vendosi mbylljen e shqyrtimit gjyqësor të çështjes dhe u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 27 prill 2022, ora 15:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

21
 • Seancë publike
  10:00 -14:00
  2022.04.21

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 21.04.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 26/2021, datë 17.05.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 344, datë 11.02.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Marinela Osmani.

  Komisioneri Publik parashtroi shkaqet e ankimit për kriterin e pasurisë, duke i kërkuar Kolegjit t’i marrë ato në konsideratë dhe në përfundim të gjykimit të çështjes, të vendosë në mënyrë alternative lënien në fuqi të vendimit nr. 344, datë 11.2.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ose ndryshimin e tij.

  Subjekti i rivlerësimit, znj. Marinela Osmani, paraqiti parashtrimet e saj në përgjigje të ankimit të Komisionerit Publik, duke i kërkuar Kolegjit një vlerësim të drejtë dhe tërësor të çështjes, në zbatim të parimit të objektivitetit dhe proporcionalitetit dhe në përfundim të gjykimit, lënien në fuqi të vendimit nr. 344, datë 11.2.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të paraqesin me shkrim konkluzionet përfundimtare në seancën e radhës, më datë 11 maj 2022, ora 9:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • Njoftim
  16:00 -16:21
  2022.04.21

  Ditën e mërkurë, më datë 18.05.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 24/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Nevrie Duka kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 253, datë 12.03.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

22
 • Dhomë këshillimi
  09:00 -12:00
  2022.04.22

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 20.04.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) 11/2020, datë 18.02.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Marjana Velçani kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 222, datë 12.12.2020.

  Për arsye objektive, për shkak të zhvillimit të një gjykimi tjetër, trupi gjykues vendosi të ndërpresë shqyrtimin gjyqësor të çështjes, për ta vijuar atë më datë 22.04.2022, ora 09:00.

  Seanca gjyqësore në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftime
  13:00
  2022.04.22

  Ditën e mërkurë, më datë 11.05.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 14/2020, datë 01.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Anila Guri kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 184, datë 19.07.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Mimoza Tasi

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

  ****************************************************

   

  Ditën e enjte, më datë 19.05.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 31/2020, datë 30.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Adnand Xhelili kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 237, datë 12.02.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  15:00
  2022.04.22

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 22.04.2022, seancën në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 11/2020, datë 18.02.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Marjana Velçani kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 222, datë 12.12.2019.

  Pasi mori në shqyrtim çështjen, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, nenin 4, pika 5 e ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në nenin 51, pika 1, shkronja “a” dhe “c” e ligjit nr.49/2012 “Për gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative”, i ndryshuar, trupi gjykues vendosi shqyrtimin e çështjes në seancë gjyqësore publike, ditën e hënë, në datën 23.05.2022, ora 10:00.

  Gjykimi në seancë publike u vendos me qëllim kryrjen e konstatimit të plotë të situatës faktike dhe përsëritjen e marrjes së provave në funksion të shqyrtimit të çështjes.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

23
24
25
26
 • Seance publike
  10:00 -14:00
  2022.04.26

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 26.04.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 22/2020, datë 26.06.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 229, datë 28.01.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Dritan Banushi.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit ka kryer deklarim të pasaktë, të pamjaftueshëm, ka mungesë të burimeve të ligjshme për krijimin e të pasurisë dhe se nuk arrin nivel të besueshëm për konfirmimin e tij në detyrë. Bazuar në parashikimet e nenit F, pikat 3 dhe 7, të aneksit të Kushtetutës, nenit 66, pika 1, germa “b”, të ligjit nr. 84/2016, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit të marrë në konsideratë shkaqet e ankimit dhe në përfundim të gjykimit të çështjes, të vendosë ndryshimin e vendimit nr. 229, datë 28.1.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Dritan Banushi.

  Subjekti i rivlerësimit, z. Dritan Banushi, paraqiti prapësimet e tij lidhur me shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik, duke i kërkuar Kolegjit riçeljen e hetimit gjyqësor në funksion të një gjykimi të plotë e të drejtë, duke pranuar në cilësinë e provës aktet e reja që subjekti i rivlerësimit paraqiti gjatë seancës së sotme gjyqësore, në mbështetje të parashtrimeve të tij.

  Me kërkesë të trupit gjykues, Komisioneri Publik paraqiti qëndrimin e lidhur me denoncimet e publikut, për të cilat u shpreh se nuk përmbajnë fakte dhe rrethana për shkelje ligjore, sipas kritereve të rivlerësimit.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi:

  • Riçeljen e hetimit dhe marrjen në cilësinë e provës të akteve të depozituara nga subjekti i rivlerësimit gjatë seancës së gjyqësore në mbështetje të prapësimeve të tij.
  • T’i kërkojë Komisionerit Publik të paraqesë në Kolegj, brenda datës 10 maj 2022, analizën financiare për vitet 2003 – 2016 në kuadër të shkaqeve të ankimit. Kolegji sapo të administrojë këtë analizë do t’ia përcjellë subjektit të rivlerësimit.
  • Lidhur me denoncimet, nuk u gjendën fakte dhe rrethana të vlefshme për hetime të mëtejshme, ndërkohë që një denoncim i ri nga publiku, ishte depozituar gjatë ditës së sotme në Kolegj.

  Për t’i dhënë mundësi subjektit të rivlerësimit të njihet me analizën financiare që do të përgatisë Komisioneri Publik dhe të mbajë qëndrim lidhur me të, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore më datë 20 maj 2022, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

27
 • Njoftim vendimi
  15:00 -16:00
  2022.04.27

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Rezarta Schuetz relatore, Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.42/2021, datë 27.07.2021, që lidhet me ankimin e Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 363, datë 01.04.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elizabeta Imeraj.

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “b” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 363, datë 01.04.2021, dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Elizabeta Imeraj.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 27.04.2022.

28
 • Seance publike
  10:00 -13:00
  2022.04.28

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 28.04.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 14/2021, datë 30.03.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 325, datë 14.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Rilinda Selimi.

  Subjekti i rivlerësimit paraqiti kërkesën paraprake për njohjen me arsyetimin e vendimeve të Kolegjit lidhur me rrëzimin e kërkesave së saj për përjashtimin e disa prej anëtarëve të trupit gjykues përpara fillimit të diskutimeve paraprake të palëve.

  Pasi u konsultua, bazuar në nenet 75, pika 1 dhe 2 të Kodit të Procedurës Civile, trupi gjykues vendosi të mos pranojë kërkesën e subjektit të rivlerësimit, sa i përket ndërprerjes së seancës gjyqësore, por t’i japë mundësinë subjektit të rivlerësimit, që në një kohë të përshtatshme, të njihet me aktet procedurale që kanë të bëjnë me vendimet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, lidhur me kërkesat e saj për përjashtimin e disa prej anëtarëve të trupit gjykues.

  Subjekti i rivlerësimit paraqiti edhe një kërkesë tjetër paraprake bazuar në nenin 297/a të Kodit të Procedurës Civile për pezullimin e gjykimit të çështjes në Kolegj, derisa të përfundojë një çështje tjetër penale, e ndërmarrë nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Subjekti i rivlerësimit depozitoi edhe dy akte shkresore në mbështetje të kësaj kërkese.

  Duke mbajtur qëndrimin e tij lidhur me këtë kërkesë, Komisioneri Publik deklaroi se ajo nuk gjendet në kushtet e nenit 297/a të Kodit të Procedurës Civile, pasi procesi i rivlerësimit kalimtar është një proces i ndarë nga çdo lloj tjetër procesi dhe rrjedhimisht, gjykimi në Kolegj duhet të vazhdojë.

  Pasi dëgjoi qëndrimin e Komisionerit Publik dhe pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të mos pranojë kërkesën e subjektit të rivlerësimit, me arsyetimin se gjykimi në Kolegj është i një natyre të posaçme dhe nuk ka mbivendosje me procese të natyrave të tjera; për pasojë kërkesa nuk bazohet në kushtet e parashikuara në nenin 297/a të Kodit të Procedurës Civile. Si pasojë, trupi gjykues vendosi vijimin e procesit gjyqësor në Kolegj.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik i parashtroi Kolegjit kërkesën për kryerjen e një hetimi të plotë mbi çështjen nëpërmjet administrimit të dokumenteve dhe informacioneve shtesë në funksion të shqyrtimit të ankimit. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit që, pasi të marrë në shqyrtim shkaqet e ankimit dhe pas vlerësimit të plotë të rezultateve të hetimit, të vendosë në mënyrë alternative, ndryshimin e vendimit nr. 325, datë 14.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ose lënien në fuqi të këtij vendimi.

  Në vijim, gjyqtarja relatore e çështjes i drejtoi Komisionerit Publik disa pyetje sqaruese në lidhje me ankimin.

  Në kushtet kur trupi gjykues e konsideroi të një rëndësie thelbësore për zhvillimin e gjykimit, qartësimin nga Komisioneri Publik të shkaqeve të ankimit, i kërkoi Komisionerit Publik që sqarimet, t’i paraqesë me shkrim. Për këtë arsye seanca gjyqësore u shty për në datën 19 maj 2022, në orën 12:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

29
 • Dhomë këshillimi
  10:30 -16:00
  2022.04.29

  Ditën e premte, më datë 29.04.2022, ora 10:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 25/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Simon Pashuku kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 213, datë 22.11.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  16:00 -17:00
  2022.04.29

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 19/2022, datë 20.04.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Flutura Hoxha kundër vendimit nr. 513, datë 25.02.2022 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 29.04.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

 • Njoftim vendimi
  17:00 -18:00
  2022.04.29

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Ina Rama relatore, Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.25/2020, datë 02.06.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Simon Pashuku kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 213, datë 22.11.2019.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 213, datë 22.11.2019, që i përket subjektit të rivlerësimit Simon Pashuku.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

   

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 29.04.2022.

30
Maj

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP