Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.22/2019, datë 02.05.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Hysni Demiraj kundër vendimit nr.108, datë 15.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Hysni Demiraj.

Sot, në datën 07.05.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relatore: Ina Rama

Anëtarë: Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo