Njoftime

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 14/2024, datë 12.04.2024, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Majlinda Tosku kundër vendimit nr. 737, datë 13.02.2024, Per me teper

Postuar në :

Announcements

The Appeal Chamber has registered the case (JR) no. 14/2024, dated 12.04.2024, pertaining to the appeal of the assessee, Majlinda Tosku, filed against decision no. 737, dated 13.02.2024, of the Per me teper

Postuar në :

Njoftim

Ditën e mërkurë, më datë 15.05.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 28/2021, datë 25.05.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rita Gjati Per me teper

Postuar në :

Announcement

On Wednesday, 15.05.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 28/2021, dated 25.05.2021, pertaining to the appeal of the assessee Rita Gjati against decision no. Per me teper

Postuar në :

Njoftim

Ditën e martë, më datë 09.05.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 36/2021, datë 29.06.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dhurata Bilo Per me teper

Postuar në :