Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.23/2019, datë 08.05.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr.112, datë 04.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Dritan Peka.

Sot, në datën 14.05.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Natasha Mulaj

Relatore: Rezarta Schuetz

Anëtarë: Ardian Hajdari, Luan Daci, Sokol Çomo