Kolegji i Posaçëm i Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese (KPA), bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe në Vendimin e Kuvendit nr.101/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Kuvendit të Shqipërisë nr. 92/2017, Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe  klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”;

 • Shpall 1 (një) vend vakant për pozicionin “Shofer/Korrier”

 Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

 • Të ketë kryer shkollën e mesme.
 • Të ketë një figure të pastër morale.
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës.
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi.
 • Të ketë leje drejtimi të paktën të klasës C.
 • Të ketë vjetërsi pune mbi 5 vjet në administratën publike.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

 Kandidati duhet të sigurohet se plotëson kriteret për tu pajisur me Çertifikate Sigurie, sipas Vendimit Këshillit Ministrave nr.188, datë 4.3.2015.

 Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen nga data 4 korrik 2019 deri më 13 korrik 2019 në një nga format e përcaktuara më poshtë: 

 Paraqitjes së kërkesës nga aplikanti, së bashku me dokumentet përkatëse, pranë institucionit të KPA-së, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 03, Tiranë, nga e Hëna në të Premte, ora: 09:00-16:00.

 • Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës zyrtare pranë institucionit të KPA-së në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 3, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet brenda dates 13 korrik 2019, i cili duhet të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga institucioni përkatës postar. KPA-ja do të konfirmojë nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.
 • Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentacionin përkatës me anë të postës elektronike nga data 4 korrik 2019 deri më 13 korrik 2019 në adresën: rekrutime@kpa.al. KPA konfirmon nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për të cilin është i interesuar të aplikojë. Bashkëlidhur me kërkesën, kandidati dorëzon 1 (një) kopje të dokumenteve të mëposhtme:

 1. Jetëshkrim profesional, përfshirë të dhënat e kontaktit dhe adresen postare;
 2. Fotokopje e kartës së identitetit;
 3. Fotokopje e diplomës së Shkollës së Mesme;
 4. Fotokopje e librezës së punës;
 5. Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim penal;
 6. Vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore;