Dhomë këshillimi

Ditën e martë, më datë 19.12.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 41/2021, datë 23.07.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Kolë Hysenaj Per me teper

Postuar në :

Camera hearing

On Tuesday, 19.12.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 41/2021, dated 23.07.2021, pertaining to the appeal of the assessee Kolë Hysenaj against the decision Per me teper

Postuar në :

Dhomë këshillimi

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 09.11.2023, ora 10:00, seancën plenare mbi bazë dokumentesh për çështjen (JD) 2/2023, datë 30.03.2023, me ankuese Majlinda Salillari (Mançellari), kundër vendimit Per me teper

Postuar në :

Camera hearing

The Appeal Chamber held today, on 09.11.2023, at 10:00, the plenary session on the basis of documents for the case (JD) 2/2023, dated 30.03.2023, with petitioner Majlinda Salillari (Mançellari), against Per me teper

Postuar në :

Dhomë këshillimi

Ditën e martë, më datë 12.12.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 82/2021, datë 21.12.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dritan Gina Per me teper

Postuar në :