Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, më datë 09.07.2021, është regjistruar çështja JD nr. 6/2021, me kërkues Tom Dedaj dhe me objekt “Rifillimin e gjykimit të çështjes”.

Në datën 15.07.2021 u hodh shorti për caktimin e relatorit dhe anëtarëve të Kolegjit të shqyrtimit paraprak:

Sipas shortit, rezultojnë të jenë anëtarë të Kolegjit të shqyrtimit paraprak:

Gjyqtare: Ina Rama

Gjyqtare: Rezarta Schuetz

Relator i çështjes: Ardian Hajdari