Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.19/2019, datë 12.04.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Genci Sinjari kundër vendimit nr.66, datë 28.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Genci Sinjari.

Sot, në datën 17.04.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Ina Rama

Relator: Sokol Çomo

Anëtarë: Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz