Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.20/2019, datë 18.04.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Artan Bajrami kundër vendimit nr.107, datë 14.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Artan Bajrami.

Sot, në datën 25.04.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Rezarta Schuetz

Relator: Ardian Hajdari

Anëtarë: Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo