Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2022 >
September
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Gusht
Gusht
Gusht
1
2
3
4
5
6
7
8
 • Njoftime
  16:32 -17:00
  2022.09.08

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 37/2022, datë 01.09.2022, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 535, datë 26.05.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Bledar Bejko.

  Sot, në datën 08.09.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Albana Shtylla

  Relatore:     Mimoza Tasi

  Anëtarë:     Natasha Mulaj, Ina Rama, Rezarta Schuetz

  **************************

  Sot, më datë 08.09.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar relator në çështjen (JR) nr. 55/2020, datë 07.12.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Shpresa Beçaj kundër vendimit nr. 270, datë 03.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për relatorin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 55/2020, datë 07.12.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:   Rezarta Schuetz

  Relatore:      Mimoza Tasi

  Anëtarë:      Natasha Mulaj, Ina Rama, Albana Shtylla

   

  **********************************

  Sot, më datë 08.09.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar relator në çështjen (JR) nr. 59/2020, datë 16.12.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Hysen Saliko kundër vendimit nr. 284, datë 03.08.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për relatorin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 59/2020, datë 16.12.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:   Natasha Mulaj

  Relator:       Sokol Çomo

  Anëtarë:      Rezarta Schuetz, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

9
10
11
12
13
 • Seancë Publike
  10:00 -16:00
  2022.09.13

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 13.09.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 42/2020, datë 30.09.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr.269, datë 01.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Valdete Hoxha.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, Komisionerja Publike znj. Irena Nino deklaroi se subjekti i rivlerësimit, znj. Valdete Hoxha ka kryer deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm për kriterin e vlerësimit të pasurisë dhe i kërkoi Kolegjit kryerjen e një vlerësimi të mëtejshëm për pasurinë, nëpërmjet çeljes së hetimit gjyqësor të çështjes dhe marrjes së provave të nevojshme.

  Subjekti i rivlerësimit, znj. Valdete Hoxha, kundërshtoi shkaqet e ankimit të Komisioneres Publike, duke deklaruar se janë kontradiktore dhe të pabazuara në prova e ligj. Subjekti i rivlerësimit deklaroi se ka arritur të provojë bindshëm burimin e ligjshëm për krijimin e pasurisë së saj dhe se ka arritur nivel të besueshëm edhe për këtë kriter. Në mbështetje të parashtrimeve të saj, znj. Valdete Hoxha paraqiti disa akte, të cilat kërkoi të merreshin si provë për këtë proces gjyqësor, nëse trupi gjykues do të pranonte kërkesën e Komisioneres Publike për çelje të hetimit gjyqësor.

  Pasi subjekti i rivlerësimit iu përgjigj disa pyetjeve sqaruese të relatores së çështjes, trupi gjykues u tërhoq për konsultim, duke vendosur: të çelë hetimin gjyqësor dhe të lejojë marrjen në cilësinë e provës të akteve të depozituara nga subjekti i rivlerësimit bashkëlidhur parashtrimeve të sotme. Trupi gjykues, vendosi të pranojë gjithashtu, disa akte të njëjta me ato të depozituara prej subjektit të rivlerësimit më datë 16 korrik 2020 pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, por të pajisura me vulë apostile.

  Me kërkesë të Komisioneres Publike për kohë të mjaftueshme për të mbajtur qëndrim lidhur me disa denoncime të publikut, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 23 shtator 2022, ora 9:00. Gjatë kësaj séance, palët duhet të jenë të përgatitura edhe për paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • Njoftime
  14:00 -15:00
  2022.09.13

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 38/2022, datë 06.09.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Altin Abdiu kundër vendimit nr. 543, datë 28.06.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 13.09.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Ina Rama

  Relator:      Sokol Çomo

  Anëtarë:     Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Albana Shtylla

  ****************************************************************

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 39/2022, datë 07.09.2022, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 538, datë 07.06.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elona Alvora.

