Nr. Rendor
Data e regjistrimit të kërkesës
Objekti                                                                                                                              
Data e kthimit të përgjigjes
Statusi i kërkesës
Tarifa

1

12.04.2018

Informacion mbi emrat e trupës gjykuese të çështjes (JR) nr. 1/2018, datë 27.03.2018

13.04.2018

Përfunduar

Nuk ka

2

24.04.2018

Informacion mbi datën e zhvillimit të seancës së çështjes (JR) nr.1/2018, datë 27.03.2018 dhe fazën, në të cilën është procesi

30.04.2018

Përfunduar

Nuk ka

3

01.06.2018

Informacion mbi çështjen (JD) nr.2/2018, datë 17.05.2018 dhe çështje të tjera të reja të regjistruara pranë KPA-së

13.06.2018

Përfunduar

Nuk ka

4

11.06.2018

Informacion mbi mënyrën e votimit në marrjen e vendimit mbi çështjen (JR) nr.1/2018, datë 27.03.2018

18.06.2018

Përfunduar

Nuk ka

5

11.06.2018

Informacion mbi mënyrën e votimit në marrjen e vendimit mbi çështjen (JR) nr.1/2018, datë 27.03.2018 

18.06.2018

Përfunduar

Nuk ka

6

05.11.2018

Informacion mbi çështjen (JR) nr.27/2018, datë 29.10.2018

15.11.2018

Përfunduar

Nuk ka

7

19.02.2019

Informacion mbi ankimin e Komisionerit Publik për çështjen (JR) nr. 23/2018, datë 19.10.2018

19.02.2019

Përfunduar

Nuk ka

8

01.03.2019

Informacion mbi mënyrën e votimit në marrjen e vendimit për çështjen (JR) nr.17/2018, datë 13.09.2018

12.03.2019

Përfunduar

Nuk ka

 9 10.04.2019                Informacion mbi çështjen (JR ) nr. 34/2018, datë 13.11.2018  12.04.2019 Përfunduar Nuk ka

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligji nr.119/2014