Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Qershor
Qershor
Qershor
Qershor
1
 • Njoftim
  14:00 -14:47
  2022.07.01

  Ditën e mërkurë, më datë 20.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 34/2020, datë 10.09.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Entela Shedula kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 254, datë 04.06.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

2
3
4
 • Njoftim vendimi
  09:30 -12:00
  2022.07.04

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Mimoza Tasi relatore, Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr. 55/2021, datë 04.10.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 392, datë 28.05.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Natasha Prifti (Shallapi).

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “b” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

  1. Ndryshimin e vendimit nr. 392, datë 28.05.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Natasha Prifti (Shallapi).
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 04.07.2022.

 • Seancë publike
  10:00 -16:00
  2022.07.04

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 04.07.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 9/2022, datë 15.02.2022, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 491, datë 21.12.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gjon Kodra.

  Përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit paraqiti një kërkesë paraprake, nëpërmjet së cilës i kërkoi Kolegjit riçelje të pjesshme të hetimit dhe depozitimin e disa akteve bashkëngjitur parashtrimeve, që nuk ishin përfshirë në procesin e rivlerësimit të zhvilluar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.

  Trupi gjykues vlerësoi se kjo kërkesë e subjektit të rivlerësimit nuk ishte paraprake, po kishte të bënte me shqyrtimin në themel të çështjes dhe do të trajtohej në vijim, gjatë procesit, pasi trupi gjykues të dëgjonte parashtrimet respektive të palëve.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit ka kryer deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm për pasurinë dhe i kërkoi Kolegjit hetim të thelluar nëpërmjet kryerjes së një analize të plotë financiare në këtë kuadër. Komisioneri Publik deklaroi se vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit është i cënueshëm në tërësinë e tij lidhur me kriterin e vlerësimit të pasurisë, por edhe për shkak të një situate të mundshme konflikti interesi gjatë ushtrimit të detyrës të z. Gjon Kodra. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit të marrë në konsideratë shkaqet e ankimit dhe pas një vlerësimi tërësor të çështjes, të vendosë ndryshimin e vendimit nr. 491, datë 21.12.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Gjatë paraqitjes së prapësimeve të tij, përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit kundërshtoi shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik për kriterin e pasurisë, duke deklaruar se vendimi nr. 491, datë 21.12.2021, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për këtë kriter, është i saktë, objektiv dhe i bazuar në ligj. Lidhur me pretendimin e Komisionerit Publik për konflikt të mundshëm interesi gjatë ushtrimit të detyrës, përfaqësuesi ligjor deklaroi se nuk qëndron, është i pabazuar dhe në tejkalim të dispozitave ligjore. Subjekti i rivlerësimit kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 491, datë 21.12.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi me shumicë votash t’i kërkojë Komisionerit Publik kryerjen e një analize të plotë financiare për çështjen dhe depozitimin në Kolegj të saj brenda datës 12 korrik 2022. Kjo analizë financiare do t’i përcillet edhe subjektit të rivlerësimit për t’u njohur dhe për të mbajtur qëndrim.

  Trupi gjykues vendosi gjithashtu, të çelë hetimin gjyqësor të çështjes, duke administruar si provë aktet bashkëlidhur parashtrimeve të subjektit të rivlerësimit, pjesë e kërkesës paraprake të tij, gjatë fillimit të seancës.

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën e sotme gjyqësore për në datën 18 korrik 2022, ora 10:00, gjatë së cilës, palët duhet të jenë të përgatitura edhe për konkluzionet përfundimtare.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

   

5
 • Seance publike
  10:00 -15:00
  2022.07.05

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 05.07.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 40/2020, datë 21.09.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr.256, datë 12.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Etleva Deda.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit nuk arrin nivel të besueshëm për konfirmimin në detyrë, pasi ka kryer deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm për kriterin e vlerësimit të pasurisë. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr.256, datë 12.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Etleva Deda.