  Sot, në datën 13.09.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Ina Rama

  Relatore:     Rezarta Schuetz

  Anëtarë:     Sokol Çomo, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

  *********************************************************************

  Sot, më datë 13.09.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar kryesues në çështjen (JR) nr. 32/2020, datë 31.08.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Bernina Kondi kundër vendimit nr. 259, datë 15.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për kryesuesin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 32/2020, datë 31.08.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:   Natasha Mulaj

  Relatore:      Ina Rama

  Anëtarë:      Sokol Çomo, Rezarta Schuetz, Albana Shtylla

14
 • Seancë publike
  10:00 -13:00
  2022.09.14

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 14.09.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 34/2020, datë 10.09.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Entela Shedula kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 254, datë 04.06.2020.

  Subjekti i rivlerësimit, znj. Entela Shedula u dëgjua nga trupi gjykues teksa paraqiti kundërshtimet e saj ndaj vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 254, datë 04.06.2020, duke deklaruar se ky vendim, me konkluzione vetëm për kriterin e pasurisë, është marrë në shkelje të standardeve të procesit të rregullt ligjor dhe në mospërputhje me provat e administruara.

  Subjekti i rivlerësimit, znj. Entela Shedula, i kërkoi Kolegjit marrjen në cilësinë e provës të dy akteve bashkëlidhur parashtrimeve të seancës së sotme gjyqësore, të paraqitura në mbështetje të pretendimeve të saj.

  Pasi subjekti i rivlerësimit iu përgjigj disa pyetjeve sqaruese të relatorit të çështjes, trupi gjykues vendosi mbylljen e shqyrtimit gjyqësor dhe ftoi subjektin e rivlerësimit, znj. Entela Shedula, të paraqesë konkluzionet përfundimtare.

  Me kërkesë të subjektit të rivlerësimit për kohë të mjaftueshme për përgatitjen e konkluzioneve përfundimtare, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 20 shtator 2022, ora 9:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • Njoftim
  16:00
  2022.09.14

  Ditën e mërkurë, më datë 05.10.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 32/2020, datë 31.08.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Bernina Kondi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 259, datë 15.06.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

15
16
17
18
19
20
 • Seancë publike
  09:00 -12:00
  2022.09.20

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 20.09.2022, ora 09:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 34/2020, datë 10.09.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Entela Shedula kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 254, datë 04.06.2020.

  Subjekti i rivlerësimit, znj. Entela Shedula paraqiti konkluzionet përfundimtare, duke i kërkuar Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 254, datë 04.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe konfirmimin e saj në detyrë.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të subjektit të rivlerësimit, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 22 shtator 2022, ora 15:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

21
 • Njoftim vendimi
  13:00 -14:00
  2022.09.21

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Ina Rama relatore, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.29/2020, datë 16.07.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Ardit Mustafaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 245, datë 05.03.2020.

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “b” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

  1. Ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 245, datë 05.03.2020, që i përket subjektit të rivlerësimit Ardit Mustafaj dhe konfirmimin e tij në detyrën e gjyqtarit në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 21.09.2022.

 • Njoftim
  14:00 -14:27
  2022.09.21

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 40/2022, datë 14.09.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Enkeleda Kapedani kundër vendimit nr. 533, datë 18.05.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 21.09.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Rezarta Schuetz

  Relatore:     Natasha Mulaj

  Anëtarë:      Sokol Çomo, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

 • Njoftime
  16:00 -16:10
  2022.09.21

  Ditën e hënë, më datë 24.10.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 39/2020, datë 21.09.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Fatmira Hajdaraj (Hajdari) kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 265, datë 18.06.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

  ***************************************************

   

  Ditën e martë, më datë 25.10.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 18/2020, datë 02.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Hajrie Muçmata kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 209, datë 11.11.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

22
 • Njoftim vendimi
  15:00 -16:00
  2022.09.22
  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Sokol Çomo relator, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.34/2020, datë 10.09.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Entela Shedula kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 254, datë 04.06.2020.
  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “c” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:
  1.    Të prishë vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 254, datë 04.06.2020, që i përket subjektit të rivlerësimit znj. Entela Shedula.
  2.    Të urdhërojë Komisionin e Pavarur të Kualifikimit të vazhdojë të kryejë procesin e rivlerësimit për subjektin e rivlerësimit, znj. Entela Shedula, edhe për kriteret e kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive profesionale.
  3.    Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.
  U shpall sot, në Tiranë, më datë 22.09.2022.
23
 • Seancë Publike
  09:00 -11:00
  2022.09.23

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 23.09.2022, ora 09:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 42/2020, datë 30.09.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr.269, datë 01.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Valdete Hoxha.

  Ndërsa shprehu qëndrimin e saj lidhur me denoncimet e publikut, Komisionerja Publike znj. Irena Nino, deklaroi se ato nuk përmbajnë informacione apo rrethana të mjaftueshme, në kuptim të nenit 53, të ligjit 84/2016.

  Të njëjtin qëndrim për denoncimet, mbajti edhe subjekti i rivlerësimit, znj. Valdete Hoxha, e cila në mbështetje të qëndrimit të saj, depozitoi disa akte të reja, të cilat u administruan në cilësinë e provës nga trupi gjykues.

  Trupi gjykues, me shumicë votash, vendosi të mos hetojë lidhur me denoncimet e publikut, pasi në to, nuk ka fakte apo rrethana, të cilat mund të konsiderohen të vlefshme për të plotësuar kriteret e nenit 53, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqëtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë shqyrtimin gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare.

  Komisionerja Publike vlerësoi se, nga hetimi gjyqësor dhe në vlerësim të provave të administruara, bazuar në parimin e objektivitetit dhe proporcionalitetit, nuk mund të kërkohet cënimi i vendimit.të Komisionit. Përfundimisht, Komisionerja Publike kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr.269, datë 01.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Edhe subjekti i rivlerësimit, përfundimisht, kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr.269, datë 01.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 30 shtator 2022, ora 13:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

24
25
26
27
 • Seancë publike
  10:00 -12:00
  2022.09.27

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 27.09.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 2/2021, datë 26.03.2021, me ankues Markelian Kuqo, kundër vendimit nr.633, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për caktimin e masës disiplinore ndaj gjyqtarit Markelian Kuqo” dhe me subjekte të interesuar, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë.

   

  Kryesuesja e seancës bëri me dije se palëve u ishte vënë në dispozicion vendimi i Gjykatës së Lartë i çështjes penale lidhur me rekursin e shtetasit G.Gj., vendimmarrje, në pritje të së cilës, Kolegji pezulloi gjykimin e çështjes së juridiksionit disiplinor nr. 2/2021, datë 26.03.2021, me vendim të ndërmjetëm të datës 11.03.2022.

   

  Ankuesi Markelian Kuqo kundërshtoi vendimin e Kolegjit për pezullimin e procesit të procedimit disiplinor, si një vendim të marrë në cënim të hapur të ligjit, që shkon përtej shkaqeve të ankimit dhe nuk i shërben zgjidhjes së drejtë të çështjes. Ankuesi Markelian Kuqo i kërkoi Kolegjit t’i vërë në dispozicion procesverbalet e seancës, gjatë së cilës është marrë ky vendim.

   

  Subjektet e interesuara në këtë gjykim, përfaqësuesit e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, teksa paraqitën qëndrimin e tyre lidhur me vendimin e Gjykatës së Lartë, i kërkuan Kolegjit revokimin e vendimit të ndërmjetëm të datës 11.03.2022 për pezullim të gjykimit dhe vijimin e procesit, me arsyetimin se ka rënë shkaku i marrjes së tij. Subjektet e interesuara kërkuan depozitimin si provë të këtij vendimi dhe kalimin në paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare të çështjes.

   

  Pasi u tërhoq për konsultim, Kolegji vendosi të rrëzojë kërkesën e ankuesit Markelian Kuqo për vënien në dispozicion të procesverbaleve të seancës, gjatë së cilës është marrë vendimi i pezullimit, me arsyetimin se ky vendim i ndërmjetëm, i marrë në dhomë këshillimi, është i paankimueshëm, i padiskutueshëm dhe si i tillë, nuk i nënshtrohet debatit gjyqësor.

   

  Kolegji vendosi të revokojë vendimin e ndërmjetëm për pezullim të gjykimit, pasi ka rënë shkaku i marrjes së tij, si dhe të administrojë si provë vendimin e Gjykatës së Lartë.

   

  Pasi palët u pyetën nga kryesuesja nëse kishin kërkesa të tjera shtesë, ankuesi Markelian Kuqo theksoi qëndrimin e tij se marrja si provë e vendimit të Gjykatës së Lartë devijon shkaqet e ankimit, çon drejt një zgjidhjeje materiale dhe jo ligjore të çështjes. Ankuesi kërkoi që përmbajtja e vendimit të Gjykatës së Lartë të shqyrtohet në kuadër të procedimit disiplinor dhe subjektet e interesuara, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë të relatojnë qëndrimin për shkeljet disiplinore nën dritën e këtij vendimi.

   

  Përfaqësuesit e KLGj-së dhe ILD-së deklaruan se qëndrimet e tyre rreth vendimit të Gjykatës së Lartë do t’i paraqesnin gjatë konkluzioneve përfundimtare.

   

  Duke qenë se ankuesi Markelian Kuqo kërkoi kohë për paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare, Kolegji vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 5 tetor 2022, ora 10:00.

   

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  10:00
  2022.09.27

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se seanca për shqyrtimin në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 32/2020, datë 31.08.2020, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Bernina Kondi, e caktuar për t’u zhvilluar ditën e mërkurë, datë 05.10.2022, ora 10:00, për arsye objektive të vëzhguesit ndërkombëtar, do të zhvillohet ditën e martë, më datë 11.10.2022, ora 10:00.
  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:
  Kryesuese: Natasha Mulaj
  Relatore: Ina Rama
  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo
  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  15:00
  2022.09.27

  Ditën e hënë, më datë 31.10.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 4/2022, datë 24.01.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Eda Kaja kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 476, datë 16.11.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

28
29
 • Njoftime
  All day
  2022.09.29

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 41/2022, datë 22.09.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Bevis Shehaj kundër vendimit nr. 541, datë 15.06.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 29.09.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Mimoza Tasi

  Relatore:     Ina Rama

  Anëtarë:     Sokol Çomo, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  ————————————————

  Njoftim

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 42/2022, datë 22.09.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Astrit Halilaj kundër vendimit nr. 545, datë 30.06.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 29.09.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese:  Albana Shtylla

  Relator:      Sokol Çomo

  Anëtarë:     Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Mimoza Tasi

  ————————————————

  Njoftim

  Sot, më datë 29.09.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar anëtar i trupit gjykues në çështjen (JR) nr. 38/2020, datë 18.09.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Skënder Haluci kundër vendimit nr. 244, datë 05.03.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 38/2020, datë 18.09.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

  Kryesuese:   Albana Shtylla

  Relator:        Sokol Çomo

  Anëtarë:       Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Mimoza Tasi

30
 • Njoftim
  10:00
  2022.09.30

  Ditën e mërkurë, më datë 19.10.2022, ora 11:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 34/2022, datë 21.07.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Esmeralda Maillard (Ndoci) kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 532, datë 18.05.2022.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  13:00 -14:00
  2022.09.30

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.42/2020, datë 30.09.2020, që lidhet me ankimin e Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 269, datë 01.07.2020, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Valdete Hoxha.

  Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 269, datë 01.07.2020, që i përket subjektit të rivlerësimit Valdete Hoxha.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, në Tiranë, më datë 30.09.2022.

Tetor
Tetor

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP