Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2020 >
April
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mars
Mars
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Maj
Maj
Maj

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Mbledhja e gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit vendosi diten e hënë, datë 01.06.2020, shfuqizimin e vendimit nr.6., datë 11.03.2020, bazuar në të cilin, kufizohej aktiviteti i Kolegjit për shkak të situatës së krijuar nga virusi COVID – 19.  

Kolegji i Posacem i Apelimit njofton se në zbatim të aktit normativ nr.21, datë 27.05.2020 të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në aktin normativ nr.9, datë 25.03.2020 të Këshillit të Ministrave “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID -19”, rifillon veprimtarinë gjyqësore dhe administrative, duke respektuar masat mbrojtese ndaj COVID – 19, të miratuara sipas udhëzimeve të autoriteteve përkatëse shtetërore.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP