Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2020 >
March
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Shkurt
Shkurt
Shkurt
Shkurt
Shkurt
Shkurt
1
2
3
 • Seancë publike
  00:00
  2020.03.03

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 26.02.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.13/2019, datë 27.02.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 90, datë 20.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Adnand Kosova.

  Në fillim të seancës gjyqësore, subjekti i rivlerësimit paraqiti një dokument bankar të vitit 2020, mbi kryerjen nga ana e tij të një pagese për llogari të tatimeve, dokument që kërkoi të merret si provë nga trupi gjykues. 

  Pas kësaj kërkese paraprake, kryesuesi i seancës njohu palët me përgjigjet e ardhura nga Prokuroria e Përgjithshme dhe Prokuroria e Posaçme, sipas të cilave rezulton se nuk ka të regjistruar ndonjë procedim penal në ngarkim të dy shtetasve të referuar në denoncimin e paraqitur ne Kolegj për subjektin e rivlerësimit.

  Trupi gjykues, i konsultuar në vend, vendosi të marrë si provë dokumentin bankar të depozituar nga subjekti i rivlerësimit, shkresën përcjellëse të Prokurorisë së Përgjithshme së bashku me praktikat e prokurorive përkatëse bashkëlidhur, si dhe shkresën e Strukturës së Posaçme Antikorrupsion.

  Pasi mori deklarimin e palëve se nuk kishin kërkesa të tjera apo prova të reja për të paraqitur, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor dhe ftoi palët të parashtrojnë konkluzionet e tyre përfundimtare në seancën e datës 03.03.2020, ora 11:30.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

4
 • Dhomë këshillimi
  00:00
  2020.03.04

  Ditën e mërkurë, më datë 04.03.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.9/2019, datë 12.02.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Izet Kadana, kundër vendimit nr. 92, datë 20.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore:  Rezarta Schuetz

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

5
 • Seancë publike
  All day
  2020.03.05

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 25.02.2020, ora 11:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.40/2018, datë 18.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 63, datë 06.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Arben Dollapaj.

  Gjatë seancës së sotme gjyqësore, palët shprehën qëndrimin e tyre lidhur me përgjigjen e ardhur nga Struktura e Posaçme Antikorrupsion, pasi Kolegji i ishte drejtuar më parë kësaj strukture për informacione shtesë në kuadër të një denoncimi të ardhur për subjektin e rivlerësimit.

  Komisioneri Publik e vlerësoi të plotë kërkimin e Kolegjit në këtë kuadër dhe shteruese, përgjigjen e Strukturës së Posaçme Antikorrupsion, sipas së cilës, në emër të subjektit të rivlerësimit nuk ka të regjistruar ndonjë procedim penal.

  Palët debatuan mbi disa akte të reja shtesë që subjekti i rivlerësimit depozitoi gjatë seancës së sotme në funksion të shkaqeve të ankimit që lidhen me pasurinë, akte të cilat kërkoi të merren si provë nga trupi gjykues.

  Duke shprehur qëndrimin e tij lidhur me aktet e reja të paraqitura, Komisioneri Publik deklaroi se ato nuk sjellin asnjë element të ri që mund t’i përgjigjet ankimit.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi me shumicë votash të pranojë provat e reja dhe t’i bëjë ato pjesë të shqyrtimit gjyqësor.

  Trupi gjykues vendosi të mbyllë shqyrtimin gjyqësor dhe ftoi palët të parashtrojnë konkluzionet e tyre përfundimtare në seancën e datës 05.03.2020, ora 08:30.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

6
 • Seancë publike
  00:00
  2020.03.06

  Ditën e premte, më datë 06.03.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.44/2019, datë 18.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 162, datë 19.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Manjola Kajana.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator:  Luan Daci

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Ina Rama, Rezarta Schuetz

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

7
8
9
10
11
 • Dhomë Këshillimi
  00:00
  2020.03.11

  Ditën e enjte, më datë 20.02.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u zhvillua seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr.5/2019, datë 28.01.2019 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Shpëtim Kurti ka bërë kundër vendimit nr.80, datë 23.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Për arsye të njohjes me informacion të klasifikur “sekret shtetëror”, trupi gjykues vendosi të ndërpresë seancën e gjykimit në dhomë këshillimi dhe ta shtyjë atë, për në datën 11.03.2020, në orën 10:00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator:  Sokol Çomo

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 • Seancë publike
  00:00
  2020.03.24

  Ditën e martë, më datë 24.03.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë plenare publike çështja (JD) nr.1/2019, datë 19.12.2019 me kërkues Tom Dedaj kundër vendimit nr. 22, datë 28.01.2019 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

  Kjo çështje do të shqyrtohet nga gjyqtarët:

  Natasha Mulaj,            Kryetare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Albana Shtylla             Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Ardian Hajdari             Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Ina Rama                       Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Luan Daci                       Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Rezarta Schuetz          Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Sokol Çomo                  Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

   

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

25
 • Seancë publike
  00:00
  2020.03.25

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 19.02.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 10/2019, datë 29.02.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Alma Kolgjoka.

  Gjatë parashtrimit të shkaqeve të ankimit të lidhura vetëm me kriterin e pasurisë, nëpëmjet një kërkese paraprake, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit të Apelimit të shprehej me vendimmarrje lidhur me cilësimin ose jo si person tjetër i lidhur, të një familjari të subjektit të rivlerësimit, dhe pasi të kishte nje vendimarrje të trupit gjykues lidhur me këtë cilësim, ai do të shprehej lidhur me kërkimet e tij për hetimet që kërkoheshin lidhur me çështjen.  Komisioneri Publik kërkoi lënien në fuqi ose ndryshimin e vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Subjekti i rivlerësimit hodhi poshtë shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik, duke i cilësuar si të pabazuara në prova e ligj dhe kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Gjykata çmoi se në këtë fazë të gjykimit nuk mund të shprehej rreth çështjes së raportit juridik midis subjektit të rivlerësimit dhe familjarit të saj, si dhe cilësimit të tij si person tjetër i lidhur, pasi kjo çështje do të arsyetohet në vendimin përfundimtar.

  Në vijim, Komisioneri Publik kërkoi nga trupi gjykues i Kolegjit që të kryente një analizë financiare për verifikimin e ligjshmërisë së burimit të krijimit të pasurisë, apartament banimi në Tiranë.

  Në funksion të kërkimit të Komisionerit Publik për kryerjen e analizës financiare, me qëllim verifikimin e marrëdhënies që kanë patur familjarjarët e subjektit të rivlerësimit me pasurinë apartament banimi në Tiranë, trupi gjykues i Kolegjit vendosi të çelë hetimin, duke iu drejtuar për informacion shtesë dhe paraqitje aktesh mbi kontrata te lidhura dhe pagesa të kryera, ndërmarrjes së Ujësjellësit, OSHE-së, shoqërive tregtare investitore dhe sipërmarrëse për ndërtimin e këtij apartamenti, si dhe për veprime juridike të kryera, Dhomës Kombëtare të Noterisë.

  Sa më sipër, trupi gjykues i kërkoi subjektit të rivlerësimit që nëse e konsideron të nevojshme, të paraqesë argumenta, prova dhe shpjegime të mundshme.

  Në pritje të kthimit të përgjigjeve të mësipërme, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 25 mars 2020, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

26
27
28
29
30
31
Prill
Prill
Prill
Prill
Prill

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Loading...
Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP