Seancë publike

Seancë publike

2023-01-25 All day

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 25.01.2023, ora 12:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 47/2020, datë 22.10.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 264, datë 17.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elona Toro.

Në përmbyllje të konkluzioneve përfundimtare, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 264, datë 17.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, pasi vlerësoi se subjekti i rivlerësimit, znj. Elona Toro, nuk mbulon me të ardhura të ligjshme një pjesë të pasurisë së saj.

Përfundimisht, subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit lënien në fuqi të vendimit nr. 264, datë 17.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, pas kryerjes së një vlerësimi të drejtë dhe tërësor të çështjes, në zbatim të parimeve të objektivitetit dhe proporcionalitetit.

Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar të çështjes, të cilin do ta shpallë më datë 2 shkurt 2023, ora 13:00.

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

Related upcoming events

 • 2024-03-04 All day

  Today, on 04.03.2024, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 72/2021, dated 23.11.2021, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 442, dated 14.09.2021, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Juljan Çafka.

  The assessee submitted some additional documents, which were accepted as evidence by the trial panel, and listed all the documentation submitted in view of the review of the case by the Appeal Chamber.

  Once the parties stated that they had no other procedural requests, the trial panel decided to close the judicial investigation of the case and invited the parties to submit their final conclusions.

  The Public Commissioner held that with regard to the proficiency assessment, the identified shortcomings are mostly related to elements that regard the organizational skills of the assessee and that they are such that may be corrected through a training program at the School of Magistracy.

  According to the Public Commissioner, the one-year duration of this training program enables objectively the Chamber, within its constitutional mandate, to re-assess the fulfillment of the professional deficiencies of the assessee in a public hearing, where the constitutional competences of the Public Commissioner, under the provision of Article 179/b, paragraph 8 of the Constitution, shall be exercised by the Head of the Special Prosecution office (SPAK).

  Finally, the Public Commissioner requested the amendment of decision no. 442, dated 14.09.2021, of the Independent Qualification Commission for the confirmation in office of the assessee Julian Çafka, his suspension from office for a period of one year and the obligation to follow the training program, according to the curricula approved by the School of Magistrates. The Public Commissioner requested also the transfer of two criminal cases for inspection by the HIJ, as decided by the Independent Qualification Commission, for which the Prosecution Office at Gjirokastra Judicial District Court had decided, respectively, the dismissal and non-initiation of the criminal proceedings.

  The assessee, referring to the filed evidence, requested the Chamber the upholding of decision no. 442, dated 14.09.2021, of the Independent Qualification Commission and his reconfirmation in office.

  After hearing the final conclusions of the parties, the trial panel closed the judicial review of the case and withdrew to take the final decision, to be announced on 05.04.2024, at 12:00.

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-03-04 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 04.03.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 72/2021, datë 23.11.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 442, datë 14.09.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Juljan Çafka. Subjekti i rivlerësimit paraqiti disa akte shtesë, të cilat u pranuan si provë nga trupi gjykues dhe listoi të gjithë dokumentacion e depozituar në funksion të shqyrtimit të çështjes në Kolegj.

  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes dhe i ftoi palët në paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare.

  Komisioneri Publik deklaroi se në kuadër të kriterit të vlerësimit profesional, problematikat e konstatuara lidhen më së shumti, me elementë që referojnë në aftësitë organizative të subjektit të rivlerësimit dhe se janë të tilla, që mund të korrigjohen nëpërmjet një programi trajnues pranë Shkollës së Magjistraturës.

  Sipas Komisionerit Publik, kohëzgjatja njëvjeçare e këtij programi trajnues, objektivisht i mundëson Kolegjit, që brenda mandatit të tij kushtetues të rivlerësojë plotësimit e mangësive profesionale të subjektit të rivlerësimit në një seancë gjyqësore publike, ku kompetencat kushtetuese të Komisionerit Publik, sipas parashikimit të paragrafit 8 të nenit 179/b të Kushtetutës, do të ushtrohen nga Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme (SPAK).

  Përfundimisht, Komisioneri Publik kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 442, datë 14.9.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Julian Çafka, pezullimin e tij nga detyra për një periudhë njëvjeçare dhe detyrimin për të ndjekur programin e trajnimit, sipas kurrikulave të miratuara nga Shkolla e Magjistraturës. Komisioneri Publik kërkoi gjithashtu transferimin e dy çështjeve penale për inspektim pranë ILD-së, siç ka vendosur Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, për të cilat Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër kishte vendosur përkatësisht, pezullim dhe mosfillim të procedimit penal.

  Subjekti i rivlerësimit, në referencë të provave të depozituara, i kërkoi përfundimisht Kolegjit lënien në fuqi të vendimit nr. 442, datë 14.9.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe rikonfirmimin e tij në detyrë.

  Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues mbylli shqyrtimin gjyqësor të çështjes dhe u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 05.04.2024, ora 12:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

 • 2024-03-07 All day

  On Thursday, 07.03.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in a public hearing case (JR) no. 3/2023, dated 17.01.2023, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 592, dated 24.11.2022 of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Erion Pano.

  The trial panel of this case shall consist of judges:

  Presiding: Rezarta Schuetz

  Rapporteur: Mimoza Tasi

  Members: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana

 • 2024-03-07 All day

  Ditën e enjte, më datë 07.03.2024, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 3/2023, datë 17.01.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 592, datë 24.11.2022, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Erion Pano.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca në seancë publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-03-11 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 19.02.2024, ora 10:00, seancën në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 42 – 17/ 2018, datë 11.04.2023, lidhur me kërkesën e ish – subjektit të rivlerësimit, znj. Antoneta Sevdari për rishikimin e vendimit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (JR) nr.6, datë 28.02.2019.

  Gjatë kësaj séance në dhomë këshillimi, trupi gjykues vendosi kalimin e shqyrtimit të çështjes në seancë gjyqësore publike me praninë e kërkueses znj. Antoneta Sevdari dhe Institucionit të Komisionerëve Publikë, ditën e hënë, në datën 11.03. 2024, ora 10:00.

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit e mori këtë vendim në kuadër të ofrimit të garancive për një proces të rregullt ligjor, bazuar në nenin 4, pika 5 e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, për t’i dhënë mundësinë Institucionit të Komisionerëve Publikë dhe kërkueses, znj. Antoneta Sevdari, të dëgjohen dhe të mbajnë qëndrimet e tyre lidhur me kërkesën për rishikimin e vendimit të Kolegjit (JR) nr. 6, datë 28.02.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-03-11 All day

  The Appeal Chamber held on 19.02.2024, at 10:00, the hearing in chambers of case (JR) 42 - 17/2018, dated 11.04.2023, pertaining to the petition of the former assessee, Ms. Antoneta Sevdari for the revision of decision (JR) no. 6, dated 28.02.2019 of the Appeal Chamber.

  During this hearing in chambers, the panel decided to transfer the consideration of the case to a public hearing with the presence of the petitioner Ms. Antoneta Sevdari, and the Institution of Public Commissioners, on Monday, 11.03.2024, at 10:00.

  The Appeal Chamber took this decision in the context of providing guarantees for a due process of law, under Article 4, paragraph 5 of Law no. 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, to provide the opportunity to the Institution of Public Commissioners and the petitioner, Ms. Antoneta Sevdari, to be heard and hold their positions with respect to the petition for the revision of the AC decision (JR) no. 6, dated 28.02.2019.

  The trial panel of this case shall consist of judges:

  Presiding: Natasha Mulaj

  Rapporteur: Sokol Çomo

  Members: Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-03-25 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 29.02.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 43/2023, datë 22.09.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 681, datë 07.07.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Artur Ismajlukaj.

  Komisionerja Publike paraqiti shkaqet e ankimit për kriterin e vlerësimit të figurës, duke deklaruar se subjekti i rivlerësimit ka cenuar besimin e publikut tek drejtësia dhe se vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të tij, nuk është rrjedhojë e një vlerësimi tërësor të fakteve dhe provave. Duke shtuar se vërehen mospërputhshmëri në deklarimet e subjektit të rivlerësimit për kriterin e vlerësimit të pasurisë, Komisionerja Publike kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 681, datë 07.07.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Artur Ismajlukaj.

  Përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit prapësoi gjetjet në shkaqet e ankimit të Komisioneres Publike dhe depozitoi akte të reja shtesë për të provuar të kundërtën e ankimit.

  Lidhur me disa denoncime të publikut të mbërritura në Kolegj, Komisionerja Publike deklaroi se, duke qenë se kanë ardhur para ankimit, nuk ka një qëndrim të ri lidhur me to.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të pranojë në cilësinë e provës aktet e subjektit të rivlerësimit, të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes, si dhe ftoi palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare në seancën e radhës, më datë 25.03.2024, ora 10:00.

  Seanca në seancë publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-03-25 All day

  Today, on 29.02.2024, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 43/2023, dated 22.09.2023, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 681, dated 07.07.2023, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Artur Ismajlukaj.

  The Public Commissioner submitted the appeal grounds related to the background assessment, stating that the assessee has violated the public’s trust in justice and that the decision of the Independent Qualification Commission to confirm him in office is not the result of an overall assessment of facts and evidence. The Public Commissioner, while adding that there are inconsistencies in the declarations of the assessee for the asset assessment, requested the amendment of decision no. 681, dated 07.07.2023, of the Independent Qualification Commission and the dismissal from office of the assessee Artur Ismajlukaj.

  The legal representative of the assessee disputed the findings in the appeal grounds of the Public Commissioner and filed new additional documents to prove the opposite of the appeal.

  With regard some public denunciations administered at the Appeal Chamber, the Public Commissioner held that, since they have been received before the submission of the appeal, there is no new position with their regard.

  After being consulted, the trial panel decided to accept as evidence the documentation submitted by the assessee, closed the judicial investigation of the case, and invited the parties to file the final conclusions at the next hearing, to be held on 25.03.2024, at 10:00.

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.