Njoftim

Ditën e mërkurë, më datë 10.01.2024, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr. 33/2023, datë 20.07.2023 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit Per me teper

Postuar në :

Announcement

On Wednesday, 10.01.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in a public hearing case (JR) no. 33/2023, dated 20.07.2023, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision Per me teper

Postuar në :

Njoftim

Në datë 30.11.2023, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari i caktuar kryesues në çështjen (JR) nr. 18/2021, datë 14.04.2021, që i Per me teper

Postuar në :

Njoftim

Në datë 30.11.2023, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar anëtar në çështjen (JR) nr. 72/2021, datë 23.11.2021, që i Per me teper

Postuar në :

Announcement

Today, on 30.11.2023, the Appeal Chamber held the lot procedure for the replacement of judge Ardian Hajdari, appointed as panel member in case (JR) no. 72/2021, dated 23.11.2021, pertaining to Per me teper

Postuar në :