Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Qershor
Qershor
1
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.01

  Ditën e mërkurë, më datë 01.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.16/2019, datë 01.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Arben Zefi, kundër vendimit nr. 97, datë 10.01.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Luan Daci

  Relatore:  Albana Shtylla

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2020.07.01

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se gjykimi në seancë gjyqësore publike i çështjes (JR) nr.21/2019, datë 24.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.103, datë 05.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Donika Prela, i caktuar për ditën e premte, më datë 17.07.2020, ora 10:00, për arsye objektive do të shtyhet, për t’u zhvilluar ditën e premte, më datë 17.07.2020, ora 10:30.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca publike do të zhvillohet në adresën “Pallati i Koncerteve”, në adresën “bulevardi Dëshmorët e Kombit”, Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.07.01

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Luan Daci kryesues, Albana Shtylla relatore, Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.16/2019, datë 01.04.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Arben Zefi, kundër vendimit nr. 97, datë 10.01.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 97, datë 10.01.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Arben Zefi.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 01.07.2020.

2
 • Seancë publike
  00:00
  2020.07.02

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 02.07.2020, ora 09:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.44/2019, datë 18.09.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, kundër vendimit nr. 162, datë 19.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Manjola Kajana.

  Kryesuesja e seancës bëri me dije se deri ditën e sotme, pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, nuk kanë mbërritur informacionet shtesë që trupi gjykues vendosi t’ia kërkonte bashkisë Fier, seancën paraardhëse, në funksion të hetimit gjyqësor të çështjes.

  Rrjedhimisht, trupi gjykues, i konsultuar në vend, vendosi t’i rikërkojë Bashkisë Fier, aplikimin e bashkëshortit të subjektit të rivlerësimit dhe dokumentet mbështetëse që kanë shërbyer si bazë për vendimin nr. 46, datë 30.10.2012 të Këshillit Bashkiak Fier, që ka miratuar listën emërore të familjeve të pastreha, pjesë e së cilës ishte dhe bashkëshorti i subjektit të rivlerësimit Manjola Kajana.

  Në pritje të kësaj përgjigjeje, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 07.07.2020, ora 9.00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

3
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.03

  Ditën e premte, më datë 03.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.20/2019, datë 18.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Artan Bajrami, kundër vendimit nr. 107, datë 14.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2020.07.03

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Ardian Hajdari relator, Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.20/2019, datë 18.04.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Artan Bajrami, kundër vendimit nr. 107, datë 14.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 107, datë 14.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Artan Bajrami.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 03.07.2020.

4
5
6
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.06

  Ditën e hënë, më datë 06.07.2020, ora 09:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.26/2019, datë 20.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Pashk Gjaci, kundër vendimit nr. 116, datë 21.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore:  Albana Shtylla

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftime
  00:00
  2020.07.06

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.22/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit vendimit nr. 229, datë 28.01.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Dritan Banushi.

  Sot, në datën 06.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Luan Daci

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

   

  *****

   

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.23/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Elona Kana kundër vendimit vendimit nr. 233, datë 03.02.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 06.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj

   

  *****

   

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.24/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Nevrie Duka (Halo) kundër vendimit vendimit nr. 253, datë 12.03.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 06.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relator:   Ardian Hajdari

  Anëtarë: Luan Daci, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

   

  ****

   

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.25/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Simon Pashuku kundër vendimit vendimit nr. 213, datë 22.11.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 06.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator:   Luan Daci

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama Sokol Çomo

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.07.06

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Albana Shtylla relatore, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.26/2019, datë 20.05.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Pashk Gjaci, kundër vendimit nr. 116, datë 21.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 116, datë 21.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Pashk Gjaci.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 06.07.2020.

7
 • Seancë publike
  00:00
  2020.07.07

  Njoftim

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 07.07.2020, ora 09:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.44/2019, datë 18.09.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, kundër vendimit nr. 162, datë 19.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Manjola Kajana.

  Kryesuesja e seancës bëri me dije se ditën e djeshme, më datë 6 korrik, në Kolegj ka mbërritur përgjigjja e bashkisë Fier me informacionin shtesë të kërkuar nga trupi gjykues në funksion të hetimit gjyqësor të çështjes. Pasi palët konfirmuan se ishin njohur me këtë përgjigje, trupi gjykues vendosi ta administrojë në cilësinë e provës dhe ta bëjë pjesë të fashikullit gjyqësor.

  Trupi gjykues, i konsultuar në vend, vendosi mbylljen e hetimit gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të shprehin konkluzionet përfundimtare.

  Gjatë parashtrimit të konkluzioneve përfundimtare, Komisioneri Publik u shpreh se aktet e administruara përmbushin nevojat e hetimit dhe bazuar në to, nuk provohet që subjekti i rivlerësimit, znj.Kajana, të ketë qenë në kushtet e konfliktit të interesit gjatë ushtrimit të funksionit të magjistratit dhe po ashtu, denoncimet e ardhura në adresë të saj, nuk kanë gjetur asnjë mbështetje ligjore. Për këto arsye, Komisioneri Publik kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr.162, datë 19.06.2019 dhe konfirmimin në detyrë të subjektin të rivlerësimit.

  Subjekti i rivlerësimit, znj. Manjola Kajana deklaroi se gjatë këtij hetimi gjyqësor, nuk u evidentua asnjë indicie, qoftë edhe minimale, për përfshirje të saj në aktivitete të papajtueshme me detyrën e magjistratit dhe rrjedhimisht, kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr.162, datë 19.06.2019 dhe konfirmimin e saj në detyrë.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për të marrë vendimin përfundimtar për çështjen, të cilin do ta shpallë më datë 10.07.2020, ora 09.00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

8
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.08

  Ditën e mërkurë, më datë 08.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.18/2019, datë 09.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ana Golloshi, kundër vendimit nr. 106, datë 13.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relator:  Luan Daci

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2020.07.08

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se gjykimi në dhomë këshillimi i çështjes (JR) nr.19/2019, datë 12.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Genci Sinjari kundër vendimit nr.66, datë 28.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, i caktuar për t’u zhvilluar më datë 16.07.2020, ora 15:00, për arsye objektive do të zhvillohet në të njëjtën datë, 16.07.2020, në orën 10:00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator:  Sokol Çomo

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.07.08

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Luan Daci relator, Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.18/2019, datë 09.04.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Ana Golloshi, kundër vendimit nr. 106, datë 13.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 106, datë 13.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Ana Golloshi.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 08.07.2020.

9
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.09

  Ditën e enjte, më datë 09.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.24/2019, datë 16.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Petrit Çeno, kundër vendimit nr. 111, datë 27.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore:  Natasha Mulaj

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Ina Rama,

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2020.07.09

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.26/2020, datë 01.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Edmond Hyka kundër vendimit vendimit nr. 223, datë 20.12.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 09.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator:    Sokol Çomo

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Luan Daci, Natasha Mulaj

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.07.09

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Ina Rama anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.24/2019, datë 16.05.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Petrit Çeno, kundër vendimit nr. 111, datë 27.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 111, datë 27.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Petrit Çeno.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 09.07.2020.

10
 • Seancë publike
  00:00
  2020.07.10

  Njoftim

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 10.07.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 51/2019, datë 17.10.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 169, datë 26.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Regleta Panajoti.

  Kryesuesi i seancës, pasi konstatoi mungesën e subjektit të rivlerësimit edhe në seancën e sotme, njoftoi se Këshilli i Lartë Gjyqësor, më datë 08.07.2020, ka përcjellë pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit vendimin e tij nr. 239, datë 07.07.2020 “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, znj. Regleta Panajoti”.

  Ndërkohë, subjekti i rivlerësimit znj. Panajoti, nëpërmjet postës elektronike, i ka kërkuar Kolegjit ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar për shkak të mbarimit të statusit të magjistratit sipas vendimit të KLGJ-së nr. 239 datë 07.07.2020.

  Komisioneri Publik konstatoi se vendimi i KLGJ-së, nr. 239, datë 7.07.2020 është i ekzekutueshëm, por ende i ankimueshëm sipas parashikimeve të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. Komisioneri Publik konstatoi gjithashtu, se subjekti i rivlerësimit ka shprehur vullnetin e ndërprerjes së procesit të rivlerësimit kalimtar, por nuk është shprehur në lidhje me vullnetin për të pranuar pasojën e ndërprerjes së këtij procesi, ndalimin e emërimit për një periudhë prej 15 vjetësh në organet e drejtësisë, sipas nenit G të Aneksit të Kushtetutës.

  Komisioneri Publik, i kërkoi trupit gjykues që nëse vendos të ndërpresë procesin e rivlerësimit për znj. Regleta Panajoti, zbatimi i nenit G të Aneksit të Kushtetutës, duhet të jetë i plotë, bazuar në jurisprudencën e deritanishme të Kolegjit.

  Trupi gjykues pasi u tërhoq për t’u konsultuar, me vendim të ndërmjetëm, vendosi:

  • T’i kërkojë Këshillit të Lartë Gjyqësor informacion dhe dokumentacion mbi mënyrën dhe formën e njoftimit të subjektit të rivlerësimit Regleta Panajoti lidhur me vendimin nr. 239, datë 07.07.2020, “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, znj. Regleta Panajoti” me qëllim përllogaritjen nga ana e trupit gjykues të përfundimit të afatit ligjor lidhur me të drejtën e ankimit.
  • Në varësi të përgjigjes dhe informacionit të Këshillit të Lartë Gjyqësor lidhur me sa më sipër, Kolegji, para zhvillimit të seancës gjyqësore të radhës, do t’i kërkojë informacion Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, nëse subjekti i rivlerësimit e ka ushtruar të drejtën e ankimit kundër vendimit të sipërcituar të KLGJ-së brenda afatit ligjor.
  • Të ftojë subjektin e rivlerësimit të dëgjohet në seancën gjyqësore të radhës lidhur me çështjet e mësipërme dhe pasojat ligjore të ndërprerjes së procesit të rivlerësimit sipas parashikimeve të Aneksit të Kushtetutës dhe ligjit.

  Në pritje të këtij informacioni, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 30.07.2020, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2020.07.10

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Luan Daci relator, Ardian Hajdari, Ina Rama, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli sot vendimin për çështjen (JR) nr. 44/2019, datë 18.09.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 162, datë 19.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Manjola Kajana.

  Në përfundim të gjykimit, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve e prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, trupi gjykues, në mënyrë unanime, vendosi:

  • Lënien në fuqi të vendimit nr. 162 datë 19.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Manjola Kajana.
  • Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 10.07.2020.

11
12
13
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.13

  Ditën e hënë, më datë 13.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.22/2019, datë 02.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Hysni Demiraj, kundër vendimit nr. 108, datë 15.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore:  Ina Rama

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

14
15
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.15

  Ditën e mërkurë, më datë 15.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.14/2019, datë 04.03.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Agron Vavla, kundër vendimit nr. 94, datë 21.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore:  Natasha Mulaj

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

16
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.16

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se gjykimi në dhomë këshillimi i çështjes (JR) nr.19/2019, datë 12.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Genci Sinjari kundër vendimit nr.66, datë 28.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, i caktuar për t’u zhvilluar më datë 16.07.2020, ora 15:00, për arsye objektive do të zhvillohet në të njëjtën datë, 16.07.2020, në orën 10:00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator:  Sokol Çomo

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

17
 • Seancë publike
  00:00
  2020.07.17

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se gjykimi në seancë gjyqësore publike i çështjes (JR) nr.21/2019, datë 24.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.103, datë 05.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Donika Prela, i caktuar për ditën e premte, më datë 17.07.2020, ora 10:00, për arsye objektive do të shtyhet, për t’u zhvilluar ditën e premte, më datë 17.07.2020, ora 10:30.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca publike do të zhvillohet në adresën “Pallati i Koncerteve”, në adresën “bulevardi Dëshmorët e Kombit”, Tiranë.

18
19
20
 • Seancë publike
  00:00
  2020.07.20

  Ditën e hënë, më datë 20.07.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë plenare publike, çështja e Juridiksionit Disiplinor nr. 1/2019, datë 19.12.2019 me kërkues Tom Dedaj, kundër vendimit nr. 22, datë 28.01.2019 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

  Kjo çështje do të shqyrtohet nga gjyqtarët:

  Natasha Mulaj,            Kryetare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Albana Shtylla             Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Ardian Hajdari            Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Ina Rama                      Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Luan Daci                     Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Rezarta Schuetz           Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Sokol Çomo                 Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Seanca plenare publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

21
22
 • Seancë publike
  00:00
  2020.07.22

  Ditën e mërkurë, më datë 22.07.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.23/2019, datë 08.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 112, datë 04.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Dritan Peka.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore:  Rezarta Schuetz

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Luan Daci, Sokol Çomo 

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

23
24
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.24

  Ditën e premte, më datë 24.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.27/2019, datë 20.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Fatmir Lushi, kundër vendimit nr. 125, datë 26.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

25
26
27
28
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.07.28

  Ditën e martë, më datë 28.07.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.36/2019, datë 31.07.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Roland Jaupaj, kundër vendimit nr. 150, datë 28.05.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore:  Albana Shtylla

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

29
30
 • Seancë publike
  00:00
  2020.07.30

  Njoftim

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 10.07.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 51/2019, datë 17.10.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 169, datë 26.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Regleta Panajoti.

  Kryesuesi i seancës, pasi konstatoi mungesën e subjektit të rivlerësimit edhe në seancën e sotme, njoftoi se Këshilli i Lartë Gjyqësor, më datë 08.07.2020, ka përcjellë pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit vendimin e tij nr. 239, datë 07.07.2020 “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, znj. Regleta Panajoti”.

  Ndërkohë, subjekti i rivlerësimit znj. Panajoti, nëpërmjet postës elektronike, i ka kërkuar Kolegjit ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar për shkak të mbarimit të statusit të magjistratit sipas vendimit të KLGJ-së nr. 239 datë 07.07.2020.

  Komisioneri Publik konstatoi se vendimi i KLGJ-së, nr. 239, datë 7.07.2020 është i ekzekutueshëm, por ende i ankimueshëm sipas parashikimeve të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. Komisioneri Publik konstatoi gjithashtu, se subjekti i rivlerësimit ka shprehur vullnetin e ndërprerjes së procesit të rivlerësimit kalimtar, por nuk është shprehur në lidhje me vullnetin për të pranuar pasojën e ndërprerjes së këtij procesi, ndalimin e emërimit për një periudhë prej 15 vjetësh në organet e drejtësisë, sipas nenit G të Aneksit të Kushtetutës.

  Komisioneri Publik, i kërkoi trupit gjykues që nëse vendos të ndërpresë procesin e rivlerësimit për znj. Regleta Panajoti, zbatimi i nenit G të Aneksit të Kushtetutës, duhet të jetë i plotë, bazuar në jurisprudencën e deritanishme të Kolegjit.

  Trupi gjykues pasi u tërhoq për t’u konsultuar, me vendim të ndërmjetëm, vendosi:

  • T’i kërkojë Këshillit të Lartë Gjyqësor informacion dhe dokumentacion mbi mënyrën dhe formën e njoftimit të subjektit të rivlerësimit Regleta Panajoti lidhur me vendimin nr. 239, datë 07.07.2020, “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, znj. Regleta Panajoti” me qëllim përllogaritjen nga ana e trupit gjykues të përfundimit të afatit ligjor lidhur me të drejtën e ankimit.
  • Në varësi të përgjigjes dhe informacionit të Këshillit të Lartë Gjyqësor lidhur me sa më sipër, Kolegji, para zhvillimit të seancës gjyqësore të radhës, do t’i kërkojë informacion Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, nëse subjekti i rivlerësimit e ka ushtruar të drejtën e ankimit kundër vendimit të sipërcituar të KLGJ-së brenda afatit ligjor.
  • Të ftojë subjektin e rivlerësimit të dëgjohet në seancën gjyqësore të radhës lidhur me çështjet e mësipërme dhe pasojat ligjore të ndërprerjes së procesit të rivlerësimit sipas parashikimeve të Aneksit të Kushtetutës dhe ligjit.

  Në pritje të këtij informacioni, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 30.07.2020, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

31
Gusht
Gusht

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP