Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 24/2021, datë 10.05.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Enrik Haxhiraj kundër vendimit nr. 339, datë 19.01.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 17.05.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese:   Natasha Mulaj

Relator:        Ardian Hajdari

 Anëtarë:       Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo