Seancë publike

Seancë publike

2024-07-09 All day

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 09.07.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 19/2023, datë 18.05.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 632, datë 08.03.2023, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Laurent Fuçia.

Gjatë paraqitjes së shkaqeve në ankimit, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit ka mangësi sa i përket kriterit të vlerësimit të aftësive profesionale, pasi ka interpretuar në mënyrë të gabuar normën procedurale penale e civile, si dhe ka dhënë vendime të pabazuara në ligj e në prova që ngrenë dyshime për integritetin e tij. Duke konstatuar se këto mangësi të evidentuara nuk mund të plotësohen nga programet trajnuese, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 632, datë 08.03.2023 dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Laurent Fuçia.

Subjekti i rivlerësimit kundërshtoi shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik si të pabazuara në ligj e në prova, si dhe paraqiti një tablo orientuese për vlerësimin tërësor të aftësive të tij profesionale, në mbështetje të së cilës paraqiti disa akte të reja, të cilat kërkoi të pranohen në cilësinë e provës nga trupi gjykues. Subjekti i rivlerësimit deklaroi se arrin nivel kualifikues në vlerësimin e aftësive profesionale dhe i kërkoi Kolegjit lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 632, datë 08.03.2023.

Trupi gjykues vendosi të çelë hetimin gjyqësor dhe të administrojë në cilësinë e provës disa nga aktet e depozituara nga subjekti i rivlerësimit, duke vlerësuar se aktet e tjera mund t’i aksesonte nga burime të hapura të informacionit.

I pyetur nga kryesuesja nëse kishte nevojë për kohë shtesë për të mbajtur një qëndrim lidhur me provat e reja, Komisioneri Publik deklaroi se nuk kishte nevojë për kohë shtesë, për sa kohë nuk lidheshin me shkaqet e ankimit.

Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi mbylljen e hetimit gjyqësor të çështjes dhe i ftoi ato në paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare.

Komisioneri Publik kërkoi që parashtrimet e paraqitura në seancë të konsideroheshin edhe si bisedime përfundimtare duke i qëndruar edhe kërkimit përfundimtar. Edhe subjekti i rivlerësimit u qëndroi prapësimeve dhe kërkimit të tij për lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nr. 632, datë 08.03.2023.

Trupi gjykues, pasi dëgjoi kërkimet përfundimtare të palëve, u tërhoq në dhomë këshillimi për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë, më datë  25.07.2024, në ora 15:00.

Seanca në seancë publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2024-07-17 All day

  Ditën e mërkurë, më datë 17.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 39/2023, datë 04.09.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 661, datë 18.05.2023, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Besnik Hoxha.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Ina Rama, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj

  Seanca në seancë publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-07-17 All day

  On Wednesday, 17.07.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in a public hearing case (JR) no. 39/2023, dated 04.09.2023, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against the decision no. 661, dated 18.05.2023 of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Besnik Hoxha.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Albana Shtylla

  Rapporteur: Sokol Çomo

  Members: Ina Rama, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana

 • 2024-07-19 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 11.07.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 29/2021, datë 28.05.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 352, datë 01.03.2021, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Iliba Bezati.

  Për shkak të pamundësisë objektive për arsye shëndetësore, për të qenë i pranishëm në seancën e sotme gjyqësore të njërit prej anëtarëve të trupit gjykues, dhe rrjedhimisht, për shkak të mosformimit me përbërje të plotë të trupit gjykues, u vendos shtyrja e seancës për në datën 19.07.2024, në orën 09:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-07-19 All day

  Today, on 11.07.2024, at 10:00, the Appeal Chamber initiated the public hearing of case (JR) 29/2021, dated 28.05.2021, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 352, dated 01.03.2021 of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Iliba Bezati.

  Given the objective impossibility due to health reasons of one of the trial panel members to attend today’s hearing, and consequently, the lack of the full composition of the trial panel, the hearing was adjourned to 19.07.2024, at 09:00.

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-09-16 All day

  On Monday, 16.09.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in a public hearing the case (JR) no. 52/2023, dated 07.11.2023, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 693, dated 10.08.2023 of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Saimir Hysa.

  The trial panel of this case shall consist of the following judges:

  Presiding: Rezarta Schuetz

  Rapporteur: Ina Rama

  Members: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  The public hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-09-16 All day

  Ditën e hënë, më datë 16.09.2024, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 52/2023, datë 07.11.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 693, datë 10.08.2023, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Saimir Hysa.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca në seancë publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.