Seancë publike

Seancë publike

2022-07-26 10:00 - 15:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 26.07.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 31/2020, datë 30.07.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Adnand Xhelili kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 237, datë 12.02.2020.

Subjekti i rivlerësimit u dëgjua teksa paraqiti kundërshtimet e tij ndaj vendimit nr. 237, datë 12.02.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke deklaruar se është një vendim i gabuar, me problematika të shumta ligjore. Subjekti i rivlerësimit kërkoi riçeljen e hetimit gjyqësor të çështjes dhe marrjen si provë të disa akteve të reja bashkëlidhur parashtrimeve të tij dhe të depozituara në Kolegj më datë 26.04.2022.

Pasi subjekti i rivlerësimit iu përgjigj disa pyetjeve të relatorit në funksion të shqyrtimit të çështjes, trupi gjykues, i konsultuar, me shumicë votash, vendosi të refuzojë kërkesën për çeljen e hetimit gjyqësor dhe marrjen në cilësinë e provave të reja, të akteve të depozituara nga subjekti i rivlerësimit në Kolegj, në datën 26.04.2022, duke qenë se subjekti nuk provoi se ndodhet në kriteret e parashikuara prej nenit 47 të ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, çka do të legjitimonte paraqitjen e këtyre akteve me vonesë, për shkak të rrethanave që kanë ndodhur pa fajin e tij.

Trupi gjykues vlerësoi gjithashtu, edhe mundësinë e administrimit ex officio të këtyre akteve, duke arritur në përfundimin se vlera e tyre provuese dhe ndikimi në zgjidhjen e çështjes, nuk është e tillë, që do të legjitimonte marrjen e tyre në cilësinë e provës, në zbatim të neneve 45 dhe 49, pika 6, të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Pasi subjekti i rivlerësimit deklaroi se nuk kishte kërkesa të tjera shtesë, trupi gjykues vendosi mbylljen e hetimit gjyqësor të çështjes dhe ftoi subjektin e rivlerësimit të paraqesë konkluzionet përfundimtare.

Subjekti i rivlerësimit i kërkoi përfundimisht Kolegjit ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 237, datë 12.02.2020, si një vendim i marrë mbi premisa dhe përllogaritje të gabuara, pa respektuar parimin e objektivitetit dhe proporcionalitetit.

Pasi dëgjoi kërkimin përfundimtar të subjektit të rivlerësimit, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundmitar të çështjes, të cilin do ta shpallë më datë 29 korrik 2022, ora 10:30.

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.