Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.16/2019, datë 01.04.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arben Zefi kundër vendimit nr.97, datë 10.01.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Arben Zefi.

Sot, në datën 03.04.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Luan Daci

Relatore: Albana Shtylla

Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj