Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, bazuar në nenin 179, pika 7, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenin 5, pika 3 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe Per me teper

Postuar në :

Announcement

The Appeal Chamber announces that pursuant to Article 179, paragraph 7, of the Constitution of the Republic of Albania, Article 5, paragraph 3 of Law no. 84/2016 “On the transitional Per me teper

Postuar në :

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 13/2023, datë 17.03.2023, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Kudusi Shahu kundër vendimit nr. 597, datë 12.12.2022, Per me teper

Postuar në :

Announcement

The Appeal Chamber has registered case (JR) no. 13/2023, dated 17.03.2023, pertaining to the appeal of the assessee Kudusi Shahu against decision no. 597, dated 12.12.2022, of the Independent Qualification Per me teper

Postuar në :

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 12/2023, datë 15.03.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 606, datë 21.12.2022, të Komisionit të Per me teper

Postuar në :