Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 12/2023, datë 15.03.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 606, datë 21.12.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Mariola Mërtiri.

Sot, në datën 21.03.2023, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Ina Rama

Relatore: Rezarta Schuetz

Anëtarë: Sokol Çomo, Albana Shtylla, Mimoza Tasi