Seancë publike

Seancë publike

2022-06-27 14:00 - 16:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 27.06.2022, ora 14:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 55/2021, datë 04.10.2021, që i përket ankimit të Komisioneres Publike kundër vendimit nr. 392, datë 28.05.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Natasha Prifti (Shallapi).

Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, Komisionerja Publike deklaroi se subjekti i rivlerësimit është në kushtet e deklarimit të pasaktë, të pamjaftueshëm dhe kontradiktor për kontrollin e pasurisë dhe se gjatë shqyrtimit në Kolegj nuk arriti të provojë të kundërtën e ankimit. Komisionerja Publike deklaroi se ndan qëndrim të kundërt me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit që ka vendosur konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, duke u bazuar në parimin e objektivitetit dhe proporcionalitetit. Komisionerja Publike i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 392, datë 28.05.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Natasha Prifti (Shallapi).

Përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit kundërshtoi Komisioneren Publike, duke deklaruar se znj. Prifti arrin nivel të besueshëm në kriterin e pasurisë, pasi pamjaftueshmëria financiare e saj është në nivele të tilla, që nuk përbën shkak për shkarkim nga detyra. Përfaqësuesi ligjor i kërkoi Kolegjit që për këtë kriter, ta vlerësojë subjektin e rivlerësimit nën dritën e parimit të objektivitetit dhe proporcionalitetit, si dhe të marrë në konsideratë faktin që znj. Prifti arrin nivel të besueshëm në kriterin e figurës dhe nivel të mirë kualifikues në kriterin e vlerësimit të aftësive profesionale. Përfaqësuesi ligjor i kërkoi Kolegjit lënien në fuqi të vendimit nr. 392, datë 28.05.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, si një vendim i drejtë dhe i bazuar në ligj.

Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar të çështjes, të cilin do ta shpallë më datë 4 korrik 2022, ora 09:30.

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

Related upcoming events

 • 2022-07-18 10:00 - 2022-07-18 14:00

  Today, on 04.07.2021, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 9/2022, dated 15.02.2022, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 491, dated 21.12.2021, of the Independent Qualification Commission related to the assessee Gjon Kodra.

  The legal representative of the assessee filed a preliminary request, through which he requested the Chamber to partially reopen the investigation and lodge certain documents attached to the submissions, not included during the re-evaluation process conducted by the Independent Qualification Commission.

  The panel assessed that this request of the assessee was not a preliminary one, but it was related to the consideration of the case on the merits and it would be addressed later, during the proceedings, once the court listened to the respective submissions of the parties.

  During the submission of the grounds of the appeal, the Public Commissioner held that the assessee has made an inaccurate and insufficient declaration of his assets and requested the Chamber an in-depth investigation by conducting a complete financial analysis to this regard. The Public Commissioner stated that the decision of the Independent Qualification Commission for the confirmation in office of the assessee is exposed in its entirety regarding the asset assessment criterion, but also due to a potential situation of conflict of interest during the exercise of office of Mr. Gjon Kodra. The Public Commissioner requested the Chamber to consider the appeal grounds and, after an overall evaluation of the case, to decide the amendment of decision no. 491, dated 21.12.2021, of the Independent Qualification Commission and the dismissal from office of the assessee.

  During the submission of his objections, the legal representative of the assessee disputed the Public Commissioner’s appeal grounds related to the asset assessment, stating that the decision no. 491, dated 21.12.2021, of the Independent Qualification Commission, for this criterion, is accurate, objective and founded in the law. As regards the claim of the Public Commissioner for a potential conflict of interest during the exercise of his duties, the legal representative stated that it does not stand, is unfounded and beyond the legal provisions. The assessee requested the upholding of decision no. 491, dated 21.12.2021, of the Independent Qualification Commission.

  After being consulted, the trial panel decided by a majority vote to request to the Public Commissioner to conduct a complete financial analysis for the case and lodge it with the Chamber by July 12, 2022. This financial analysis shall be forwarded to the assessee for acquaintance and for him to take a position.

  The trial panel decided also to open the judicial investigation of the case, administering as evidence the documents related to the submissions of the assessee, part of his preliminary request filed during the beginning of the hearing.

  The court decided to postpone today’s hearing to July 18, 2022, at 10:00 a.m., during which the parties must be prepared for the final conclusions.

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-07-18 10:00 - 2022-07-18 14:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 04.07.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 9/2022, datë 15.02.2022, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 491, datë 21.12.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gjon Kodra.

  Përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit paraqiti një kërkesë paraprake, nëpërmjet së cilës i kërkoi Kolegjit riçelje të pjesshme të hetimit dhe depozitimin e disa akteve bashkëngjitur parashtrimeve, që nuk ishin përfshirë në procesin e rivlerësimit të zhvilluar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.

  Trupi gjykues vlerësoi se kjo kërkesë e subjektit të rivlerësimit nuk ishte paraprake, po kishte të bënte me shqyrtimin në themel të çështjes dhe do të trajtohej në vijim, gjatë procesit, pasi trupi gjykues të dëgjonte parashtrimet respektive të palëve.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit ka kryer deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm për pasurinë dhe i kërkoi Kolegjit hetim të thelluar nëpërmjet kryerjes së një analize të plotë financiare në këtë kuadër. Komisioneri Publik deklaroi se vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit është i cënueshëm në tërësinë e tij lidhur me kriterin e vlerësimit të pasurisë, por edhe për shkak të një situate të mundshme konflikti interesi gjatë ushtrimit të detyrës të z. Gjon Kodra. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit të marrë në konsideratë shkaqet e ankimit dhe pas një vlerësimi tërësor të çështjes, të vendosë ndryshimin e vendimit nr. 491, datë 21.12.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Gjatë paraqitjes së prapësimeve të tij, përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit kundërshtoi shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik për kriterin e pasurisë, duke deklaruar se vendimi nr. 491, datë 21.12.2021, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për këtë kriter, është i saktë, objektiv dhe i bazuar në ligj. Lidhur me pretendimin e Komisionerit Publik për konflikt të mundshëm interesi gjatë ushtrimit të detyrës, përfaqësuesi ligjor deklaroi se nuk qëndron, është i pabazuar dhe në tejkalim të dispozitave ligjore. Subjekti i rivlerësimit kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 491, datë 21.12.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi me shumicë votash t’i kërkojë Komisionerit Publik kryerjen e një analize të plotë financiare për çështjen dhe depozitimin në Kolegj të saj brenda datës 12 korrik 2022. Kjo analizë financiare do t’i përcillet edhe subjektit të rivlerësimit për t’u njohur dhe për të mbajtur qëndrim.

  Trupi gjykues vendosi gjithashtu, të çelë hetimin gjyqësor të çështjes, duke administruar si provë aktet bashkëlidhur parashtrimeve të subjektit të rivlerësimit, pjesë e kërkesës paraprake të tij, gjatë fillimit të seancës.

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën e sotme gjyqësore për në datën 18 korrik 2022, ora 10:00, gjatë së cilës, palët duhet të jenë të përgatitura edhe për konkluzionet përfundimtare.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

   

 • 2022-07-26 10:00 - 2022-07-26 15:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 08.06.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 31/2020, datë 30.07.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Adnand Xhelili kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 237, datë 12.02.2020.

  Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, kryesuesja e trupit gjykues konstatoi mungesën e subjektit të rivlerësimit z. Adnand Xhelili, i cili kishte njoftuar paraprakisht Kolegjin që, për arsye shëndetësore, e kishte të pamundur pjesëmarrjen në seancë dhe kërkonte shtyrjen e saj, duke paraqitur dhe dokumentacionin mjekësor përkatës.

  Trupi gjykues, pasi shqyrtoi kërkesën e paraqitur nga subjekti i rivlerësimit dhe dokumentacionin bashkëlidhur, vendosi shtyrjen e seancës gjyqësore publike për në datën 26 korrik 2022, ora 10:00, duke e ftuar subjektin e rivlerësimit që në rast pamundësie për t’u paraqitur personalisht, të marrë pjesë në seancë nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor. Në rast mosparaqitje të subjektit apo përfaqësuesit të tij ligjor, trupi gjykues do të revokojë vendimin e ndërmjetëm për mbajtjen e seancës gjyqësore publike, duke vijuar shqyrtimin e çështjes në dhomë këshillimi.

  Gjithashtu, trupi gjykues bëri me dije se nëse kërkohet nga ana e subjektit të rivlerësimit, Kolegji mund ta zhvillojë seancën gjyqësore publike në një ambient të përshtatshëm me gjendjen e tij shëndetësore.

 • 2022-07-26 10:00 - 2022-07-26 15:00

  The Appeal Chamber held on 08.06.2022, at 10:00, the public hearing of case (JR) 31/2020, dated 30.07.2020, pertaining to the appeal of the assessee Adnand Xhelili against decision no. 237, dated 12.02.2020 of the Independent Qualification Commission of.

  During the verification of the presence of the parties, the presiding judge noticed the absence of the assessee, Mr. Adnand Xhelili, who had previously informed the Chamber that, due to health reasons, it was impossible for him to participate in the hearing and requested its adjournement, submitting the relevant medical documentation.

  The trial panel, after reviewing the request and the attached documentation submitted by the assessee, decided to postpone the public hearing on July 26, 2022, at 10:00, inviting the assessee that in case of the impossibility to appear in person, to attend the hearing through a legal representative. In case the assessee or his legal representative fail to appear before this court, the trial panel shall revoke the interim decision to hold a public hearing, thus continuing the examination of the case in chambers.

  The trial panel informed also that if requested by the assessee, the Appeal Chamber may hold the public hearing in other premises, appropriate to his health conditions.