Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Qershor
Qershor
Qershor
Qershor
1
 • Njoftim
  14:00 -14:47
  2022.07.01

  Ditën e mërkurë, më datë 20.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 34/2020, datë 10.09.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Entela Shedula kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 254, datë 04.06.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

2
3
4
 • Njoftim vendimi
  09:30 -12:00
  2022.07.04

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Mimoza Tasi relatore, Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr. 55/2021, datë 04.10.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 392, datë 28.05.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Natasha Prifti (Shallapi).

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “b” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

  1. Ndryshimin e vendimit nr. 392, datë 28.05.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Natasha Prifti (Shallapi).
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 04.07.2022.

 • Seancë publike
  10:00 -16:00
  2022.07.04

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 04.07.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 9/2022, datë 15.02.2022, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 491, datë 21.12.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gjon Kodra.

  Përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit paraqiti një kërkesë paraprake, nëpërmjet së cilës i kërkoi Kolegjit riçelje të pjesshme të hetimit dhe depozitimin e disa akteve bashkëngjitur parashtrimeve, që nuk ishin përfshirë në procesin e rivlerësimit të zhvilluar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.

  Trupi gjykues vlerësoi se kjo kërkesë e subjektit të rivlerësimit nuk ishte paraprake, po kishte të bënte me shqyrtimin në themel të çështjes dhe do të trajtohej në vijim, gjatë procesit, pasi trupi gjykues të dëgjonte parashtrimet respektive të palëve.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit ka kryer deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm për pasurinë dhe i kërkoi Kolegjit hetim të thelluar nëpërmjet kryerjes së një analize të plotë financiare në këtë kuadër. Komisioneri Publik deklaroi se vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit është i cënueshëm në tërësinë e tij lidhur me kriterin e vlerësimit të pasurisë, por edhe për shkak të një situate të mundshme konflikti interesi gjatë ushtrimit të detyrës të z. Gjon Kodra. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit të marrë në konsideratë shkaqet e ankimit dhe pas një vlerësimi tërësor të çështjes, të vendosë ndryshimin e vendimit nr. 491, datë 21.12.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Gjatë paraqitjes së prapësimeve të tij, përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit kundërshtoi shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik për kriterin e pasurisë, duke deklaruar se vendimi nr. 491, datë 21.12.2021, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për këtë kriter, është i saktë, objektiv dhe i bazuar në ligj. Lidhur me pretendimin e Komisionerit Publik për konflikt të mundshëm interesi gjatë ushtrimit të detyrës, përfaqësuesi ligjor deklaroi se nuk qëndron, është i pabazuar dhe në tejkalim të dispozitave ligjore. Subjekti i rivlerësimit kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 491, datë 21.12.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi me shumicë votash t’i kërkojë Komisionerit Publik kryerjen e një analize të plotë financiare për çështjen dhe depozitimin në Kolegj të saj brenda datës 12 korrik 2022. Kjo analizë financiare do t’i përcillet edhe subjektit të rivlerësimit për t’u njohur dhe për të mbajtur qëndrim.

  Trupi gjykues vendosi gjithashtu, të çelë hetimin gjyqësor të çështjes, duke administruar si provë aktet bashkëlidhur parashtrimeve të subjektit të rivlerësimit, pjesë e kërkesës paraprake të tij, gjatë fillimit të seancës.

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën e sotme gjyqësore për në datën 18 korrik 2022, ora 10:00, gjatë së cilës, palët duhet të jenë të përgatitura edhe për konkluzionet përfundimtare.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

   

5
 • Seance publike
  10:00 -15:00
  2022.07.05

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 05.07.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 40/2020, datë 21.09.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr.256, datë 12.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Etleva Deda.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit nuk arrin nivel të besueshëm për konfirmimin në detyrë, pasi ka kryer deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm për kriterin e vlerësimit të pasurisë. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr.256, datë 12.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Etleva Deda.

  Gjatë prapësimeve të saj, subjekti i riverësimit, znj. Etleva Deda, deklaroi se arrin të justifikojë me burime të ligjshme pasurinë e saj, si dhe arrin të besueshëm për kriterin e figurës dhe nivel kualifikues për kriterin e vlerësimit të aftësive profesionale. Znj. Etleva Deda kundërshtoi Komisionerin Publik, duke deklaruar se disa pasaktësi të saj në deklarimin e pasurisë, nuk mund të bëhen shkak për marrjen e masës disiplininore ekstreme të shkarkimit nga detyra. Subjekti i rivlerësimit, znj. Deda i kërkoi Kolegjit: riçeljen e hetimit gjyqësor të çështjes, duke pranuar si provë disa akte të reja, të cilat i paraqiti bashkëngjitur parashtrimeve të sotme; mospranimin e ankimit të Komisionerit Publik si të pabazuar në ligj dhe konfirmimin e saj në detyrë.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të pranojë në cilësinë e provës aktet e depozituara nga subjekti i rivlerësimit bashkëngjitur parashtrimeve gjatë seancës së sotme. Lidhur me një denoncim të publikut, kryesuesja e seancës deklaroi se nuk përmbush kriteret e nenit 53/2 të ligjit 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare.

  Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit deklaruan se përfundimisht, i qëndrojnë kërkimeve të tyre në përmbyllje të parashtrimeve respektive gjatë seancës së sotme.

  Trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 21 korrik 2022, ora 9:30.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

6
 • Dhomë këshillimi
  10:00 -16:00
  2022.07.06

  Ditën e mërkurë, më datë 06.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 37/2020, datë 16.09.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Spartak Çoçoli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 274, datë 16.07.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Mimoza Tasi

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  15:00 -16:00
  2022.07.06

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 22.06.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 19/2021, datë 19.04.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 342, datë 02.02.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elbana Lluri.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, Komisioneri Publik pranoi disa nga pretendimet e subjektit të rivlerësimit për kriterin e pasurisë, por në tërësi, vlerësoi se subjekti i rivlerësimit, znj. Elbana Lluri, ka kryer deklarim të pasaktë, të pamjaftueshëm dhe ka mungesë të burimeve të ligjshme për krijimin e pasurisë së saj. Përfundimisht, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 342, datë 02.02.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Subjekti i rivlerësimit, znj. Elbana Lluri, deklaroi se gjatë procesit gjyqësor të zhvilluar në Kolegj ka arritur të provojë në mënyrë të pakontestueshme burimin e ligjshëm të krijimit të pasurisë, duke arritur nivel të besueshëm për konfirmimin në detyrë. Përfundimisht, subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit lënien në fuqi të vendimit nr. 342, datë 02.02.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar të çështjes, të cilin do ta shpallë më datë 6 korrik 2022, ora 15:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  16:00 -17:00
  2022.07.06

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 22.06.2021, ora 14:30, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 40/2021, datë 23.07.2021, që i përket ankimit të Komisioneres Publike kundër vendimit nr. 393, datë 03.06.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gerd Hoxha.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, Komisionerja Publike, znj. Irena Nino, çmoi të drejtë njërin prej pretendimeve të subjektit të rivlerësimit për kriterin e pasurisë, por në tërësi, vlerësoi se subjekti i rivlerësimit, z. Gerd Hoxha, ka kryer deklarim të pasaktë, të pamjaftueshëm dhe se gjatë gjykimit të çështjes në Kolegj nuk arriti të provojë të kundërtën e ankimit. Komisionerja Publike deklaroi se u qëndronte shkaqeve të ankimit për kriterin e vlerësimit të aftësive profesionale, duke i kërkuar Kolegjit të vlerësojë rastin nën optikën e nenit 61/5, të ligjit nr. 84/2016. Përfundimisht, Komisionerja Publike i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 393, datë 03.06.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Subjekti i rivlerësimit, z. Gerd Hoxha kundërshtoi shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik, duke deklaruar se janë të pabazuara në ligj dhe në prova dhe se Kolegji nuk duhet t’i marrë në konsideratë. Subjekti i rivlerësimit deklaroi se arrin nivel të besueshëm për kriterin e vlerësimit të pasurisë e atë të figurës, si dhe nivel të mirë kualifikues për kriterin e aftësive profesionale. Përfundimisht, subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit, që në vlerësim të plotë të provave dhe shpjegimeve të dhëna prej tij gjatë procesit të gjykimit, të vendosë lënien në fuqi të vendimit nr. 393, datë 03.06.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gerd Hoxha.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar të çështjes, të cilin do ta shpallë më datë 6 korrik 2022, ora 16:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

7
8
9
10
11
12
13
 • Dhome keshillimi
  10:00 -14:00
  2022.07.13

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr. 29/2020, datë 16.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ardit Mustafaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 245, datë 05.03.2020, e planifikuar për t’u zhvilluar më datë 05.07.2022, ora 10:00, për arsye objektive të vëzhguesit ndërkombëtar, do të zhvillohet ditën e mërkurë, më datë 13.07.2022, ora 10:00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë:  Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

14
 • Njoftim vendimi
  13:30 -14:00
  2022.07.14

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 27.06.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 35/2020, datë 11.09.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 255, datë 08.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Ludovik Dodaj.

