Kolegji i Posaçëm i Apelimit, me vendimin Nr. 18, datë 08. 05. 2018 të Mbledhjes së Gjyqtarëve, vendosi të miratojë tarifat e shërbimit për marrjen e dokumentacionit në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit.

Nr. i fletëve Tarifa
Deri në 10 fletë A4 Pa pagesë
Deri në 5 fletë A3 Pa pagesë
Mbi 10 fletë A4 2 (dy) lekë për fletë
Mbi 5 faqe A3 4 (katër) lekë për fletë

 

  • Tarifa e shërbimit për dhënien e dokumenteve me CD është 60 (gjashtëdhjetë) lekë/CD.
  • Subjektet e rivlerësimit dhe përfaqësuesit e autorizuar prej tyre nuk u nënshtrohen tarifave të mësipërme, duke e marrë falas informacionin/dokumentacionin e kërkuar.