Seance publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 20.07.2022, pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr. 34/2020, datë 10.09.2020, që i përket ankimit të subjektit Per me teper

Postuar në :

Seance Publike

Ditën e martë, më datë 13.09.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.42/2020, datë 30.09.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Per me teper

Postuar në :

The Appeal Chamber announces that today, on 13.07.2022, after considering in chambers the case (JR) no. 29/2020, dated 16.07.2020, pertaining to the appeal of the assessee Ardit Mustafaj against decision Per me teper

Postuar në :

Seance publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 13.07.2022, pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr. 29/2020, datë 16.07.2020, që i përket ankimit të paraqitur Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 08.06.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 31/2020, datë 30.07.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Adnand Xhelili Per me teper

Postuar në :