Seancë publike

Seancë publike

2022-09-14 10:00 - 13:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 14.09.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 34/2020, datë 10.09.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Entela Shedula kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 254, datë 04.06.2020.

Subjekti i rivlerësimit, znj. Entela Shedula u dëgjua nga trupi gjykues teksa paraqiti kundërshtimet e saj ndaj vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 254, datë 04.06.2020, duke deklaruar se ky vendim, me konkluzione vetëm për kriterin e pasurisë, është marrë në shkelje të standardeve të procesit të rregullt ligjor dhe në mospërputhje me provat e administruara.

Subjekti i rivlerësimit, znj. Entela Shedula, i kërkoi Kolegjit marrjen në cilësinë e provës të dy akteve bashkëlidhur parashtrimeve të seancës së sotme gjyqësore, të paraqitura në mbështetje të pretendimeve të saj.

Pasi subjekti i rivlerësimit iu përgjigj disa pyetjeve sqaruese të relatorit të çështjes, trupi gjykues vendosi mbylljen e shqyrtimit gjyqësor dhe ftoi subjektin e rivlerësimit, znj. Entela Shedula, të paraqesë konkluzionet përfundimtare.

Me kërkesë të subjektit të rivlerësimit për kohë të mjaftueshme për përgatitjen e konkluzioneve përfundimtare, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 20 shtator 2022, ora 9:00.

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

Related upcoming events

 • 2024-06-24 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli më datë 12.06.2024, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 71/2021, datë 17.11.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Sali Hasa kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 433, datë 03.09.2021.

  Kryesuesja bëri me dije se më datë 29.05.2024, vëzhguesi ndërkombëtar i çështjes i Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit (ONM) ka njoftuar Kolegjin se për arsye objektive, ai personalisht, por edhe vëzhgues të tjerë ndërkombëtarë të ONM-së e kishin të pamundur pjesëmarrjen në seancën e sotme gjyqësore.

  Subjekti i rivlerësimit Sali Hasa, i pyetur nga kryesuesja e seancës, shprehu qëndrimin e tij për vazhdimësinë e seancës pa praninë e vëzhguesit ndërkombëtar.

  Trupi gjykues, referurar parashikimeve të nenit 55 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, sipas të cilit, zhvillimi i seancës me praninë e vëzhguesit ndërkombëtar, është një detyrim ligjor, vendosi shtyrjen e saj për në datën 24.06.2024, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-06-24 All day

  On 12.06.2024, the Appeal Chamber opened the public hearing of case (JR) 71/2021, dated 17.11.2021, pertaining to the appeal of the assessee Sali Hasa against decision no. 433, dated 03.09.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The presiding judge informed the court that on 29.05.2024, the International Observer of the International Monitoring Operation (IMO) assigned on the case informed the Chamber that due to objective reasons, he personally, but other IMO International Observers as well, were unable to attend today’s hearing.

  The assessee Sali Hasa, when questioned by the presiding judge, expressed his position on the continuation of the hearing without the presence of the International Observer.

  The court, referring to the provisions of Article 55 of Law 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, according to which the holding of the hearing in the presence of the International Observer is a legal obligation, decided to adjourn it on 24.06.2024, at 10:00.

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-06-25 All day

  On Tuesday, 25.06.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in a public hearing case (JR) no. 23/2023, dated 26.05.2023, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 657, dated 28.04.2023 of the Independent Qualification Commission, related to assessee Periand Teta.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Mimoza Tasi

  Rapporteur: Rezarta Schuetz

  Members: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-06-25 All day

  Ditën e martë, më datë 25.06.2024, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 23/2023, datë 26.05.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 657, datë 28.04.2023, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Periand Teta.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Mimoza Tasi

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në seancë publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-06-26 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli më datë 03.06.2024, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 29/2021, datë 28.05.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 352, datë 01.03.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Iliba Bezati.

  Kryesuesja bëri me dije se më datë 28 maj 2024, vëzhguesi ndërkombëtar i Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit Steven Kesler ka njoftuar Kolegjin për pamundësinë e tij objektive për të marrë pjesë në seancën e sotme, duke kërkuar një shtyrje të saj, çka do të mundësonte praninë e tij, duke qenë se është i njohur me çështjen.

  I pranishëm në seancë, vëzhguesi ndërkombëtar Gerrit Sprenger rikonfirmoi kërkesën e vëzhguesit Steven Kesler për shtyrjen e seancës së sotme publike.

  Trupi gjykues vendosi pranimin e kërkesës, duke shtyrë seancën gjyqësore për në datën 26.06.2024, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-06-26 All day

  The Appeal Chamber opened on 03.06.2024 the public hearing of case (JR) 29/2021, dated 28.05.2021, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 352, dated 01.03.2021, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Iliba Bezati.

  The presiding judge informed the court that on May 28, 2024, the International Observer of the International Monitoring Operation, Mr. Steven Kesler, had informed the Chamber of his objective incapacity to participate in today’s hearing, requesting its postponement, which would enable his presence, given his acquaintance with the case.

  The International Observer Gerrit Sprenger, attending the hearing, reconfirmed the request of the IO Steven Kesler for the postponement of today’s public hearing.

  The trial panel decided to accept the request, postponing the hearing to 26.06.2024, at 10:00.

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-07-09 All day

  Ditën e martë, më datë 09.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 19/2023, datë 18.05.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 632, datë 08.03.2023, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Laurent Fuçia.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në seancë publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-07-09 All day

  On Tuesday, 09.07.2024, at 10:00 a.m., the Appeal Chamber shall review in public hearing the case (JR) no. 19/2023, dated 18.05.2023, corresponding to the appeal of the Public Commissioner filed against the decision of the Independent Qualification Commission no. 632, dated 08.03.2023, pertaining to the assessee Laurent Fuçia.

  The panel for the trial of this case consists of:

  Presiding judge: Ina Rama

  Case Rapporteur: Rezarta Schuetz

  Members: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  The public hearing shall take place at the premises of the Special Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 3. Tirana.