Seancë publike

Seancë publike

2022-07-26 10:00 - 15:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 08.06.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 31/2020, datë 30.07.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Adnand Xhelili kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 237, datë 12.02.2020.

Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e trupit gjykues konstatoi mungesën e subjektit të rivlerësimit z. Adnand Xhelili, i cili kishte njoftuar paraprakisht Kolegjin që, për arsye shëndetësore, e kishte të pamundur pjesëmarrjen në seancë dhe kërkonte shtyrjen e saj, duke paraqitur dhe dokumentacionin mjekësor përkatës.

Trupi gjykues, pasi shqyrtoi kërkesën e paraqitur nga subjekti i rivlerësimit dhe dokumentacionin bashkëlidhur, vendosi shtyrjen e seancës gjyqësore publike për në datën 26 korrik 2022, ora 10:00, duke e ftuar subjektin e rivlerësimit që në rast pamundësie për t’u paraqitur personalisht, të marrë pjesë në seancë nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor. Në rast mosparaqitje të subjektit apo përfaqësuesit të tij ligjor, trupi gjykues do të revokojë vendimin e ndërmjetëm për mbajtjen e seancës gjyqësore publike, duke vijuar shqyrtimin e çështjes në dhomë këshillimi.

Gjithashtu, trupi gjykues bëri me dije se nëse kërkohet nga ana e subjektit të rivlerësimit, Kolegji mund ta zhvillojë seancën gjyqësore publike në një ambient të përshtatshëm me gjendjen e tij shëndetësore.

Related upcoming events

 • 2022-09-13 10:00 - 2022-09-13 16:00

  Ditën e martë, më datë 13.09.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.42/2020, datë 30.09.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 269, datë 01.07.2020, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Valdete Hoxha.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • 2022-09-14 10:00 - 2022-09-14 13:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 20.07.2022, pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr. 34/2020, datë 10.09.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Entela Shedula kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 254, datë 04.06.2020, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, në nenin 4, pika 5 e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në nenin 51, pika 1, shkronja “b”, e ligjit nr.49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, vendosi ta kalojë çështjen për shqyrtim në seancë gjyqësore publike, ditën e mërkurë, në datën 14.09.2022, ora 10:00.

  Gjykimi në seancë publike u vendos me qëllim korrigjimin e shkeljeve procedurale të kryera nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.