Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e AP (Përfshirë adresën) postare/elektronike për depozitimin e kërkesave dhe ankesave – Afatet dhe mënyrën e kthimit të përgjigjeve)

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit mund të dërgoni kërkesa në formatin “Kërkesë

Si dhe ankesë në formatin “Ankesë” nëpërmjet të drejtuar Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

Gjithashtu, mund t’i drejtoheni Kolegjit të Posaçëm të Apelimit në adresën elektronike info@kpa.al ose adresën postare Kolegji i Posaçëm i Apelimit, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 3, Tiranë, Shqipëri.

Afatet për kthimin e përgjigjeve janë të përcaktuara në nenin 15 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” .