Ditën e hënë, datë 5 mars 2018, ora 12.00 do të zhvillohet seanca dëgjimore për shqyrtimin e procedimit disiplinor ndaj Komisionerit Publik z. Heral Saraçi.

Ky procedim disiplinor ka filluar me kërkesë të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit.

Lidhur me këtë procedim disiplinor, gjyqtari hetues zj. Natasha Mulaj ka depozituar në datë 26 shkurt 2018, për shqyrtim pranë Komisionit Disiplinor, Raportin mbi rezultatet e hetimit për shkelje disiplinore.

Komisioni Disiplinor përbëhet nga:

1. Z. Sokol Çomo,     Gjyqtar    (Kryesues)

2. Zj. Albana Shtylla, Gjyqtare (Anëtare)

3. Z.  Ardian Hajdari, Gjyqtar    (Anëtar)

Bazuar në nenin 17, pika 6 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” Komisioni Disiplinor, brenda 15 ditëve nga data e marrjes së Raportit mbi rezultatet e hetimit, e cila është data 26 shkurt 2018, duhet të marrë një vendim përfundimtar.