Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja  Nr. 7/2018 JR, datë 09.07.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit z.Fatmir Hoxha kundër Vendimit nr. 18 datë 10.05.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit z. Fatmir Hoxha.

Sot, në datën 11.07.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

 

Kryesues: Albana Shtylla

Relator:   Ina Rama

Anëtarë: Luan Daci, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz