FORMULAR I DENONCIMIT NGA PUBLIKU
(Bazuar në nenin 53 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë)TË DHËNAT E DENONCUESIT

TË DHËNAT PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT PËR TË CILIN BËHET DENONCIMI

PoJo

UDHËZIM PËR PLOTËSIMIN E KËTIJ FORMULARI**
1. Zgjidhni kutinë përkatëse, sipas kriterit të rivlerësimit

2. Përshkruani në mënyrë të detajuar dhe të saktë të gjitha të dhënat rreth subjektit dhe shkeljes ligjore që po denonconi, në kutinë përkatëse.

3. Bashkëlidhni me këtë Formular Denoncimi të gjitha provat, si dokumenta ligjore, fotografi, apo çdo të dhënë, që vërteton shkeljen e denoncuar.

4. Në rast se keni nevojë për ndihmë në plotësimin e formularit, ju lutem drejtohuni pranë zyrave të institucionit, të cilit i drejtohet ky denoncim.PËRSHKRIMI I TË DHËNAVE SIPAS KRITEREVE TË RIVLERËSIMIT

1. VLERËSIMI I PASURISË
Fshehje e pasurisë (pasuri e padeklaruar/e pa justifikuar)KorrupsionTë dhëna të tjera


2. KONTROLLI I FIGURES
Kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në krimin e organizuarPranim/shkëmbim dhuratash, favoresh apo parash nga persona të përfshirë në krimin e organizuarTë dhëna të tjera


Ju lutem detajoni të dhënat rreth shkeljes ligjore, veprimin apo praktikën e dyshuar, pasojat ligjore dhe rrethanat e faktit

3. AFTËSITË PROFESIONALE

Shkelje e etikës profesionaleZvarritje në procesTë dhëna të tjera**(Kujdes! KPA nuk vlerëson vendimarrjen e gjykatës!)