Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA), pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe në vendimin e Kuvendit  nr. 35/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit    nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”, shpall:

 

3 (tre) vende vakante për pozicionin “Këshilltar Ligjor”, në Njësinë e Shërbimit Ligjor, me afat sa mandati i gjyqtarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

 

2 (dy) vende vakante për pozicionin “Këshilltar Ekonomik”, në Njësinë e Shërbimit Ligjor, me afat sa mandati i gjyqtarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

 

 

KËRKESA TË POSAÇME PËR KËSHILLTAR LIGJOR:

 

 1. Të ketë përfunduar ciklin e dytë të studimeve universitare për drejtësi me diplomë “Master i shkencave” në Shqipëri ose studimet universitare për drejtësi jashtë vendit dhe ka marrë një diplomë të njësuar sipas rregullave për njësimin e diplomave, të parashikuar me ligj;
 2. Të ketë një përvojë pune në sistemin e drejtësisë ose administratën publike jo më pak se 7 vjet;
 3. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi, si dhe për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje, ose ndaj tij të mos ketë nisur një hetim penal;
 4. Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna ose ndonjë masë tjetër disiplinore, e cila është ende në fuqi, sipas legjislacionit, në momentin e aplikimit;
 5. Të zotërojë shumë mirë gjuhën angleze.

 

KËRKESA TË POSAÇME PËR KËSHILLTAR EKONOMIK:

 

 1. Të ketë përfunduar ciklin e dytë të studimeve universitare në shkenca ekonomike, matematike ose në drejtësi me diplomë “Master i shkencave” në Shqipëri ose studimet universitare për shkencat ekonomike, matematikë ose drejtësi jashtë vendit dhe ka marrë një diplomë të njësuar sipas rregullave për njësimin e diplomave, të parashikuar me ligj;
 2. Të ketë një përvojë pune në sektorin financiar jo më pak se 7 vjet;
 3. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi, si dhe për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje, ose ndaj tij të mos ketë nisur një hetim penal;
 4. Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna ose ndonjë masë tjetër disiplinore, e cila është ende në fuqi, sipas legjislacionit, në momentin e aplikimit;
 5. Të zotërojë shumë mirë gjuhën angleze.

 

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

 

 • Marrëdhënia e punës me Kolegjin e Posaçëm të Apelimit rregullohet nga dispozitat e ligjit 7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”.
 • Kategoria e pagës për pozicionin e “Këshilltar Ligjor” dhe “Këshilltar Ekonomik” është 80% e pagës G3*, sipas vendimit të Kuvendit 35/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”, i ndryshuar.
 • Kandidatët duhet të sigurohen se plotësojnë kriteret për t’u pajisur me Çertifikatë Sigurie, sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.188, datë 04.03.2015.
 • Kandidatët duhet të kenë aftësi për t’u përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në afate kohore të limituara.

 

 

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen nga data 2 gusht 2022 deri më datë 15 shtator 2022, në një nga format e dhëna më poshtë: 

 

 • Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës zyrtare pranë institucionit të KPA-së në adresën: “Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Nr. 03, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet brenda datës 15.092022, i cili duhet të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga institucioni përkatës postar. KPA-ja do të konfirmojë nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.
 • Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentacionin përkatës me anë të postës elektronike nga data 02.08.2022 deri më datë 15.09.2022, në adresën rekrutime.kpa@kpa.al. KPA konfirmon nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.

 

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për  të cilin është i interesuar të aplikojë. Bashkëlidhur me kërkesën, kandidati dorëzon 1 (një) kopje të dokumenteve të mëposhtme:

 

 1. Jetëshkrim profesional, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe adresën postare;
 2. Kopje të dokumentave (diplomë, listë notash, letërnjoftimi (ID), librezë pune, dokument që vërteton njohuritë e gjuhëve të huaja) origjinal ose të noterizuar. Diplomat që janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.

 

 1. Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim penal;
 2. Dokument që vertëton që nuk ka çështje gjyqësore në ngarkim;
 3. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 4. Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë disiplinore ne fuqi;
 5. Vlerësimin e fundit nga Eprori Direkt;
 6. Cdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme, si dhe trajnime, kualifikime, arsimin shtesë, vlerësimet positive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim.

 

Kandidatët të cilët aplikojnë nëpërmjet postës elektronike, nëse do të vlerësohen që plotësojnë kriteret ligjore, duhet të paraqesin ditën e intervistës dokumentet origjinale ose të njësuara me origjinalin, që vërtetojnë kushtet e parashikuara sipas pikave 1-8.