Seancë publike

Seancë publike

2024-04-17 All day

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 17.03.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes me numër regjistri (JR) 42 – 17/ 2018, datë 11.04.2023, lidhur me kërkesën e ish – subjektit të rivlerësimit, znj. Antoneta Sevdari për rishikimin e vendimit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (JR) nr. 6, datë 28.02.2019.

Në raport me rigjykimin e çështjes dhe vazhdimin e gjykimit të saj në themel Komisionerja Publike theksoi që shkaqet e paraqitura në ankimin e datës 29.8.2018 të Komisionerit Publik, kundër vendimit të Komisionit nr.42/2018, të bazuara në gjendjen e akteve në dosjen e hetimit administrativ të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit mbeten të tilla, dhe pas administrimit të vendimit të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), “Sevdari kundër Shqipërisë”. Në përmbyllje të paraqitjes së këtyre shkaqeve të ankimit për kriterin e vlerësimit të pasurisë dhe të aftësive profesionale, Komisionerja Publike kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 42, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të kërkueses Antoneta Sevdari.

Përfaqësuesja ligjore e kërkueses Antoneta Sevdari deklaroi se paraqitja e të njëjtave shkaqe ankimi me ato që çuan në shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, pa kryer një rivlerësim të tyre nën dritën e vendimit të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, është një shmangie nga kjo vendimmarrje, sipas së cilës shkarkimi nga detyra i znj. Sevdari është joproporcional dhe në shkelje të nenit 8 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Kërkuesja i kërkoi Kolegjit mospranimin e ankimit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 42, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit lidhur me konfirmimin e saj në detyrë.

Duke prapësuar qëndrimin e mbajtur nga kërkuesja, Komisionerja Publike theksoi fuqinë zbatuese të vendimit të GjENDNj-së dhe deklaroi se në këtë vendimmarrje nuk rrëzohen shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik, por kërkohet të vlerësohet proporcionaliteti i masës së shkarkimit në raport me këto shkaqe ankimi, vlerësim të cilin do ta kryejë gjykata.

Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të administrojë aktet e fashikullit të dosjes të përcjella nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, ku është bazuar vendimi nr. 42, datë 18.07.2018 i Komisionit. Me shumicë votash, trupi gjykues vendosi të mos çelë hetim lidhur me një denoncim të trajtuar nga Komisionerja Publike.

Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë shqyrtimin gjyqësor të çështjes dhe i ftoi ato të paraqesin konkluzionet përfundimtare.

Duke qene se Komisionerja Publike kërkoi kohë për përgatitjen e konkluzioneve përfundimtare, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 23.04.2024, ora 12:00.

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2024-04-23 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 19.03.2024, seancën në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 20/2021, datë 21.04.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Bib Ndreca kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 337, datë 18.01.2021.

  Pasi mori në shqyrtim çështjen në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin F, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, nenin 4, pika 5 e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në nenin 51, pika 1, shkronja “b” të ligjit 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, vendosi shqyrtimin e çështjes në seancë gjyqësore publike, me qëllim konstatimin e plotë të situatës faktike lidhur me burimin e ligjshëm të huasë së huadhënësit P.N. në shumën 5.500.000 lekë për blerjen e apartamentit të ndodhur në rrugën “Jordan Misja” në Tiranë.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet ditën e martë, në datën 23.04.2024, ora 10.00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-04-23 All day

  The Appeal Chamber held on 19.03.2024 the hearing in chambers of case no. 20/2021 (JR), dated 21.04.2021, pertaining to the appeal of the assessee Bib Ndreca against decision no. 337, dated 18.01.2021 of the Independent Commission of Qualification.

  The trial panel, following the consideration of the case in chambers, pursuant to Article F, paragraph 3 of the Annex to the Constitution, Article 4, paragraph 5 of Law no. 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, as well as Article 51, paragraph 1 (b) of Law 49/2012 “On administrative courts and adjudication of administrative disputes”, as amended, decided the consideration of the case in a public hearing, with the aim of fully ascertaining the factual situation regarding the legitimate source of the loan of the lender P.N. in the amount of ALL 5,500,000 for the purchase of the apartment located on “Jordan Misja” street, Tirana.

  The public hearing shall take place on Tuesday, 23.04.2024, at 10.00.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Sokol Çomo

  Rapporteur: Rezarta Schuetz

  Members: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-04-23 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 17.03.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes me numër regjistri (JR) 42 – 17/ 2018, datë 11.04.2023, lidhur me kërkesën e ish – subjektit të rivlerësimit, znj. Antoneta Sevdari për rishikimin e vendimit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (JR) nr. 6, datë 28.02.2019.

  Në raport me rigjykimin e çështjes dhe vazhdimin e gjykimit të saj në themel Komisionerja Publike theksoi që shkaqet e paraqitura në ankimin e datës 29.8.2018 të Komisionerit Publik, kundër vendimit të Komisionit nr.42/2018, të bazuara në gjendjen e akteve në dosjen e hetimit administrativ të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit mbeten të tilla, dhe pas administrimit të vendimit të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), “Sevdari kundër Shqipërisë”. Në përmbyllje të paraqitjes së këtyre shkaqeve të ankimit për kriterin e vlerësimit të pasurisë dhe të aftësive profesionale, Komisionerja Publike kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 42, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të kërkueses Antoneta Sevdari.

  Përfaqësuesja ligjore e kërkueses Antoneta Sevdari deklaroi se paraqitja e të njëjtave shkaqe ankimi me ato që çuan në shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, pa kryer një rivlerësim të tyre nën dritën e vendimit të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, është një shmangie nga kjo vendimmarrje, sipas së cilës shkarkimi nga detyra i znj. Sevdari është joproporcional dhe në shkelje të nenit 8 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Kërkuesja i kërkoi Kolegjit mospranimin e ankimit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 42, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit lidhur me konfirmimin e saj në detyrë.