  Gjatë prapësimeve të saj, subjekti i riverësimit, znj. Etleva Deda, deklaroi se arrin të justifikojë me burime të ligjshme pasurinë e saj, si dhe arrin të besueshëm për kriterin e figurës dhe nivel kualifikues për kriterin e vlerësimit të aftësive profesionale. Znj. Etleva Deda kundërshtoi Komisionerin Publik, duke deklaruar se disa pasaktësi të saj në deklarimin e pasurisë, nuk mund të bëhen shkak për marrjen e masës disiplininore ekstreme të shkarkimit nga detyra. Subjekti i rivlerësimit, znj. Deda i kërkoi Kolegjit: riçeljen e hetimit gjyqësor të çështjes, duke pranuar si provë disa akte të reja, të cilat i paraqiti bashkëngjitur parashtrimeve të sotme; mospranimin e ankimit të Komisionerit Publik si të pabazuar në ligj dhe konfirmimin e saj në detyrë.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të pranojë në cilësinë e provës aktet e depozituara nga subjekti i rivlerësimit bashkëngjitur parashtrimeve gjatë seancës së sotme. Lidhur me një denoncim të publikut, kryesuesja e seancës deklaroi se nuk përmbush kriteret e nenit 53/2 të ligjit 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare.

  Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit deklaruan se përfundimisht, i qëndrojnë kërkimeve të tyre në përmbyllje të parashtrimeve respektive gjatë seancës së sotme.

  Trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 21 korrik 2022, ora 9:30.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

6
 • Dhomë këshillimi
  10:00 -16:00
  2022.07.06

  Ditën e mërkurë, më datë 06.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 37/2020, datë 16.09.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Spartak Çoçoli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 274, datë 16.07.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Mimoza Tasi

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  15:00 -16:00
  2022.07.06

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Ina Rama  relatore, Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr. 19/2021, datë 19.04.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 342, datë 02.02.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elbana Lluri.

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “b” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

  1. Ndryshimin e vendimit nr. 342, datë 02.02.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Elbana Lluri.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 06.07.2022.

 • Njoftim vendimi
  16:00 -17:00
  2022.07.06

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Albana Shtylla relatore, Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr. 40/2021, datë 23.07.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 393, datë 03.06.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gerd Hoxha.

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 393, datë 03.06.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Gerd Hoxha.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 06.07.2022.

 • Njoftime
  17:00 -18:00
  2022.07.06

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 29/2022, datë 29.06.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Guximtar Boçi kundër vendimit nr. 530, datë 10.05.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 06.07.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

   

  Kryesuese:    Natasha Mulaj

  Relatore:       Ina Rama

  Anëtarë:        Sokol Çomo, Rezarta Schuetz, Mimoza Tasi

   

  ************************************************

   

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 30/2022, datë 29.06.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Matilda Shalla kundër vendimit nr. 526, datë 28.04.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 06.07.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

   

  Kryesues:      Sokol Çomo

  Relatore:       Natasha Mulaj

  Anëtarë:        Ina Rama, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

 • More events
  • Dhomë këshillimi
   10:00 -16:00
   2022.07.06

   Ditën e mërkurë, më datë 06.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 37/2020, datë 16.09.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Spartak Çoçoli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 274, datë 16.07.2020.

   Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

   Kryesuese: Rezarta Schuetz

   Relatore: Albana Shtylla

   Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Mimoza Tasi

   Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

  • Njoftim vendimi
   15:00 -16:00
   2022.07.06

   Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Ina Rama  relatore, Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr. 19/2021, datë 19.04.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 342, datë 02.02.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elbana Lluri.

   Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “b” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

   1. Ndryshimin e vendimit nr. 342, datë 02.02.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Elbana Lluri.
   2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

   U shpall sot, në Tiranë, më datë 06.07.2022.

  • Njoftim vendimi
   16:00 -17:00
   2022.07.06

   Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Albana Shtylla relatore, Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr. 40/2021, datë 23.07.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 393, datë 03.06.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gerd Hoxha.

   Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

   1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 393, datë 03.06.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Gerd Hoxha.
   2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

   U shpall sot, në Tiranë, më datë 06.07.2022.

  • Njoftime
   17:00 -18:00
   2022.07.06

   Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 29/2022, datë 29.06.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Guximtar Boçi kundër vendimit nr. 530, datë 10.05.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

   Sot, në datën 06.07.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

   Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

    

   Kryesuese:    Natasha Mulaj

   Relatore:       Ina Rama

   Anëtarë:        Sokol Çomo, Rezarta Schuetz, Mimoza Tasi

    

   ************************************************

    

   Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 30/2022, datë 29.06.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Matilda Shalla kundër vendimit nr. 526, datë 28.04.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

   Sot, në datën 06.07.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

   Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

    

   Kryesues:      Sokol Çomo

   Relatore:       Natasha Mulaj

   Anëtarë:        Ina Rama, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

7
 • Njoftim
  14:00 -15:00
  2022.07.07

  Ditën e enjte, më datë 28.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 10/2020, datë 17.02.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arjan Balliu kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 211, datë 18.11.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  16:00 -17:00
  2022.07.07

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Albana Shtylla relatore, Ina Rama, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.37/2020, datë 16.09.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Spartak Çoçoli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 274, datë 16.07.2020.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 274, datë 16.07.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Spartak Çoçoli.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall, në Tiranë, më datë 06.07.2022.

