Seancë Publike

Seancë Publike

2022-09-23 09:00 - 11:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 23.09.2022, ora 09:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 42/2020, datë 30.09.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr.269, datë 01.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Valdete Hoxha.

Ndërsa shprehu qëndrimin e saj lidhur me denoncimet e publikut, Komisionerja Publike znj. Irena Nino, deklaroi se ato nuk përmbajnë informacione apo rrethana të mjaftueshme, në kuptim të nenit 53, të ligjit 84/2016.

Të njëjtin qëndrim për denoncimet, mbajti edhe subjekti i rivlerësimit, znj. Valdete Hoxha, e cila në mbështetje të qëndrimit të saj, depozitoi disa akte të reja, të cilat u administruan në cilësinë e provës nga trupi gjykues.

Trupi gjykues, me shumicë votash, vendosi të mos hetojë lidhur me denoncimet e publikut, pasi në to, nuk ka fakte apo rrethana, të cilat mund të konsiderohen të vlefshme për të plotësuar kriteret e nenit 53, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqëtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë shqyrtimin gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare.

Komisionerja Publike vlerësoi se, nga hetimi gjyqësor dhe në vlerësim të provave të administruara, bazuar në parimin e objektivitetit dhe proporcionalitetit, nuk mund të kërkohet cënimi i vendimit.të Komisionit. Përfundimisht, Komisionerja Publike kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr.269, datë 01.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Edhe subjekti i rivlerësimit, përfundimisht, kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr.269, datë 01.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 30 shtator 2022, ora 13:00.

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

Related upcoming events

 • 2022-10-05 10:00 - 2022-10-05 13:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 27.09.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 2/2021, datë 26.03.2021, me ankues Markelian Kuqo, kundër vendimit nr.633, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për caktimin e masës disiplinore ndaj gjyqtarit Markelian Kuqo” dhe me subjekte të interesuar, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë.

   

  Kryesuesja e seancës bëri me dije se palëve u ishte vënë në dispozicion vendimi i Gjykatës së Lartë i çështjes penale lidhur me rekursin e shtetasit G.Gj., vendimmarrje, në pritje të së cilës, Kolegji pezulloi gjykimin e çështjes së juridiksionit disiplinor nr. 2/2021, datë 26.03.2021, me vendim të ndërmjetëm të datës 11.03.2022.

   

  Ankuesi Markelian Kuqo kundërshtoi vendimin e Kolegjit për pezullimin e procesit të procedimit disiplinor, si një vendim të marrë në cënim të hapur të ligjit, që shkon përtej shkaqeve të ankimit dhe nuk i shërben zgjidhjes së drejtë të çështjes. Ankuesi Markelian Kuqo i kërkoi Kolegjit t’i vërë në dispozicion procesverbalet e seancës, gjatë së cilës është marrë ky vendim.

   

  Subjektet e interesuara në këtë gjykim, përfaqësuesit e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, teksa paraqitën qëndrimin e tyre lidhur me vendimin e Gjykatës së Lartë, i kërkuan Kolegjit revokimin e vendimit të ndërmjetëm të datës 11.03.2022 për pezullim të gjykimit dhe vijimin e procesit, me arsyetimin se ka rënë shkaku i marrjes së tij. Subjektet e interesuara kërkuan depozitimin si provë të këtij vendimi dhe kalimin në paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare të çështjes.

   

  Pasi u tërhoq për konsultim, Kolegji vendosi të rrëzojë kërkesën e ankuesit Markelian Kuqo për vënien në dispozicion të procesverbaleve të seancës, gjatë së cilës është marrë vendimi i pezullimit, me arsyetimin se ky vendim i ndërmjetëm, i marrë në dhomë këshillimi, është i paankimueshëm, i padiskutueshëm dhe si i tillë, nuk i nënshtrohet debatit gjyqësor.

   

  Kolegji vendosi të revokojë vendimin e ndërmjetëm për pezullim të gjykimit, pasi ka rënë shkaku i marrjes së tij, si dhe të administrojë si provë vendimin e Gjykatës së Lartë.

   

  Pasi palët u pyetën nga kryesuesja nëse kishin kërkesa të tjera shtesë, ankuesi Markelian Kuqo theksoi qëndrimin e tij se marrja si provë e vendimit të Gjykatës së Lartë devijon shkaqet e ankimit, çon drejt një zgjidhjeje materiale dhe jo ligjore të çështjes. Ankuesi kërkoi që përmbajtja e vendimit të Gjykatës së Lartë të shqyrtohet në kuadër të procedimit disiplinor dhe subjektet e interesuara, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë të relatojnë qëndrimin për shkeljet disiplinore nën dritën e këtij vendimi.

   

  Përfaqësuesit e KLGj-së dhe ILD-së deklaruan se qëndrimet e tyre rreth vendimit të Gjykatës së Lartë do t’i paraqesnin gjatë konkluzioneve përfundimtare.

   

  Duke qenë se ankuesi Markelian Kuqo kërkoi kohë për paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare, Kolegji vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 5 tetor 2022, ora 10:00.

   

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-10-05 10:00 - 2022-10-05 13:00

  Today, on 27.09.2022, at 10:00, the Appeal Chamber held the public plenary session of case (JD) 2/2021, dated 26.03.2021, with appellant Markelian Kuqo, against decision no. 633, dated 10.12.2020 of the High Judicial Council “On issuing a disciplinary measure against judge Markelian Kuqo” and interested parties, the High Judicial Council and the High Inspector of Justice.

  The presiding judge informed that the parties were made available the decision of the High Court on the criminal case related to the appeal of the citizen G.Gj., for which decision-making the Chamber, by its interim decision dated 11.03.2022, has suspended the trial of the disciplinary jurisdiction case no. 2/2021, dated 26.03.2021.

  The appellant Markelian Kuqo contested the AC decision to suspend the disciplinary proceedings, as a decision made in open infringement of the law, beyond the appeal grounds, and that it does not serve the fair resolution of the case. The appellant Markelian Kuqo requested the Chamber to make available the minutes of the session during which this decision was made.

  The interested parties in this trial, the representatives of the High Judicial Council and the High Inspector of Justice, while submitting their position with regard to the decision of the High Court, requested the Chamber to revoke the interim decision dated 11.03.2022 on the suspension of the trial and the continuation of the proceedings, on grounds that the cause of its making does not exist anymore. The interested parties requested the collection of this decision as evidence and the submissions of the final conclusions of the case.

  After withdrawing for consultation, the AC decided to reject the request of the appellant Markelian Kuqo for making available the minutes of the session, during which the suspension decision was taken, on grounds that this interim decision, made in chambers, is non-appealable, indisputable and as such, it is not subject to judicial debate.

  The panel decided also to revoke the interim decision to suspend the trial, as the cause for its making is no longer existing, and to administer as evidence the decision of the High Court.

  Furthermore, when the presiding judge requested the parties whether they had any other additional requests, the appellant Markelian Kuqo reiterated his position that the collection as evidence of the decision of the High Court deviates the grounds of the appeal, leads to a material and not a legal resolution of the case. The appellant requested that the contents of the High Court’s decision be considered in the context of the disciplinary proceedings and that in light of this decision, the interested parties, the High Judicial Council and the High Inspector of Justice held their position on the disciplinary violations.

  The HJC and HIJ representatives stated that they would submit their positions regarding the High Court decision during the final conclusions.

  Given that the appellant Markelian Kuqo requested an appropriate time period to submit the final conclusions, the AC decided to postpone the session to October 5, 2022, at 10:00 a.m.

  The public session will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.