  Duke prapësuar qëndrimin e mbajtur nga kërkuesja, Komisionerja Publike theksoi fuqinë zbatuese të vendimit të GjENDNj-së dhe deklaroi se në këtë vendimmarrje nuk rrëzohen shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik, por kërkohet të vlerësohet proporcionaliteti i masës së shkarkimit në raport me këto shkaqe ankimi, vlerësim të cilin do ta kryejë gjykata.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të administrojë aktet e fashikullit të dosjes të përcjella nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, ku është bazuar vendimi nr. 42, datë 18.07.2018 i Komisionit. Me shumicë votash, trupi gjykues vendosi të mos çelë hetim lidhur me një denoncim të trajtuar nga Komisionerja Publike.

  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë shqyrtimin gjyqësor të çështjes dhe i ftoi ato të paraqesin konkluzionet përfundimtare.

  Duke qene se Komisionerja Publike kërkoi kohë për përgatitjen e konkluzioneve përfundimtare, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 23.04.2024, ora 12:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-04-23 All day

  Today, on 17.03.2024, at 10:00 a.m., the Appeal Chamber held the public hearing of the case no. (JR) 42 -17/2018, dated 11.04.2023, pertaining to the request of the former assessee, Mrs. Antoneta Sevdari for the review of the decision of the Special Appeal Chamber (JR) no. 6, dated 28.02.2019.

  With regard to the retrial of the case and the continuation of its trial on the merits, the Public Commissioner pointed out that the ground presented in the appeal dated 29.8.2018 of the Public Commissioner, filed against the decision of the Commission no. 42/2018, based on the state of the acts in the file of the administrative investigation of the Independent Qualification Commission remain as such, even after the administration of the decision of the European Court of Human Rights (ECHR), “Sevdari vs. Albania”. At the end of the presentation of these appeal grounds for the asset and proficiency assessment criteria, the Public Commissioner requested the amendment of decision no. 42, dated 18.07.2018 of the Independent Qualification Commission and the dismissal from office of the applicant Antoneta Sevdari.

  The legal representative of the applicant, Antoneta Sevdari, stated that presenting the same appeal grounds as those that led to the dismissal of the assessee, without re-evaluating them following the decision of the European Court of Human Rights, is a deviation from this decision-making, according to which the dismissal of Ms. Sevdari is disproportionate and in violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The applicant asked the Appeal Chamber not to accept the appeal and to uphold decision no. 42, dated 18.07.2018 of the Independent Qualification Commission regarding her confirmation in office.

  By objecting the position held by the applicant, the Public Commissioner emphasized the enforcement power of the decision of the ECtHR and stated that in this decision-making are not overturned the appeal grounds of the Public Commissioner, but requests that be evaluated the proportionality of the measure of dismissal with regard to these appeal grounds, assessment which will be carried out by the court.

  Following their consultation, the trial panel decided to administer the acts of the file forwarded by the Independent Qualification Commission, which is the basis for the decision no. 42, dated 18.07.2018 of the Commission. With a majority of votes, the trial panel decided not to open an investigation regarding a complaint addressed by the Public Commissioner.

  After the parties stated that they had no further procedural requests, the trial panel decided to close the judicial review of the case and invited them to present their final conclusions.

  Given that the Public Commissioner asked for time to prepare the final conclusions, the trial panel decided to adjourn the public hearing on 23.04.2024, at 12:00h.

  The public hearing shall be held at the premises of the Special Appeal Chamber, at:

  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 3. Tirana

 • 2024-04-29 All day

  Ditën e hënë, më datë 29.04.2024, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 30/2023, datë 14.07.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 675, datë 16.06.2023, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Alfred Balla.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në seancë publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-04-29 All day

  On Monday, 29.04.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in a public hearing case (JR) no. 30/2023, dated 14.07.2023, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 675, dated 16.06.2023 of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Alfred Balla.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Ina Rama

  Rapporteur: Albana Shtylla

  Members: Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-05-07 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 16.04.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 1/2024, datë 09.01.2024, që i përket ankimit të Komisionerit Publik dhe ankimit të ankuesit Besnik Maho kundër vendimit nr. 714, datë 15.11.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Gjatë verifikimit të prezencës së palëve, pasi konstatoi mungesën në seancë të ankuesit Besnik Maho dhe sqaroi se Kolegji kishte ndjekur të gjithë rregullat proceduralë të njoftimit, kryesuesja bëri me dije se më datë 12.04.2024, nëpërmjet një e-mail-i drejtuar Kolegjit, z. Besnik Maho ka kërkuar shtyrje të seancës gjyqësore publike. Me arsyetimin se ndodhet jashtë vendit për arsye personale dhe familjare, ankuesi kërkoi nga Kolegji t'i jepet një kohë e arsyeshme, për të mbledhur prova dhe për t’i paraqitur ato në gjykimin e kësaj çështjeje.

  Lidhur me këtë situatë faktike, Komisioneri Publik deklaroi se duhet të vijohet me shqyrtimin e çështjes, pasi nuk e sheh të mbështetur kërkesën e z. Besnik Maho për kohë shtesë për të mbledhur prova, duke qenë se debati gjyqësor i palëve do të mbështetet në argumente ligjorë.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 07.05.2024, ora 10:00, për t’i dhënë mundësi ankuesit, z. Besnik Maho, të jetë i pranishëm në gjykimin e çështjes.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.