8
9
10
11
12
 • Njoftim vendimi
  18:00 -19:00
  2022.07.12

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryetare, Ina Rama, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JD) nr. 3/2021, datë 30.04.2021, që i përket ankuesit Bujar Memia kundër vendimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nr. 81, datë 31.03.2021, me subjekte të interesuara, Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë.

   

  Në përfundim të gjykimit, Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në mbështetje të neneve 131, pika 1, shkronja “f” dhe 134, pika 1, shkronja “i” e Kushtetutës, si dhe neneve 71 dhe 72 të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, në mënyrë unanime, vendosi:

   

  Mospranimin e ankimit të magjistratit Bujar Memia, kundër vendimit nr. 81, datë 31.03.2021, të Këshillit të Lartë të Prokurorisë “Për caktimin e masës disiplinore ndaj prokurorit Bujar Memia”.

   

  Ky vendim është përfundimtar, i formës së prerë dhe hyn në fuqi ditën e botimit në Fletoren Zyrtare.

   

  Marrë më 30.05.2022

   

  Shpallur më 12.07.2022

13
 • Dhome keshillimi
  10:00 -14:00
  2022.07.13

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr. 29/2020, datë 16.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ardit Mustafaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 245, datë 05.03.2020, e planifikuar për t’u zhvilluar më datë 05.07.2022, ora 10:00, për arsye objektive të vëzhguesit ndërkombëtar, do të zhvillohet ditën e mërkurë, më datë 13.07.2022, ora 10:00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë:  Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  15:00
  2022.07.13

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 13.07.2022, pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr. 29/2020, datë 16.07.2020, që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ardit Mustafaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 245, datë 05.03.2020, bazuar në nenin 51, pika 1, germa “b” e ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, vendosi ta kalojë çështjen për shqyrtim në seancë gjyqësore publike, në datën 27.07.2021, ora 09:00.

  Gjykimi në seancë publike u vendos për të korrigjuar shkeljet procedurale të procesit të kryer nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, si dhe konstatimin e drejtë të situatës faktike të çështjes. Gjithashtu, Kolegji i Posaçëm i Apelimit vendosi t’i kërkojë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit t’i përcjellë çdo akt që është administruar gjatë hetimit administrativ dhe që nuk është pjesë e fashikullit të depozituar në Kolegj, sipas inventarit që e ka shoqëruar atë.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

14
 • Njoftim vendimi
  13:30 -14:00
  2022.07.14

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Albana Shtylla relatore, Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.35/2020, datë 11.09.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 255, datë 08.06.2020, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Ludovik Dodaj.

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “b” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

  1. Ndryshimin e vendimit nr. 255, datë 08.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Ludovik Dodaj.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 14.07.2022.

 • Njoftim
  13:30 -16:00
  2022.07.14

  Ditën e martë, më datë 13.09.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.42/2020, datë 30.09.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 269, datë 01.07.2020, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Valdete Hoxha.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

15
16
17
18
 • Seancë publike
  10:00 -14:00
  2022.07.18

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 04.07.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 9/2022, datë 15.02.2022, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 491, datë 21.12.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gjon Kodra.

  Përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit paraqiti një kërkesë paraprake, nëpërmjet së cilës i kërkoi Kolegjit riçelje të pjesshme të hetimit dhe depozitimin e disa akteve bashkëngjitur parashtrimeve, që nuk ishin përfshirë në procesin e rivlerësimit të zhvilluar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.

  Trupi gjykues vlerësoi se kjo kërkesë e subjektit të rivlerësimit nuk ishte paraprake, po kishte të bënte me shqyrtimin në themel të çështjes dhe do të trajtohej në vijim, gjatë procesit, pasi trupi gjykues të dëgjonte parashtrimet respektive të palëve.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit ka kryer deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm për pasurinë dhe i kërkoi Kolegjit hetim të thelluar nëpërmjet kryerjes së një analize të plotë financiare në këtë kuadër. Komisioneri Publik deklaroi se vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit është i cënueshëm në tërësinë e tij lidhur me kriterin e vlerësimit të pasurisë, por edhe për shkak të një situate të mundshme konflikti interesi gjatë ushtrimit të detyrës të z. Gjon Kodra. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit të marrë në konsideratë shkaqet e ankimit dhe pas një vlerësimi tërësor të çështjes, të vendosë ndryshimin e vendimit nr. 491, datë 21.12.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Gjatë paraqitjes së prapësimeve të tij, përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit kundërshtoi shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik për kriterin e pasurisë, duke deklaruar se vendimi nr. 491, datë 21.12.2021, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për këtë kriter, është i saktë, objektiv dhe i bazuar në ligj. Lidhur me pretendimin e Komisionerit Publik për konflikt të mundshëm interesi gjatë ushtrimit të detyrës, përfaqësuesi ligjor deklaroi se nuk qëndron, është i pabazuar dhe në tejkalim të dispozitave ligjore. Subjekti i rivlerësimit kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 491, datë 21.12.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi me shumicë votash t’i kërkojë Komisionerit Publik kryerjen e një analize të plotë financiare për çështjen dhe depozitimin në Kolegj të saj brenda datës 12 korrik 2022. Kjo analizë financiare do t’i përcillet edhe subjektit të rivlerësimit për t’u njohur dhe për të mbajtur qëndrim.

  Trupi gjykues vendosi gjithashtu, të çelë hetimin gjyqësor të çështjes, duke administruar si provë aktet bashkëlidhur parashtrimeve të subjektit të rivlerësimit, pjesë e kërkesës paraprake të tij, gjatë fillimit të seancës.

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën e sotme gjyqësore për në datën 18 korrik 2022, ora 10:00, gjatë së cilës, palët duhet të jenë të përgatitura edhe për konkluzionet përfundimtare.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

   

19
20
 • Dhomë këshillimi
  10:00 -14:00
  2022.07.20

  Ditën e mërkurë, më datë 20.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 34/2020, datë 10.09.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Entela Shedula kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 254, datë 04.06.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  10:00 -12:00
  2022.07.20

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 20.07.2022, pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr. 34/2020, datë 10.09.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Entela Shedula kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 254, datë 04.06.2020, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, në nenin 4, pika 5 e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në nenin 51, pika 1, shkronja “b”, e ligjit nr.49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, vendosi ta kalojë çështjen për shqyrtim në seancë gjyqësore publike, ditën e mërkurë, në datën 14.09.2022, ora 10:00.

  Gjykimi në seancë publike u vendos me qëllim korrigjimin e shkeljeve procedurale të kryera nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

21
 • Njoftim vendimi
  09:30 -10:00
  2022.07.21-2022.08.21

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 05.07.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 40/2020, datë 21.09.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr.256, datë 12.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Etleva Deda.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit nuk arrin nivel të besueshëm për konfirmimin në detyrë, pasi ka kryer deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm për kriterin e vlerësimit të pasurisë. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr.256, datë 12.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Etleva Deda.

  Gjatë prapësimeve të saj, subjekti i riverësimit, znj. Etleva Deda, deklaroi se arrin të justifikojë me burime të ligjshme pasurinë e saj, si dhe arrin të besueshëm për kriterin e figurës dhe nivel kualifikues për kriterin e vlerësimit të aftësive profesionale. Znj. Etleva Deda kundërshtoi Komisionerin Publik, duke deklaruar se disa pasaktësi të saj në deklarimin e pasurisë, nuk mund të bëhen shkak për marrjen e masës disiplininore ekstreme të shkarkimit nga detyra. Subjekti i rivlerësimit, znj. Deda i kërkoi Kolegjit: riçeljen e hetimit gjyqësor të çështjes, duke pranuar si provë disa akte të reja, të cilat i paraqiti bashkëngjitur parashtrimeve të sotme; mospranimin e ankimit të Komisionerit Publik si të pabazuar në ligj dhe konfirmimin e saj në detyrë.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të pranojë në cilësinë e provës aktet e depozituara nga subjekti i rivlerësimit bashkëngjitur parashtrimeve gjatë seancës së sotme. Lidhur me një denoncim të publikut, kryesuesja e seancës deklaroi se nuk përmbush kriteret e nenit 53/2 të ligjit 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare.

  Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit deklaruan se përfundimisht, i qëndrojnë kërkimeve të tyre në përmbyllje të parashtrimeve respektive gjatë seancës së sotme.

  Trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 21 korrik 2022, ora 9:30.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • Njoftim
  13:35 -15:00
  2022.07.21

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 31/2022, datë 13.07.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Emror Kasaj kundër vendimit nr. 529, datë 09.05.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

   

  Në datën 21.07.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

   

  Kryesuese:    Rezarta Schuetz

  Relatore:       Albana Shtylla

  Anëtarë:        Sokol Çomo, Natasha Mulaj, Ina Rama

 • Njoftim
  13:40 -16:00
  2022.07.21

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 32/2022, datë 14.07.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arian Ndoja kundër vendimit nr. 528, datë 06.05.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

   

  Në datën 21.07.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

   

  Kryesuese:    Natasha Mulaj

  Relator:        Sokol Çomo

  Anëtarë:       Ina Rama, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

22
23
24
25
 • Dhomë këshillimi
  10:00 -16:00
  2022.07.25

  Ditën e hënë, më datë 25.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 27/2020, datë 09.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Gjovalin Përnoca kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 196, datë 13.09.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

26
 • Seancë publike
  10:00 -15:00
  2022.07.26

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 08.06.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 31/2020, datë 30.07.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Adnand Xhelili kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 237, datë 12.02.2020.

  Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e trupit gjykues konstatoi mungesën e subjektit të rivlerësimit z. Adnand Xhelili, i cili kishte njoftuar paraprakisht Kolegjin që, për arsye shëndetësore, e kishte të pamundur pjesëmarrjen në seancë dhe kërkonte shtyrjen e saj, duke paraqitur dhe dokumentacionin mjekësor përkatës.

  Trupi gjykues, pasi shqyrtoi kërkesën e paraqitur nga subjekti i rivlerësimit dhe dokumentacionin bashkëlidhur, vendosi shtyrjen e seancës gjyqësore publike për në datën 26 korrik 2022, ora 10:00, duke e ftuar subjektin e rivlerësimit që në rast pamundësie për t’u paraqitur personalisht, të marrë pjesë në seancë nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor. Në rast mosparaqitje të subjektit apo përfaqësuesit të tij ligjor, trupi gjykues do të revokojë vendimin e ndërmjetëm për mbajtjen e seancës gjyqësore publike, duke vijuar shqyrtimin e çështjes në dhomë këshillimi.

  Gjithashtu, trupi gjykues bëri me dije se nëse kërkohet nga ana e subjektit të rivlerësimit, Kolegji mund ta zhvillojë seancën gjyqësore publike në një ambient të përshtatshëm me gjendjen e tij shëndetësore.

27
 • Seance publike
  09:00 -14:00
  2022.07.27

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 13.07.2022, pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr. 29/2020, datë 16.07.2020, që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ardit Mustafaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 245, datë 05.03.2020, bazuar në nenin 51, pika 1, germa “b” e ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, vendosi ta kalojë çështjen për shqyrtim në seancë gjyqësore publike, në datën 27.07.2021, ora 09:00.

  Gjykimi në seancë publike u vendos për të korrigjuar shkeljet procedurale të procesit të kryer nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, si dhe konstatimin e drejtë të situatës faktike të çështjes. Gjithashtu, Kolegji i Posaçëm i Apelimit vendosi t’i kërkojë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit t’i përcjellë çdo akt që është administruar gjatë hetimit administrativ dhe që nuk është pjesë e fashikullit të depozituar në Kolegj, sipas inventarit që e ka shoqëruar atë.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

28
 • Dhomë këshillimi
  10:00 -13:00
  2022.07.28

  Ditën e enjte, më datë 28.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 10/2020, datë 17.02.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arjan Balliu kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 211, datë 18.11.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  15:50 -16:30
  2022.07.28

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 33/2022, datë 21.07.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Elveta Stafa (Murra) kundër vendimit nr. 534, datë 23.05.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

   

  Në datën 28.07.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

   

  Kryesuese:    Natasha Mulaj

  Relatore:       Rezarta Schuetz

  Anëtarë:        Ina Rama, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

 • Njoftim
  16:00 -16:30
  2022.07.28

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 34/2022, datë 21.07.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Esmeralda Ndoci kundër vendimit nr. 532, datë 18.05.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

   

  Në datën 28.07.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

   

  Kryesuese:    Natasha Mulaj

  Relatore:        Ina Rama

  Anëtarë:         Sokol Çomo, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

29
 • Njoftim
  13:30 -14:00
  2022.07.29

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 35/2022, datë 25.07.2022, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 537, datë 02.06.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Florian Bonjaku.

  Në datën 29.07.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Rezarta Schuetz

  Relatore:     Natasha Mulaj

  Anëtarë:     Sokol Çomo, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

30
31

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP