Njoftim vendimi

Njoftim vendimi

2022-06-22 14:00 - 17:00

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Rezarta Schuetz relatore, Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Mimoza Tasi anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr. 14/2021, datë 30.03.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 325, datë 14.12.2020, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Rilinda Selimi.

Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “b” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

 1. Ndryshimin e vendimit nr. 325, datë 14.12.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Rilinda Selimi dhe shkarkimin e saj nga detyra.
 2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

U shpall sot, në Tiranë, më datë 22.06.2022.

Related upcoming events

 • 2022-07-06 15:00 - 2022-07-06 17:00

  Today, on 22.06.2021, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) no. 19/2021, dated 19.04.2021, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 342, dated 02.02.2021, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Elbana Lluri.

   

  The Public Commissioner, during the submission of the final conclusions, accepted some of the claims of the assessee as regards the asset assessment. However, he assessed in general that the assessee, Mrs. Elbana Lluri has made an inaccurate, insufficient declaration and lacks legitimate sources to create her property. In conclusion, the Public Commissioner requested the Chamber the amendment of decision no. 342, dated 02.02.2021, of the Independent Qualification Commission and the dismissal from office of the assessee.

   

  The assessee, Mrs. Elbana Lluri, stated that she has managed during the trial at the Appeal Chamber to indisputably prove the legitimate source of the creation of her assets, thus reaching a reliable level for her confirmation in office. Finally, the assessee requested the Chamber to uphold decision no. 342, dated 02.02.2021, of the Independent Qualification Commission.

   

  After hearing the final conclusions of the parties, the trial panel withdrew to make the final decision of the case, to be announced on July 6, 2022, at 15:00.

   

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-07-06 16:00 - 2022-07-06 17:00

  Today, on 22.06.2021, at 14:30, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 40/2021, dated 23.07.2021, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 393, dated 03.06.2021, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Gerd Hoxha.

   

  The Public Commissioner, Mrs. Irena Nino, during the submission of the final conclusions, considered fair one of the claims of the assessee related to the asset assessment, but in general, she assessed that the assessee, Mr. Gerd Hoxha, has made an inaccurate, insufficient declaration and that during the trial of the case at the Appeal Chamber he failed to prove the contrary of the appeal. The Public Commissioner held that she stood by the appeal grounds for the proficiency assessment criteria, requesting the Chamber to evaluate the case from the perspective of Article 61/5, of Law no. 84/2016. In conclusion, the Public Commissioner requested the Chamber to amend decision no. 393, dated 03.06.2021, of the Independent Qualification Commission and the dismissal from office of the assessee.

   

  The assessee, Mr. Gerd Hoxha, objected the appeal grounds of the Public Commissioner, stating that they are unfounded in law and evidence, and that the Chamber should not take them into consideration. The assessee held that he had reached a reliable level for the asset and background assessment, as well as a good qualifying score for the proficiency assessment. Finally, the assessee requested the Chamber that in the overall evaluation of the evidence and explanations provided by him during the trial, to decide to uphold decision no. 393, dated 03.06.2021, of the Independent Qualification Commission related to the assessee Gerd Hoxha.

   

  After hearing the final conclusions of the parties, the trial panel withdrew to make the final decision of the case, to be announced on July 6, 2022, at 16:00.

   

  The next hearing will take in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-07-06 16:00 - 2022-07-06 17:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 22.06.2021, ora 14:30, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 40/2021, datë 23.07.2021, që i përket ankimit të Komisioneres Publike kundër vendimit nr. 393, datë 03.06.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gerd Hoxha.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, Komisionerja Publike, znj. Irena Nino, çmoi të drejtë njërin prej pretendimeve të subjektit të rivlerësimit për kriterin e pasurisë, por në tërësi, vlerësoi se subjekti i rivlerësimit, z. Gerd Hoxha, ka kryer deklarim të pasaktë, të pamjaftueshëm dhe se gjatë gjykimit të çështjes në Kolegj nuk arriti të provojë të kundërtën e ankimit. Komisionerja Publike deklaroi se u qëndronte shkaqeve të ankimit për kriterin e vlerësimit të aftësive profesionale, duke i kërkuar Kolegjit të vlerësojë rastin nën optikën e nenit 61/5, të ligjit nr. 84/2016. Përfundimisht, Komisionerja Publike i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 393, datë 03.06.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Subjekti i rivlerësimit, z. Gerd Hoxha kundërshtoi shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik, duke deklaruar se janë të pabazuara në ligj dhe në prova dhe se Kolegji nuk duhet t’i marrë në konsideratë. Subjekti i rivlerësimit deklaroi se arrin nivel të besueshëm për kriterin e vlerësimit të pasurisë e atë të figurës, si dhe nivel të mirë kualifikues për kriterin e aftësive profesionale. Përfundimisht, subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit, që në vlerësim të plotë të provave dhe shpjegimeve të dhëna prej tij gjatë procesit të gjykimit, të vendosë lënien në fuqi të vendimit nr. 393, datë 03.06.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gerd Hoxha.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar të çështjes, të cilin do ta shpallë më datë 6 korrik 2022, ora 16:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-07-06 15:00 - 2022-07-06 16:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 22.06.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 19/2021, datë 19.04.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 342, datë 02.02.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elbana Lluri.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, Komisioneri Publik pranoi disa nga pretendimet e subjektit të rivlerësimit për kriterin e pasurisë, por në tërësi, vlerësoi se subjekti i rivlerësimit, znj. Elbana Lluri, ka kryer deklarim të pasaktë, të pamjaftueshëm dhe ka mungesë të burimeve të ligjshme për krijimin e pasurisë së saj. Përfundimisht, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 342, datë 02.02.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Subjekti i rivlerësimit, znj. Elbana Lluri, deklaroi se gjatë procesit gjyqësor të zhvilluar në Kolegj ka arritur të provojë në mënyrë të pakontestueshme burimin e ligjshëm të krijimit të pasurisë, duke arritur nivel të besueshëm për konfirmimin në detyrë. Përfundimisht, subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit lënien në fuqi të vendimit nr. 342, datë 02.02.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar të çështjes, të cilin do ta shpallë më datë 6 korrik 2022, ora 15:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-07-14 13:30 - 2022-07-14 14:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 27.06.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 35/2020, datë 11.09.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 255, datë 08.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Ludovik Dodaj.

  Kryesuesja e seancës bëri me dije se në vijim të vendimit të ndërmjetëm të seancës së mëparshme të trupit gjykues, kishte mbërritur në Kolegj dhe u ishte përcjellë palëve në funksion të shqyrtimit të çështjes, dosja gjyqësore e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

  Pasi palët konfirmuan njohjen me dosjen dhe pasi deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, Komisioneri Publik deklaroi se edhe pas provave të paraqitura, subjekti i rivlerësimit nuk arriti të provojë të kundërtën e ankimit për kriterin e pasurisë, duke qenë në kushtet e deklarimit të pamjaftueshëm dhe në kushtet e mungesës së burimeve të ligjshme për të justifikuar pasurinë.

  Duke iu referuar etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, Komisioneri Publik vlerësoi se shkaqet e ankimit për kriterin e pasurisë janë të mjaftueshme për të kërkuar shkarkimin e subjektit të rivlerësimit, z. Ludovik Dodaj. Lidhur me dosjen gjyqësore të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Komisioneri Publik u shpreh se pasi e analizoi atë, nuk i rezultoi që subjekti i rivlerësimit të kishte qenë pjesë e akuzës gjatë një çështjeje gjyqësore, gjë që mund ta vendoste në kushtet e konfliktit të interesit gjatë ushtrimit të detyrës. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 255, datë 08.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të sbjektit të rivlerësimit.

  Përfaqësuesja ligjore e subjektit të rivlerësimit, z. Ludovik Dodaj, kundërshtoi shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik për pasurinë, duke deklaruar se subjekti i rivlerësimit arrin të provojë ligjshmërinë e burimeve për krijimin e pasurisë së tij. Lidhur me dosjen gjyqësore të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, përfaqësuesja ligjore deklaroi se dokumentacioni i sjellë provon qartë se nuk ekziston ndonjë rrethanë që do të vendoste subjektin e rivlerësimit në kushtet e konfliktit të interesit, në referencë të kriterit të vlerësimit profesional. Subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit lënien në fuqi të vendimit nr. 255, datë 08.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe konfirmimin e tij në detyrë.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 14.07.2022, ora 13:30.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • 2022-07-14 13:30 - 2022-07-14 14:00

  Today, on 27.06.2022, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 35/2020, dated 11.09.2020, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 255, dated 08.06.2020, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Ludovik Dodaj.

  The presiding judge informed the parties at trial that following the interim decision of the trial panel of the previous hearing, the Chamber has received and forwarded to the parties the court file of the Durres Judicial District Court, to the purpose of the review of the case.

  Once the parties confirmed the acquaintance with the file and after declaring that they had no other procedural requests, the trial panel decided to close the judicial investigation of the case.

  During the submission of the final conclusions, the Public Commissioner stated that the assessee, even following the filed evidence, failed to prove the opposite of the appeal on the asset assessment, being found in the conditions of insufficient declaration and lack of legitimate sources to justify the assets.

  Referring to ethics and commitment to professional values, the Public Commissioner assessed that the appeal grounds about the asset assessment are sufficient to request the dismissal from office of the assessee, Mr. Ludovik Dodaj. As regards the court file of the Durres Judicial District Court, the Public Commissioner held that following its analysis, it did not appear that the assessee had been part of the prosecution body during the proceedings of the court case, which could put him in a situation of conflict of interest during the exercise of office. The Public Commissioner requested the Chamber the amendment of decision no. 255, dated 08.06.2020, of the Independent Qualification Commission and the dismissal from office of the assessee.

  The legal representative of the assessee, Mr. Ludovik Dodaj, opposed the Public Commissioner’s appeal grounds related to the asset assessment, stating that the assessee has managed to prove the legitimacy of the sources for the creation of his property. With regard to court file of Durres Judicial District Court, the legal representative stated that the provided documentation proves clearly that there is no circumstance that would place the assessee in terms of conflict of interest, in reference to the proficiency assessment criterion. The assessee requested the Chamber to uphold decision no. 255, dated 08.06.2020, of the Independent Qualification Commission and his confirmation in office.

  After hearing the final conclusions of the parties, the trial panel withdrew to make the final decision, to be announced on 14.07.2022, at 13:30.

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-07-21 09:30 - 2022-07-21 10:00

  Today, on 05.07.2021, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 40/2020, dated 21.09.2020, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 256, dated 12.06.2020, of the Independent Qualification Commission related to the assessee Etleva Deda.

  The Public Commissioner, during the submissions of the appeal grounds, stated that the assessee does not reach a reliable level for her confirmation in office, as she has made an inaccurate and insufficient declaration for the asset assessment criterion. The Public Commissioner requested the Chamber the amendment of decision no. 256, dated 12.06.2020, of the Independent Qualification Commission and the dismissal from office of the assessee, Mrs. Etleva Deda.

  The assessee, Mrs. Etleva Deda, stated during her objections that she has managed to justify her assets with legitimate sources, and she has achieved to be reliable for the background assessment and a qualifying level for the proficiency assessment. Ms. Etleva Deda opposed the Public Commissioner, stating that some of her inaccuracies in the declaration cannot be a ground for making the extreme disciplinary measure of dismissal from office. The assessee, Mrs. Deda requested the Chamber to reopen the judicial investigation of the case, to accept as evidence some new acts, which she filed attached to today’s submissions, to dismiss the Public Commissioner’s appeal as unfounded in the law, and her confirmation in office.

  After being consulted, the trial panel decided to accept as evidence the documents filed by the assessee attached to the submissions presented during today’s hearing. With regard to a public denunciation, the presiding judge stated that it does not meet the criteria of Article 53/2 of Law 84/2016, “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”.

  Once the parties declared that they had no further procedural requests, the trial panel decided to close the judicial investigation of the case and invited the parties to present their final conclusions.

  In concluding their respective submissions during today’s hearing, the Public Commissioner and the assessee stated that they ultimately stand by their requests.

  The trial panel withdrew to make the final decision, to be announced on July 21, 2022, at 09:30.

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

   

 • 2022-07-21 09:30 - 2022-08-21 10:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 05.07.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 40/2020, datë 21.09.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr.256, datë 12.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Etleva Deda.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit nuk arrin nivel të besueshëm për konfirmimin në detyrë, pasi ka kryer deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm për kriterin e vlerësimit të pasurisë. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr.256, datë 12.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Etleva Deda.

  Gjatë prapësimeve të saj, subjekti i riverësimit, znj. Etleva Deda, deklaroi se arrin të justifikojë me burime të ligjshme pasurinë e saj, si dhe arrin të besueshëm për kriterin e figurës dhe nivel kualifikues për kriterin e vlerësimit të aftësive profesionale. Znj. Etleva Deda kundërshtoi Komisionerin Publik, duke deklaruar se disa pasaktësi të saj në deklarimin e pasurisë, nuk mund të bëhen shkak për marrjen e masës disiplininore ekstreme të shkarkimit nga detyra. Subjekti i rivlerësimit, znj. Deda i kërkoi Kolegjit: riçeljen e hetimit gjyqësor të çështjes, duke pranuar si provë disa akte të reja, të cilat i paraqiti bashkëngjitur parashtrimeve të sotme; mospranimin e ankimit të Komisionerit Publik si të pabazuar në ligj dhe konfirmimin e saj në detyrë.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të pranojë në cilësinë e provës aktet e depozituara nga subjekti i rivlerësimit bashkëngjitur parashtrimeve gjatë seancës së sotme. Lidhur me një denoncim të publikut, kryesuesja e seancës deklaroi se nuk përmbush kriteret e nenit 53/2 të ligjit 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare.

  Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit deklaruan se përfundimisht, i qëndrojnë kërkimeve të tyre në përmbyllje të parashtrimeve respektive gjatë seancës së sotme.

  Trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 21 korrik 2022, ora 9:30.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.