Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 34/2023, datë 20.07.2023, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Izabela Radovani kundër vendimit nr. 647, datë 14.04.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në datën 28.07.2023, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Ina Rama

Relator: Sokol Çomo

Anëtarë: Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Albana Shtylla