  Kryesuesja e seancës bëri me dije se në vijim të vendimit të ndërmjetëm të seancës së mëparshme të trupit gjykues, kishte mbërritur në Kolegj dhe u ishte përcjellë palëve në funksion të shqyrtimit të çështjes, dosja gjyqësore e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

  Pasi palët konfirmuan njohjen me dosjen dhe pasi deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, Komisioneri Publik deklaroi se edhe pas provave të paraqitura, subjekti i rivlerësimit nuk arriti të provojë të kundërtën e ankimit për kriterin e pasurisë, duke qenë në kushtet e deklarimit të pamjaftueshëm dhe në kushtet e mungesës së burimeve të ligjshme për të justifikuar pasurinë.

  Duke iu referuar etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, Komisioneri Publik vlerësoi se shkaqet e ankimit për kriterin e pasurisë janë të mjaftueshme për të kërkuar shkarkimin e subjektit të rivlerësimit, z. Ludovik Dodaj. Lidhur me dosjen gjyqësore të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Komisioneri Publik u shpreh se pasi e analizoi atë, nuk i rezultoi që subjekti i rivlerësimit të kishte qenë pjesë e akuzës gjatë një çështjeje gjyqësore, gjë që mund ta vendoste në kushtet e konfliktit të interesit gjatë ushtrimit të detyrës. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 255, datë 08.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të sbjektit të rivlerësimit.

  Përfaqësuesja ligjore e subjektit të rivlerësimit, z. Ludovik Dodaj, kundërshtoi shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik për pasurinë, duke deklaruar se subjekti i rivlerësimit arrin të provojë ligjshmërinë e burimeve për krijimin e pasurisë së tij. Lidhur me dosjen gjyqësore të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, përfaqësuesja ligjore deklaroi se dokumentacioni i sjellë provon qartë se nuk ekziston ndonjë rrethanë që do të vendoste subjektin e rivlerësimit në kushtet e konfliktit të interesit, në referencë të kriterit të vlerësimit profesional. Subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit lënien në fuqi të vendimit nr. 255, datë 08.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe konfirmimin e tij në detyrë.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 14.07.2022, ora 13:30.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

15
16
17
18
 • Seancë publike
  10:00 -14:00
  2022.07.18

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 04.07.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 9/2022, datë 15.02.2022, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 491, datë 21.12.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gjon Kodra.

  Përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit paraqiti një kërkesë paraprake, nëpërmjet së cilës i kërkoi Kolegjit riçelje të pjesshme të hetimit dhe depozitimin e disa akteve bashkëngjitur parashtrimeve, që nuk ishin përfshirë në procesin e rivlerësimit të zhvilluar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.

  Trupi gjykues vlerësoi se kjo kërkesë e subjektit të rivlerësimit nuk ishte paraprake, po kishte të bënte me shqyrtimin në themel të çështjes dhe do të trajtohej në vijim, gjatë procesit, pasi trupi gjykues të dëgjonte parashtrimet respektive të palëve.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit ka kryer deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm për pasurinë dhe i kërkoi Kolegjit hetim të thelluar nëpërmjet kryerjes së një analize të plotë financiare në këtë kuadër. Komisioneri Publik deklaroi se vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit është i cënueshëm në tërësinë e tij lidhur me kriterin e vlerësimit të pasurisë, por edhe për shkak të një situate të mundshme konflikti interesi gjatë ushtrimit të detyrës të z. Gjon Kodra. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit të marrë në konsideratë shkaqet e ankimit dhe pas një vlerësimi tërësor të çështjes, të vendosë ndryshimin e vendimit nr. 491, datë 21.12.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Gjatë paraqitjes së prapësimeve të tij, përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit kundërshtoi shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik për kriterin e pasurisë, duke deklaruar se vendimi nr. 491, datë 21.12.2021, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për këtë kriter, është i saktë, objektiv dhe i bazuar në ligj. Lidhur me pretendimin e Komisionerit Publik për konflikt të mundshëm interesi gjatë ushtrimit të detyrës, përfaqësuesi ligjor deklaroi se nuk qëndron, është i pabazuar dhe në tejkalim të dispozitave ligjore. Subjekti i rivlerësimit kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 491, datë 21.12.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi me shumicë votash t’i kërkojë Komisionerit Publik kryerjen e një analize të plotë financiare për çështjen dhe depozitimin në Kolegj të saj brenda datës 12 korrik 2022. Kjo analizë financiare do t’i përcillet edhe subjektit të rivlerësimit për t’u njohur dhe për të mbajtur qëndrim.

  Trupi gjykues vendosi gjithashtu, të çelë hetimin gjyqësor të çështjes, duke administruar si provë aktet bashkëlidhur parashtrimeve të subjektit të rivlerësimit, pjesë e kërkesës paraprake të tij, gjatë fillimit të seancës.

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën e sotme gjyqësore për në datën 18 korrik 2022, ora 10:00, gjatë së cilës, palët duhet të jenë të përgatitura edhe për konkluzionet përfundimtare.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

   

19
20
 • Dhomë këshillimi
  10:00 -14:00
  2022.07.20

  Ditën e mërkurë, më datë 20.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 34/2020, datë 10.09.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Entela Shedula kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 254, datë 04.06.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

21
 • Njoftim vendimi
  09:30 -10:00
  2022.07.21-2022.08.21

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 05.07.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 40/2020, datë 21.09.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr.256, datë 12.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Etleva Deda.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit nuk arrin nivel të besueshëm për konfirmimin në detyrë, pasi ka kryer deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm për kriterin e vlerësimit të pasurisë. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr.256, datë 12.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Etleva Deda.

  Gjatë prapësimeve të saj, subjekti i riverësimit, znj. Etleva Deda, deklaroi se arrin të justifikojë me burime të ligjshme pasurinë e saj, si dhe arrin të besueshëm për kriterin e figurës dhe nivel kualifikues për kriterin e vlerësimit të aftësive profesionale. Znj. Etleva Deda kundërshtoi Komisionerin Publik, duke deklaruar se disa pasaktësi të saj në deklarimin e pasurisë, nuk mund të bëhen shkak për marrjen e masës disiplininore ekstreme të shkarkimit nga detyra. Subjekti i rivlerësimit, znj. Deda i kërkoi Kolegjit: riçeljen e hetimit gjyqësor të çështjes, duke pranuar si provë disa akte të reja, të cilat i paraqiti bashkëngjitur parashtrimeve të sotme; mospranimin e ankimit të Komisionerit Publik si të pabazuar në ligj dhe konfirmimin e saj në detyrë.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të pranojë në cilësinë e provës aktet e depozituara nga subjekti i rivlerësimit bashkëngjitur parashtrimeve gjatë seancës së sotme. Lidhur me një denoncim të publikut, kryesuesja e seancës deklaroi se nuk përmbush kriteret e nenit 53/2 të ligjit 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare.

  Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit deklaruan se përfundimisht, i qëndrojnë kërkimeve të tyre në përmbyllje të parashtrimeve respektive gjatë seancës së sotme.

  Trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 21 korrik 2022, ora 9:30.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

22
23
24
25
 • Dhomë këshillimi
  10:00 -16:00
  2022.07.25

  Ditën e hënë, më datë 25.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 27/2020, datë 09.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Gjovalin Përnoca kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 196, datë 13.09.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

26
 • Seancë publike
  10:00 -15:00
  2022.07.26

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 08.06.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 31/2020, datë 30.07.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Adnand Xhelili kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 237, datë 12.02.2020.

  Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e trupit gjykues konstatoi mungesën e subjektit të rivlerësimit z. Adnand Xhelili, i cili kishte njoftuar paraprakisht Kolegjin që, për arsye shëndetësore, e kishte të pamundur pjesëmarrjen në seancë dhe kërkonte shtyrjen e saj, duke paraqitur dhe dokumentacionin mjekësor përkatës.

  Trupi gjykues, pasi shqyrtoi kërkesën e paraqitur nga subjekti i rivlerësimit dhe dokumentacionin bashkëlidhur, vendosi shtyrjen e seancës gjyqësore publike për në datën 26 korrik 2022, ora 10:00, duke e ftuar subjektin e rivlerësimit që në rast pamundësie për t’u paraqitur personalisht, të marrë pjesë në seancë nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor. Në rast mosparaqitje të subjektit apo përfaqësuesit të tij ligjor, trupi gjykues do të revokojë vendimin e ndërmjetëm për mbajtjen e seancës gjyqësore publike, duke vijuar shqyrtimin e çështjes në dhomë këshillimi.

  Gjithashtu, trupi gjykues bëri me dije se nëse kërkohet nga ana e subjektit të rivlerësimit, Kolegji mund ta zhvillojë seancën gjyqësore publike në një ambient të përshtatshëm me gjendjen e tij shëndetësore.

27
28
29
30
31

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP