Nr. RendorData e regjistrimit të kërkesësObjekti            Data e kthimit të përgjigjesStatusi i kërkesësTarifa
112.04.2018Informacion mbi emrat e trupës gjykuese të çështjes (JR) nr. 1/2018, datë 27.03.201813.04.2018PërfunduarNuk ka
224.04.2018Informacion mbi datën e zhvillimit të seancës së çështjes (JR) nr.1/2018, datë 27.03.2018 dhe fazën, në të cilën është procesi30.04.2018PërfunduarNuk ka
301.06.2018Informacion mbi çështjen (JD) nr.2/2018, datë 17.05.2018 dhe çështje të tjera të reja të regjistruara pranë KPA-së13.06.2018PërfunduarNuk ka
411.06.2018Informacion mbi mënyrën e votimit në marrjen e vendimit mbi çështjen (JR) nr.1/2018, datë 27.03.201818.06.2018PërfunduarNuk ka
511.06.2018Informacion mbi mënyrën e votimit në marrjen e vendimit mbi çështjen (JR) nr.1/2018, datë 27.03.201818.06.2018PërfunduarNuk ka
605.11.2018Informacion mbi çështjen (JR) nr.27/2018, datë 29.10.201815.11.2018PërfunduarNuk ka
719.02.2019Informacion mbi ankimin e Komisionerit Publik për çështjen (JR) nr. 23/2018, datë 19.10.201819.02.2019PërfunduarNuk ka
801.03.2019Informacion mbi mënyrën e votimit në marrjen e vendimit për çështjen (JR) nr.17/2018, datë 13.09.201812.03.2019PërfunduarNuk ka
910.04.2019Informacion mbi çështjen (JR ) nr. 34/2018, datë 13.11.201812.04.2019PërfunduarNuk ka
1024.05.2019Informacion mbi çështjen nr.23/2018, datë 19.10.201831.05.2019PërfunduarNuk ka
1124.06.2019Informacion mbi numrin e subjekteve të rivlerësimit që i janë drejtuar Gjykatës së Strasburgut03.07.2019PërfunduarNuk ka
1231.07.2019Informacion mbi listën e dokumentave të dosjeve të aplikimit në KPA31.07.2019PërfunduarNuk ka
1317.07.2019Informacion mbi vendimarrjen e KPA-së lidhur me publikimin e opinionet e ONM31.07.2019PërfunduarNuk ka
1431.7.2019Informacion mbi vendimarrjen e KPA-së lidhur me publikimin e opinionet e ONM31.7.2019PërfunduarNuk ka
1526.7.2019Kërkesë për vënie në dispozicion të opinioneve të ONM-së, si dhe kërkesë për informacion mbi vendimmarrjen e KPA-së lidhur me publikimin e tyre06.08.2019PërfunduarNuk ka
1616.10.2019Kërkesë për procedurën e ndjekur për përzgjedhjen e këshilltarëve ligjorë dhe ekonomikë; info për komisionin ad hoc29.10.2019PërfunduarNuk ka
1706.11.2019Informacione statistikore mbi numrin e vendimeve të dhëna,seancave të zhvilluara12.11.2019PërfunduarNuk ka
1804.11.2019Kopje e materialeve të seancës Gjyqësore/ Dhomë Këshillimi12.11.2019PërfunduarNuk ka
1924.11.2019Kopje të formularëve të Vetëdeklarimit të gjyqtarëve05.12.2019PërfunduarNuk ka
2026.11.2019Kopje e procesverbalit të seancës/Dhomë Këshillimi05.12.2019PërfunduarNuk ka
2120.11.2019Të dhëna mbi procedime disiplinore04.12.2019PërfunduarNuk ka
2211.12.2019Informacion mbi të dhëna statistikore që lidhen me veprimtarinë e Kolegjit19.12.2019PërfunduarNuk ka
2307.12.2019Kërkesë për interpretim lidhur me ndërmarrje/vendimmarrje të Kolegjit20.12.2019PërfunduarNuk ka
2416.12.2019Kërkesë për vënie në dispozicion të materialeve të dosjes gjyqësore 07.01.2020PërfunduarNuk ka

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligji nr.119/2014